ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corrugated iron

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corrugated iron-, *corrugated iron*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corrugated ironn. สังกะสีลูกฟูก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังกะสี[N] galvanized iron, See also: corrugated iron, Syn. หลังคาสังกะสี, Example: เสียงแกรกกรากอยู่บนหลังคาก็คงเป็นลมพัดใบไม้ระสังกะสี, Thai definition: เหล็กชุบสังกะสีเป็นแผ่นบางหรือทำเป็นลูกฟูก ใช้มุงหลังคาเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลังคามุงสังกะสี[n. exp.] (langkhā mung sangkasī) EN: tin roof ; corrugated iron roof ; roof with corrugated iron   
สังกะสี[n.] (sangkasī) EN: galvanized iron ; corrugated iron   FR: tôle ondulée [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
海鼠板;なまこ板[なまこいた;なまこばん, namakoita ; namakoban] (n) corrugated iron sheet [Add to Longdo]
波形鋼板[はけいこうばん, hakeikouban] (n) corrugated steel (plate); corrugated iron [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corrugate \Cor"ru*gate\ (-g?t), v. t. [imp. & p. p. {Corrugated}
   (-g?`t?d); p. pr. & vb. n. {Corrugating} (-g?`t?ng).]
   To form or shape into wrinkles or folds, or alternate ridges
   and grooves, as by drawing, contraction, pressure, bending,
   or otherwise; to wrinkle; to purse up; as, to corrugate
   plates of iron; to corrugate the forehead.
   [1913 Webster]
 
   {Corrugated iron}, sheet iron bent into a series of alternate
    ridges and grooves in parallel lines, giving it greater
    stiffness.
 
   {Corrugated paper}, a thick, coarse paper corrugated in order
    to give it elasticity. It is used as a wrapping material
    for fragile articles, as bottles.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corrugated iron
   n 1: usually galvanized sheet iron or sheet steel shaped into
      straight parallel ridges and hollows

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top