ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coral reef

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coral reef-, *coral reef*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coral reef[N] แนวปะการัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coral reefn. โขดหินปะการัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coral reefพืดหินปะการัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coral reef animalsสัตว์ในแนวปะการัง [TU Subject Heading]
Coral reef conservationการอนุรักษ์แนวปะการัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coral reef conservationการอนุรักษ์แนวปะการัง [TU Subject Heading]
Coral reef ecologyนิเวศวิทยาแนวปะการัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coral reef ecologyนิเวศวิทยาแนวปะการัง [TU Subject Heading]
Coral reef plantsพืชในแนวปะการัง [TU Subject Heading]
Coral reefs and islandแนวปะการัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coral reefs and islandsแนวปะการังและเกาะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And it wasn't any propeller. It wasn't any coral reef.ไม่ได้โดนใบพัด ไม่ได้โดนปะการัง Jaws (1975)
coral reefs all over the world, because of global warming and other factors, are bleaching and they end up like this.แนวประการังทั่วโลก เนื่องจากภาวะโลกร้อนและปัจจัยอื่นๆ กำลังซีดเซียวและมีจุดจบเช่นนี้ An Inconvenient Truth (2006)
And all the fish species that depend on the coral reefs are also in jeopardy as a result.สายพันธุ์ปลาทั้งหมดที่มีชีวิตขึ้นอยู่กับแนวปะการัง พลอยตกอยู่ในความเสี่ยงไปด้วย An Inconvenient Truth (2006)
Coral reefs cover less than 1% of the ocean floor, but they provide a habitat for thousands of species of fish, mollusks and algae.แนวปะการังขึ้นปกคลุมพื้นที่น้อยกว่า 1% ของพื้นมหาสมุทร แต่เป็นที่อยู่อาศัยของปลา หอย และสาหร่ายหลายพันชนิด Home (2009)
Coral reefs, for example, are extremely sensitive to the slightest change in water temperature.ปะการังบอบบางมาก กับการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยเช่นนี้ แม้เพียงเล็กน้อย 30% ของมัน หายไปแล้ว Home (2009)
Sure, I can show you coral reef...ได้สิ ผมพาไปดูปะการังได้ Countdown (2011)
Other marine creatures took in carbon dioxide to build enormous coral reefs.สัตว์ทะเลอื่น ๆ เอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน การสร้างแนวปะการังที่ใหญ่หลวง The World Set Free (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะการัง[N] coral, See also: coral reef, coral colony, Syn. ต้นปะการัง, Example: ปลาหลากสีสันกรูเข้ามารายล้อมเกรียวกราว และรีบผละหนีเข้าซุกตามพุ่มปะการังด้วยท่าทางตื่นตระหนก, Count unit: กิ่ง, ต้น, Thai definition: ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง จำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเล มีรูปร่างแบบต่างๆ อาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินปะการัง[n. exp.] (hin pakārang) EN: coral reef   FR: récif de corail [m]
ปะการัง[n.] (pakārang) EN: coral ; coral reef ; coral colony   FR: corail [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珊瑚礁[shān hú jiāo, ㄕㄢ ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ, ] coral reef, #43,922 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
環礁[かんしょう, kanshou] (n) atoll; circular coral reef; (P) [Add to Longdo]
珊瑚礁(P);サンゴ礁[さんごしょう(珊瑚礁)(P);サンゴしょう(サンゴ礁), sangoshou ( sangoshou )(P); sango shou ( sango shou )] (n) coral reef; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  coral reef
      n 1: a reef consisting of coral consolidated into limestone

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top