Search result for

conversational

(39 entries)
(0.0278 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conversational-, *conversational*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conversational[ADJ] ที่เกี่ยวกับการสนทนา, Syn. colloquial
conversationalist[N] คนที่ช่างสนทนา, See also: ผู้ที่ชอบการพูดคุย, ผู้ที่มีทักษะในการสนทนา, Syn. conversationist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conversational(คอนเวอเซ'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับการสนทนา,ซึ่งสนทนาได้, Syn. colloquial
conversationalist(คอนเวอเซ'ชะนัลลิสทฺ) n. นักสนทนา,ผู้ที่สนทนาเก่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
conversational(adj) ชอบสนทนา,ชอบพูดคุย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conversational modeภาวะเชิงสนทนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conversational processingการประมวลผลเชิงสนทนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That I am an exceedingly polite gentleman and a very good conversationalist.ผมสุภาพแล้วก็ทำตัวดีกับเธอมาก Body of Lies (2008)
No, I'm suggesting, in a very friendly, conversational way, that you help her save that one pig.ไม่ ผมแค่แนะนำแบบเป็นมิตร เป็นแนวทางการสนทนา เรื่องที่คุณช่วยเธอในการช่วยชีวิตลูกหมูตัวนั้น The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
I only took conversational Japanese.ฉันเห็นแค่การสนทนาภาษาญี่ปุ่น The Bones on the Blue Line (2010)
You're not exactly winning any trophies as a conversationalist, either.แล้วคุณก็ไม่ใช่พวกชนะรางวัล ด้านสร้างบทสนทนาอีกด้วย The Pulled Groin Extrapolation (2011)
Are you willing to draw a mustache on your finger as a conversational icebreaker?จริงเหรอ? คุณเต็มใจจะวาดหนวดบนนิ้ว เพื่อเป็นการทำลายความเครียดในบทสนทนามั้ย? The Pulled Groin Extrapolation (2011)
I've prepared a number of topics that should appeal to both the advanced and novice conversationalists.ฉันได้เตรียมที่จำนวนของหัวข้อ ที่ควรสนใจ ทั้งขั้นสูง และสำหรับคนอ่อนหัด The Isolation Permutation (2011)
They're lousy conversationalists.พวกเขากำลังมีหมัด conversationalists. The Iceman (2012)
Doesn't look like much of a conversationalist.ดูไม่ค่อยเหมือน พวกชอบคุยเท่าไหร่ Masquerade (2012)
You really do need to work on your conversational skills.คุณจำเป็นต้องฝึกทักษะ เกี่ยวกับการพูดอย่างจิงจัง Til Death (2012)
Mumble, mumble. You're a wonderful conversational companion.ฮืม ฮืมม เธอเป็นคนดี เป็นเพื่อนคุยที่ดี Labyrinth (1986)
Only Woofy, who's very sweet, but not challenging on a conversational level.มีแต่วูฟฟี่ ที่น่ารักมาก แต่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนัก Bicentennial Man (1999)
I was subverting the conversational expectations.ฉันได้ทำลายการสนทนาที่คาดหวัง The Bad Fish Paradigm (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conversationalBeing a good conversationalist does not just mean being a good speaker of English.
conversationalDon't be afraid to show yourself through speech and take every opportunity to speak to others in English and soon you will feel right at home in informal conversational situations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่สนทนา[N] interlocutor, See also: conversationalist, talker, speaker, discourser, colloquist, Syn. คู่คุย, เพื่อนคุย, Example: หลังจากที่ได้ไปร่วมงานโรงเรียนด้วยกัน อาจารย์สุวนิจและอาจารย์สมชายก็กลายเป็นคู่สนทนากัน, Count unit: คู่

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVERSATIONAL    K AA2 N V ER0 S EY1 SH AH0 N AH0 L
CONVERSATIONALIS    K AA2 N V ER0 S EY1 SH AH0 N AH0 L AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conversational    (j) (k o2 n v @ s ei1 sh @ n @ l)
conversationalis    (n) (k o2 n v @ s ei1 sh @ n @ l i s t)
conversationalis    (n) (k o2 n v @ s ei1 sh @ n @ l i s t s)
conversationally    (a) (k o2 n v @ s ei1 sh @ n @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
やり取り(P);遣り取り[やりとり, yaritori] (n,vs) giving and taking; exchange (of letters); arguing back and forth; (conversational) exchange; (P) [Add to Longdo]
会話型言語[かいわけいげんご, kaiwakeigengo] (n) {comp} conversational language [Add to Longdo]
会話型処理[かいわけいしょり, kaiwakeishori] (n) {comp} conversational processing [Add to Longdo]
会話形[かいわがた, kaiwagata] (n) {comp} conversational mode; interactive mode [Add to Longdo]
対話形[たいわがた, taiwagata] (n) {comp} conversational mode; interactive mode [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
会話型言語[かいわけいげんごう, kaiwakeigengou] conversational language [Add to Longdo]
会話型処理[かいわけいしょり, kaiwakeishori] conversational processing [Add to Longdo]
会話形[かいわがた, kaiwagata] conversational mode, interactive mode [Add to Longdo]
対話形[たいわがた, taiwagata] conversational mode, interactive mode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conversational \Con`ver*sa"tion*al\
   (k[o^]n`v[~e]r*s[=a]"sh[u^]n*al), a.
   Pertaining to conversation; in the manner of one conversing;
   as, a conversational style. --Thackeray.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conversational
   adj 1: characteristic of informal spoken language or
       conversation; "wrote her letters in a colloquial style";
       "the broken syntax and casual enunciation of
       conversational English" [syn: {colloquial},
       {conversational}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top