Search result for

consumedly

(91 entries)
(0.0607 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consumedly-, *consumedly*, consumed
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา consumedly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *consumedly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consumedly[ADV] อย่างที่สุด, See also: อย่างมากที่สุด, Syn. extremely, excessively

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consumedly(คันซู'มิดลี) adv. อย่างมากมาย,อย่างยิ่ง,เกินไป, Syn. greatly

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He is not dead. He's merely consumed a sleeping draft.เขายังไม่ตาย เขาแค่ดื่มยานอนหลับเท่านั้น The Labyrinth of Gedref (2008)
Ever since that terrible day the two families have been totally consumed with pride and blind hatred.นับตั้งแต่วันที่น่ากลัววันนั้น สองตระกูลถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง เพราะความทะนงตน The Secret of Moonacre (2008)
The failure to provide a male heir has consumed them.ความล้มเหลวที่จะทรงมีพระโอรส กลืนกินพวกเขา The Other Boleyn Girl (2008)
# I'm consumed by the sound Is it her, is it love?ฉันถูกเสียงกลืนกิน ใช่เธอรึป่าว ความรักรึป่าว High School Musical 3: Senior Year (2008)
As a privilege of power, 80% of this mineral wealth is consumed by 20% of the world's population.คือของกำนัลจากพลังงาน, 80% ของแร่ธาตุอันมีคุณค่า ถูกใช้ไปโดย 20% ของประชากรโลก Home (2009)
Thousands of kilometers away, 800 to 1.000 liters of water are consumed per person per day.ห่างออกไปนับพันกิโลเมตร น้ำ 800 ถึง 1,000 ลิตร\ ถูกใช้มากเกินไป ต่อคน ต่อวัน Home (2009)
This catastrophe was provoked by the decision to produce palm oil, one of the most productive and consumed oils in the world, on Borneo.ความหายนะนี้เกิดจาก การตัดสินใจผลิตน้ำมันปาล์ม หนึ่งในน้ำมันที่บริโภคมากที่สุดในโลก ผลิตที่บอร์เนียว Home (2009)
In one hour, the sun gives the Earth the same amount of energy as that consumed by all humanity in one year.ใน 1 ชม, ดวงอาทิตย์ให้พลังงาน แก่โลกในปริมาณเท่าเดิม เพื่อให้มนุษยชาติบริโภคในหนึ่งปี Home (2009)
The type of violence you experienced could make a person retreat and collapse, or be consumed with rage.ความรุนแรงที่ คุณมีประสบการณ์ สามารถทำคนล่าถอย และล้มลง หรือถูกกลืนกินไป I Lied, Too. (2009)
In a few years, we may look back and wonder what we did, allowing more and more tons of meat to be consumed.นี่เป็นโอกาสที่จะช่วยญี่ปุ่น เราสามารถช่วยชาวญี่ปุ่น และประชาชนชาวไทจิ เราจึงขอให้ IWC อนุมัติ... The Cove (2009)
I've consumed it. I absolutely need it..ผมใช้มันไปแล้ว\ ผมอยากได้เพิ่มจริงๆนะ Dogtooth (2009)
Because he's a broken man consumed by fear,เพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่อ่อนแอเพราะว่าความกลัว The Nightmare Begins (2009)
Mental patients have consumed the eyeballs.ผู้ป่วยทางจิต กินลูกนัยน์ตา The Eyes Have It (2009)
Vatican City will be consumed by light."การวาติกันจะถูกทำลายด้วยแสงแดด." Angels & Demons (2009)
Vatican City will be consumed by light.วาติกันจะทำลายด้วยแสง Angels & Demons (2009)
Vatican City will be consumed by light.วาติกันจะทำลายด้วยแสง Angels & Demons (2009)
No way, the Angel consumed the EVA...เป็นไปไม่ได้... Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
I became consumed with saving you.พ่อทำทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตลูก Peter (2010)
In a world where mankind is ruled by a giant intelligent beaver, what food is no longer consumed?ในโลกที่มนุษย์ถูกปกครอง โดยบีเวอร์ยักษ์ที่ชาญฉลาด อาหารอะไรที่ไม่มีอีกต่อไป The Zazzy Substitution (2010)
It's designed to be consumed, used, spent, lived, felt.มันถูกสร้างมาเพื่อที่จะโดนผลาญ ใช้สอย จับจ่าย ดำรงอยู่ และรู้สึก The Psychology of Letting Go (2010)
The doctor said one fetus consumed the other.หมอบอกว่าตัวอ่อนตัวหนึ่ง ทำลายอีกตัวไป Safe Haven (2010)
This is the most delicious thing I've ever consumed!นี่มันเป็นของที่อร่อยสุดๆที่ฉันเคยได้กินมาเลยนะ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Consumed by the yellow power of fear the Guardian became the very evil he had wished to destroy.ถูกครอบงำโดยพลังความกลัวสีเหลือง ผู้คุ้มครองได้กลายเป็นปีศาจ เขาต้องการทำลายล้าง Green Lantern (2011)
An actor so consumed with his performance that..ผู้เล่นจะท่วมท้นไปด้วยความรู้สึกที่จะทำเช่นนั้น Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
They were consumed by the fire. Could you pass the...พวกเค้าถูกเปลวเพลิงเผาผลาญ / คุณช่วยส่งนั่น The Dinner Party (2011)
The fireball completely consumed one resident's room and damaged common areas nearby.แรงระเบิดทำให้ห้องพักคนชรา เสียหายอย่างหนักไป 1 ห้อง และบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหาย Face Off (2011)
If you repeatedly consumed ethylene glycol, your heart would start to fail, your kidneys would give out.หัวใจของคุณก็จะเริ่มล้มเหลว คุณจะไตวาย แล้วคุณก็จะตาย Then I Really Got Scared (2011)
And it's easy to get lost in it, caught up, consumed.มันฟุ้งซ่านได้ง่ายๆ อ่อนแอ ถูกกลืนกิน Something to Watch Over Me (2011)
To watch him melt away before my eyes, consumed by dreams of fire and blood...การได้เห็นตัวตนเขา ละลายไปต่อหน้าต่อตาข้า คลุ้มคลั่งเพราะความฝัน เกี่ยวกับไฟแลเลือดเนื้อ Fire and Blood (2011)
His betrayal consumed him, and he sent his brother to his own private hell.ไปยังนรกส่วนตัวของเขาเอง ชักเริ่มสยองขวัญสะแล้วสิ The Stranger (2011)
You know, I've been so consumed with my own feelings,คุณก็รู้ ว่าผมกำลังถูกกัดกินด้วยความรู้สึกของตัวเอง Riding in Town Cars with Boys (2011)
You are consumed by bitterness, Morgana.เจ้าถูกครอบงำจากความขมขื่น มอร์กานา His Father's Son (2011)
One thought that will grow until it's consumed you completely.ความคิดเดียวที่จะเติบโตจนกระทั่งกลืนกินเจ้าโดยสมบูรณ์ A Servant of Two Masters (2011)
Consumed by hunger, and gnawed by solitude.ตายเพราะความหิว และโดดเดี่ยว Ernest & Celestine (2012)
To see her husband consumed?หากต้องการดูสามีของเธอบริโภค? Fugitivus (2012)
And Klaus and I would later learn that it was Tatia's blood that we consumed in the wine on the night where our mother performed the spell which turned us into vampires.และเคล้าส์กับฉันก็มารู้ทีหลัง ว่าเป็นเลือดของทาเทียร์ที่เราดื่มเข้าไป มันอยู่ในไวท์ ในคืนที่แม่ของเรา Bringing Out the Dead (2012)
Diana's grandmother told you that your father became consumed by that kind of magic.ยายของไดอาน่า \\ บอกเธอ ว่าพ่อของเธอ กลายเป็นคนเผา โดยเวทย์มนตร์ชนิดหนึ่ง Medallion (2012)
You want your little ones consumed in fire?อยากให้ลูกแกโดนไฟคลอกรึไง Episode #1.3 (2012)
So consumed, that he now stands more threat than the Thracian himself.การบริโภคดังนั้น ว่าตอนนี้เขายืนภัยคุกคามอื่น ๆ ธราเซียนกว่าตัวเอง Sacramentum (2012)
And we become so consumed with keeping them, that it is a slippery slope to doing even worse things.และเราก็ต้องพยายามที่จะซ่อนมันไว้จากพวกเขา ซึ่งมันเป็นเรื่องยากและไม่มีค่าเลย She Knows (2012)
Apparently that's all Harrison's willingly consumed since he got to Orlando.เพราะว่าตอนนี้มันคือ อาหารที่แฮริสันชอบกิน ตั้งแต่เขาไปออร์แลนโด้ Argentina (2012)
So, consumed in large enough quantities it can cause psychosis?หมายความว่าถ้ากินไปเป็นจำนวนมาก ก็อาจจะทำให้เกิดอาการ จิตหลอน ก็ได้ Playtime (2012)
Chest ripped open, organs consumed.หน้าอกเปิด อวัยวะถูกกิน The New World (2012)
Have you consumed alcohol?คุณดื่มเหล้ารึเปล่า God Complex (2012)
I have been... so consumed with trying to figure out who did this that I push people away.ฉันนั้นมัวแต่.. หมกมุ่นอยู่กับ การพยายามคิดให้ออกว่า ใครเป็นคนทำเรื่องพวกนี้ Proceed with Caution (2012)
Years later -- consumed by guilt, no doubt -- the corporal dug his brother up where he'd buried him on the battlefield and brought him home.หลายปีต่อมา ด้วยความรู้สึกผิด อย่างไม่ต้องสงสัย สิบโทขุดศพพี่ชายขึ้นมา ซึ่งถูกฝังอยู่ในสนามรบ Southern Comfort (2012)
The coffee at the campus diner is guaranteed to kill any bacteria you may have consumed with your lunch.รับรองว่า กาแฟที่ร้านอาหารของมหาลัย ฆ่าแบคทีเรียทุกชนิดที่คุณกินเข้าไปพร้อมอาหารกลางวันได้แน่ Worth (2012)
Her spirit has been consumed by the Teine Diaga, bound by the Silver Wheel for all eternity.วิญญานของนางถูกใช้โดย เทียนา เดียอากา หมุนเวียนไปตามกงล้อสีเงิน ไปตลอดกาล With All My Heart (2012)
I just don't want my soul consumed...ฉันเพียงแค่ไม่ต้องการที่จิตวิญญาณของฉันบริโภค ... Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
And I would let myself be consumed by maggots before mocking the family name and making you heir to Casterly Rock.ข้ายอมตายให้หนอนแมลงชอนไชตัวข้า ก่อนจะทำให้ตระกูลเรา เสื่อมเสียชื่อเสียง และประกาศให้เจ้า เป็นทายาทสืบต่อคาสเตอร์ลี่ ร็อค Valar Dohaeris (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consumedConsumed with love.
consumedHe consumed all his income on drinking.
consumedHe consumed his fortune gambling.
consumedHe consumed much of each day in idle speculation.
consumedI consumed my whole energy.
consumedMore than one bottle of coke was consumed.
consumedShe was consumed with ambition.
consumedThe fire consumed the whole building.
consumedThe fire consumed the whole house.
consumedThe whole village was consumed by the fire.
consumedWe have consumed all the natural resources.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่อยหรอ[V] become less and less, See also: be almost used up, be gradually worn off, be gradually consumed, deteriorate, become deple, Syn. ลดลง, Ant. ครบถ้วน, บริบูรณ์, Example: วันใดเงินในกระเป๋าร่อยหรอ ผมก็จะนั่งรถเมล์, Thai definition: ค่อยหมดไป, หมดไปสิ้นไปทีละน้อย
พร่อง[V] be depleted, See also: be decreased, be diminished, be partly consumed, Syn. ขาด, ร่อยหรอ, Ant. เต็ม, ครบ, บริบูรณ์, Example: ครูจัดแจงเทเหล้าแม่โขงผสมโซดารินใส่แก้วซึ่งพร่องไปแล้วเกือบหมด, Thai definition: ไม่เต็มตามอัตราเพราะลดหรือขาดไป
ยอบ[V] be depleted, See also: reduced, dissipated, emptied, exhausted, spent, consumed, Syn. พร่อง, ยุบลง, ยุบยอบ, Example: เงินทองที่เขาเก็บสะสมมามันยุบยอบลงไปมาก
ยอบ[V] be depleted, See also: reduced, dissipated, emptied, exhausted, spent, consumed, Syn. พร่อง, ยุบลง, ยุบยอบ, Example: เงินทองที่เขาเก็บสะสมมามันยุบยอบลงไปมาก
ร่อย[V] get less gradually, See also: be almost used up or worn out, be gradually used up, be gradually consumed, Thai definition: ค่อยหมดไป, กร่อนไป
กรุก[V] engrossed with, See also: consumed with interest in, absorbed mentally, Syn. ขลุก, ขลุกขลุ่ย, ง่วนอยู่, Example: เขาชอบกรุกอยู่แต่ในห้องไม่ออกมาสุงสิงกับใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พร่อง[v.] (phrǿng) EN: be depleted ; be decreased ; be diminished ; be partly consumed ; be short   
พร่อง[X] (phrǿng) EN: partly consumed ; lacking ; missing ; deficient   FR: presque vide
เปลือง[v.] (pleūang) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with   FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSUMED    K AH0 N S UW1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consumed    (v) (k @1 n s y uu1 m d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baustrom {m} [constr.]power consumed on a construction site [Add to Longdo]
aufbrauchen; verbrauchen | aufbrauchend; verbrauchend | aufgebraucht; verbrauchtto consume | consuming | consumed [Add to Longdo]
unverbrauchtunconsumed [Add to Longdo]
verbrauchtconsumed [Add to Longdo]
sich verzehren (vor Kummer)to pine away with; to be eaten up with; to be consumed with [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
飲みかけ;飲み掛け;飲掛け[のみかけ, nomikake] (n,adj-no) partially consumed drink; partially consuming a drink [Add to Longdo]
苦虫[にがむし, nigamushi] (n) making a sour face (as if having consumed a bitter bug) [Add to Longdo]
苦虫を噛みつぶしたよう[にがむしをかみつぶしたよう, nigamushiwokamitsubushitayou] (exp,adj-na) (See 苦虫) sour (expression, as if having consumed a bitter bug) [Add to Longdo]
後座[ござ, goza] (n) (1) headliner; (2) latter half of a formal tea ceremony (in which the tea is actually consumed) [Add to Longdo]
尽きる(P);竭きる(oK)[つきる, tsukiru] (v1,vi) to be used up; to be run out; to be exhausted; to be consumed; to come to an end; (P) [Add to Longdo]
茶屋酒[ちゃやざけ, chayazake] (n) liquor consumed in a teahouse [Add to Longdo]
嗜好品[しこうひん, shikouhin] (n) luxury grocery item; something consumed for taste or stimulant effect rather than nourishment (e.g. alcohol, tobacco, coffee); indulgence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工夫茶[gōng fu chá, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙ ㄔㄚˊ, ] very concentrated type of tea consumed in Chaozhou, Fujian and Taiwan; variant of 功夫茶 [Add to Longdo]
损耗品[sǔn hào pǐn, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] capable of being consumed; that may be destroyed, dissipated, wasted, or spent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consumedly \Con*sum"ed*ly\ (k[o^]n*s[=u]m"[e^]d*l[y^]), adv.
   Excessively. [Low]
   [1913 Webster]
 
      He's so consumedly proud of it.     --Thackeray.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top