Search result for

consigns

(119 entries)
(0.0347 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consigns-, *consigns*, consign
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา consigns มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *consigns*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consign[VT] ส่งไปยัง, Syn. send, deliver
consign[VT] ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ, See also: ให้อยู่ในความดูแลของ, Syn. entrust
consignee[N] ผู้รับ, Syn. recipient, receiver
consigner[N] ผู้ส่ง, Syn. consignor, sender, exporter
consignor[N] ผู้ส่ง, Syn. consigner, sender, exporter
consign to[PHRV] ส่งไปยัง
consign to[PHRV] มอบหมายให้, See also: มอบความไว้วางใจให้, ส่งมอบให้ดูแล, Syn. commit to
consignment[N] จำนวนสินค้าที่ส่งไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consign(คันไซน์') {consigned,consigning,consigns} vt. ส่งมอบ,มอบให้กับ,ส่ง (ของ) โดยทางเรือ vi. เห็นด้วย., See also: consignable adj. ดูconsign consignation n. ดูconsign
consignee(คันไซนี') n. ผู้ที่ของส่งถึง,ผู้รับของ
consignment(คันไซนฺ'เมินทฺ) n. การส่งของ,การส่งมอบ,สิ่งของที่ส่งไป, Syn. transmittal
consignor(คันไซ'เนอะ) n. ผู้ส่งของ,บริษัทส่งของ., Syn. consigner

English-Thai: Nontri Dictionary
consign(vt) ส่งให้,ส่งของ,ส่งมอบ
consignment(n) สิ่งที่ส่งไป,การส่งมอบ,การส่งของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reconsignment๑. การเปลี่ยนข้อกำหนดในใบตราส่งสินค้า๒. การเปลี่ยนตำบลที่กำหนดให้ส่งสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air consignment note; air bill; air waybillใบตราส่งสินค้าทางอากาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air waybill; air bill; air consignment noteใบตราส่งสินค้าทางอากาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air bill; air consignment note; air waybillใบตราส่งสินค้าทางอากาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consignationการวางทรัพย์ไว้กับฝ่ายที่สาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consignment๑. การตราส่งสินค้า๒. การฝากขายสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consignment contractสัญญาฝากขายสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consignment noteใบตราส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consigneeผู้รับฝากขาย [การบัญชี]
Consignmentการฝากขาย [การบัญชี]
Consignorผู้ฝากขาย [การบัญชี]
Consignorผู้ฝากขาย [การบัญชี]
Goods on consignmentสินค้าฝากขาย [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
consigneeผู้รับฝากขาย
See also: A. Consigner,
consignee[คันไซ้นี่ ] (n ) ผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ในสินค้า หากระบุในใบตราส่งจะอยู่ในช่องที่ 2 อ้านซ้ายริมบน ซึ่งมีเรียงกัน 3 ช่องเป็นมาตรฐานเดียวกันหมด คือ ช่อง 1 Shipper คือ ผู้ส่งสินค้าซึ่งจะเป็นใครก็ได้ ช่อง 2 Consignee คือ ผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ในสินค้า จะระบุต้นทาง หรือปลายทางก็ได้ตามบริบทแวดล้อม ช่อง 3 คือ Notify Party คือ ผู้รับแจ้งเมื่อมีการส่งสินค้าออกไปจากต้นทางแล้ว
consigner (n) ผู้ฝากขาย
See also: A. Consignee,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, if you could get me the consignment to me by the 28th...ถ้าคุณส่งมาให้ฉันภายในวันที่ 28 ใช่ Wanted (2008)
I'm definitely okay with it being on consignment because it gets a chance to be out on the floor and see how it does.คือผม ผมว่าผมเข้าใจนะ ผมตกลงนะครับ ที่ของมันกำลังถูกส่งเข้ามา The Girlfriend Experience (2009)
So these are mostly consignment and thrift shops?นี่ส่วนใหญ่เป็นร้านขายส่ง และเสื้อผ้าราคาประหยัดใช่ไหม The Uncanny Valley (2010)
In wartime, it is always better to perish at the hands of your enemy, what if it's His Highness the Crown Prince who consigns him to his demise?ในเวลาของสงคราม มันจะดีกว่าที่ตายโดยมือของศัตรู แล้วถ้าองค์รัชทายาทเป็นผู้ทำ ให้ท่านนายพลต้องตายล่ะ? Episode #1.4 (2010)
He was the eldest son of Baekje's tenth ruler King Bunseo, but Biryu took the throne away from him, consigning him to four decades of seething resentment.เขาเป็นลูกชายคนโตของ\\\ กษัตริย์องค์ที่10ของเพคเจ พระเจ้าบันโซ \\i1}แต่บีเรียวชิงบัลลังก์ไปจากเขา ทำให้เขาเกลียดชังเขามาก Episode #1.4 (2010)
It was only not to consign that young man to such an untimely demise.มันยังไม่ถึงเวลาที่จะฝากชายหนุ่ม กับการสวรรคตอย่างไม่ถูกจังหวะนี้ Episode #1.4 (2010)
We've got test clothes out in consignment stores.พวกเราก็จะลองขายเสื้อผ้าพวกนั้น... ...ในร้านของพวกเราน่ะ Paradise Kiss (2011)
Paradise Kiss consignments. They were all returned.สินค้าฝากขายของพาราไดซ์คิสน่ะ เขาส่งกลับมาหมดเลย Paradise Kiss (2011)
I could consign my deeds to history.จะตัวอย่างประวัติศาสตร์ให้กับคนอื่น Making the Connection (2011)
Sheriff Northman and I consigned him to the ground, but we did not kill him.ผู้คุมเขตนอร์ธแมนและผม เป็นคนฝังเขาไว้ใต้คอนกรีต แต่เราไม่ได้ฆ่าเขา Authority Always Wins (2012)
Sheriff Northman and I consigned him to the ground, but we did not kill him.นายอำเภอนอร์ธแมนกับผม เป็นคนฝังเขาไว้ใต้พื้นดิน แต่เราไม่ได้ฆ่าเขา Whatever I Am, You Made Me (2012)
"Consignment of empty barrels from the Woodland Realm.""ฝากขายบาร์เรลว่างเปล่า จากดินแดนป่า. " The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Consigned.ได้รับมอบหมาย Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
This is a consignment operation.นี่เป็นของค่านายหน้าฝากขายว่ะ Crazy Handful of Nothin' (2008)
I bought it from--well, from a consignment store...-ฉันซื้อมันมาจาก... จากร้านขายของมือสอง -เหรอ? The Dark Night (2008)
How's it going, consignore Grga?Wie geht es ihnen, consignore Grga? Black Cat, White Cat (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consignThe letter was consigned to the wastepaper basket.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขายฝาก[V] sell on consignment, See also: sell something with right of redemption, Example: เขาเอาบ้านไปขายฝากกับเถ้าแก่เส็ง, Thai definition: สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่คืนได้, Notes: (กฎหมาย)
แผ่ส่วนบุญ[V] consign merit to another's soul, Syn. แผ่ส่วนกุศล, แผ่ส่วนบุญส่วนกุศล, Thai definition: แบ่งบุญหรือคุณงามความดีให้ผู้อื่น
สินค้าฝากขาย[N] consignment, Example: ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าฝากขายจากทางร้านของเราได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาก[v.] (fāk) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide   FR: déposer ; confier ; remettre
ฝากขาย [v. exp.] (fāk-khāi) EN: sell on commission ; sell on consignment   FR: mettre en dépôt-vente
ห้องรับฝากกระเป๋า[n. exp.] (hǿng rap fāk krapao) EN: left-luggage office   FR: consigne [f]
จดทะเบียน[v.] (jotthabīen) EN: register ; enroll   FR: consigner ; enregistrer
การฝากขาย [n. exp.] (kān fāk-khāi) EN: consignment ; sale on commission   
การขายฝาก[v. exp.] (kān khāi fāk) EN: sale on consignment   
ขายฝาก[v. exp.] (khāi fāk) EN: sell on consignment   
ลงทะเบียน[v.] (longthabīen) EN: register ; enroll ; record   FR: enregistrer ; consigner
งวด[n.] (ngūat) EN: consignment   
พัสดุ[n.] (phatsadu) EN: parcel post ; parcel ; consignment   FR: colis [m] ; paquet [m]
ผู้รับฝากขาย [n. exp.] (phūrap fāk-khāi) EN: consignee   
ผู้รับของ[n.] (phūrapkhøng) EN: consignee   
ผู้รับมอบ[n.] (phūrapmøp) EN: consignee   
ผู้รับสินค้า[n. exp.] (phūrap sinkhā) EN: consignee   
ผู้รับตราส่ง[n. exp.] (phū rap trā song) EN: consignee   
ผู้ตราส่ง[n. exp.] (phū trā song) EN: consignor   
ที่รับฝากกระเป๋าเดินทาง[n. exp.] (thī rap fāk krapao doēnthāng) EN: left-luggage office   FR: consigne [f]
วิธีดำเนิน[n. exp.] (withī damnoēn) FR: façon de procéder [f] ; consigne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSIGN    K AH0 N S AY1 N
CONSIGNED    K AH0 N S AY1 N D
CONSIGNMENT    K AH0 N S AY1 N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consign    (v) (k @1 n s ai1 n)
consigns    (v) (k @1 n s ai1 n z)
consigned    (v) (k @1 n s ai1 n d)
consignee    (n) (k o2 n s ai n ii1)
consigner    (n) (k @1 n s ai1 n @ r)
consignor    (n) (k @1 n s ai1 n @ r)
consignees    (n) (k o2 n s ai n ii1 z)
consigners    (n) (k @1 n s ai1 n @ z)
consigning    (v) (k @1 n s ai1 n i ng)
consignors    (n) (k @1 n s ai1 n @ z)
consignment    (n) (k @1 n s ai1 n m @ n t)
consignments    (n) (k @1 n s ai1 n m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absender {m} einer Warensendungconsignor; shipper [Add to Longdo]
Ansichtssendung {f}consignment on approval [Add to Longdo]
Eisenbahnfrachtbrief {m}railway consignment note [Add to Longdo]
Frachtbrief {m}consignment note [Add to Longdo]
Frachtbriefdoppel {m}duplicate consignment note [Add to Longdo]
Geleitbrief {m}letter of consignment [Add to Longdo]
Konsignationslager {n}consignment store; consignment warehouse [Add to Longdo]
Lieferung {f}; Sendung {f}consignment; shipment [Am.] [Add to Longdo]
Sammelgüter {pl}collective consignment [Add to Longdo]
Sendung {f}consignment [Add to Longdo]
Übersendung {f} | Übersendungen {pl}consignment | consignments [Add to Longdo]
Warenempfänger {m}; Empfänger {m}consignee [Add to Longdo]
Warensendung {f}; Warenlieferung {f}consignment; shipment (of goods) [Add to Longdo]
lieferbarconsignable [Add to Longdo]
übergeben | übergebend | übergeben | übergibt | übergabto consign | consigning | consigned | consigns | consigned [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
委託[いたく, itaku] (n,vs) consign (goods (for sale) to a firm); entrust (person with something); commit; (P) [Add to Longdo]
委託者[いたくしゃ, itakusha] (n) (See 受託者) consignor [Add to Longdo]
委託生産[いたくせいさん, itakuseisan] (n) consignment production [Add to Longdo]
委託売買[いたくばいばい, itakubaibai] (n) consignment sales and purchase [Add to Longdo]
委託販売[いたくはんばい, itakuhanbai] (n,adj-no) consignment sale [Add to Longdo]
荷受人;荷受け人[にうけにん, niukenin] (n) consignee [Add to Longdo]
荷送;荷送り[におくり, niokuri] (n) consignment [Add to Longdo]
荷送り人;荷送人[におくりにん, niokurinin] (n) consignor [Add to Longdo]
再委託[さいいたく, saiitaku] (n,vs) reconsignment (goods); recomissioning (task) [Add to Longdo]
受託者[じゅたくしゃ, jutakusha] (n) trustee; assignee; consignee [Add to Longdo]
受託販売[じゅたくはんばい, jutakuhanbai] (n) consignment sale [Add to Longdo]
小荷物扱い[こにもつあつかい, konimotsuatsukai] (n) parcel consignment [Add to Longdo]
小口扱い[こぐちあつかい, koguchiatsukai] (n) small lot consignment [Add to Longdo]
葬り去る[ほうむりさる, houmurisaru] (v5r,vt) to consign to oblivion [Add to Longdo]
葬る[ほうむる, houmuru] (v5r,vt) to bury; to inter; to entomb; to consign to oblivion; to shelve; (P) [Add to Longdo]
送り人[おくりびと, okuribito] (n) sender; remitter; consignor [Add to Longdo]
託送[たくそう, takusou] (n,vs) consignment [Add to Longdo]
届け先[とどけさき, todokesaki] (n) destination; receiver's address; consignee [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寄销[jì xiāo, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄠ, / ] to dispatch; consigned (goods) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top