ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concussion

K AH0 N K AH1 SH AH0 N   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concussion-, *concussion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concussion[N] การสั่นอย่างแรง, Syn. impact, collision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concussion(คันคัส'เชิน) n. การสั่นสะเทือน,การปะทะอย่างแรง,การกระเทือนที่เกิดจากการกระทบกระแทก,ภาวะสมองไขสันหลัง หรืออื่น ๆ ถูกกระทบอย่างแรง., See also: concussant adj. ดูconcussion concussive adj. ดูconcussion, Syn. shaking,shoc

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concussionการกระแทกกระเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concussion myelitisไขสันหลังอักเสบเหตุกระแทกกระเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concussionสมองกระทบกระเทือน [การแพทย์]
Concussionความกระทบกระเทือน,กระทบกระเทือน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you all enjoy that? Next generation concussion grenadeเป็นไงสนุกมั้ย ระเบิดมอมประสาท The Fate of the Furious (2017)
I got a concussion my senior year.เคย ฉันหล่นลงมากระแทกพื้นตอนปีสุดท้าย Patriots Day (2016)
I got a tiny concussion back there, okay?ฉันนั่งข้างหลังนี่มันสั่นนิดหน่อย โอเค๊ ? Brujo (2015)
You have any idea how many concussions I got back in my playin' days?เธอจำได้ไหมว่า ฉันเคยผ่านอะไรมาบ้าง คิดว่าฉันจะเป็นอะไรรึไง? You're No Good (2013)
I just ain't had as many concussions is all. Mm. Memo said this is pure vampire stopping power.ฉันแค่ไม่ได้รับการบอบช้ำ มากมายแบบที่พี่เจอ มีโม่ บอกว่านี่คือ การหยุดพลังบริสุทธิ์ของแวมไพร์ You're No Good (2013)
I've got a concussion and some bruising, but I'm ok.ฉันบาดเจ็บที่ศีรษะและมีรอยฟกช้ำนิดหน่อย แต่ฉันไม่เป็นไร Zugzwang (2013)
Last time I saw you, you were unconscious, on your way home with a concussion and a shrapnel wound in your arm.ครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นคุณ คุณหมดสติ กำลังจะได้กลับบ้านเพราะบาดเจ็บที่ศีรษะ และมีแผลจากสะเก็ดระเบิดที่แขน  ()
That this thing I thought I'd seen was just the result of my concussion or post-traumatic stress.ที่ฉันเห็นคงเป็นเพียงแค่ สัตว์ป่าพวกนี้ เป็นแค่ผล ของแรงกระแทกอย่างแรง หรือความเครียดหลังอาการเจ็บปวด Pilot (2012)
Did that concussion give you brain damage?การกระทบกระเทือนนั่น ทำให้สมองคุณมีปัญหารึเปล่า The Departed (2012)
Apparently the, uh, concussion caused a sub-cranial swelling.เห็นชัด การสั่น เป็นผลจากสมองบวม Occupation (2011)
Well, sometimes concussions can cause short-term memory lossอื้ม บางครั้งก็จะมีอาการมึนงง และสูญเสียความทรงจำในระยะสั้นได้ Sabotage (2010)
Head back for the concussion test.- หันกลับไปเพื่อทดสอบการกระแทก Repo Men (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCUSSION    K AH0 N K AH1 SH AH0 N
CONCUSSIONS    K AH0 N K AH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concussion    (n) kˈənkˈʌʃən (k @1 n k uh1 sh @ n)
concussions    (n) kˈənkˈʌʃənz (k @1 n k uh1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erschütterung {f} | Erschütterungen {pl}concussion | concussions [Add to Longdo]
Bruch {m} durch Anprallconcussion damage [Add to Longdo]
Stoßverletzung {f}concussion damage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
振盪;震盪;震蕩[しんとう, shintou] (n,vs) shock; impact; concussion [Add to Longdo]
脳振盪;脳震盪[のうしんとう, noushintou] (n) cerebral concussion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concussion \Con*cus"sion\, n. [L. concussio, fr. concutere,
   concussum, to shake violenty; con- + quatere to shake. See
   {Cashier}, {Quash}.]
   1. A shaking or agitation; a shock; caused by the collision
    of two bodies.
    [1913 Webster]
 
       It is believed that great ringing of bells, in
       populous cities, hath dissipated pestilent air;
       which may be from the concussion of the air.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) A condition of lowered functional activity, without
    visible structural change, produced in an organ by a
    shock, as by fall or blow; as, a concussion of the brain.
    [1913 Webster]
 
   3. (Civil Law) The unlawful forcing of another by threats of
    violence to yield up something of value.
    [1913 Webster]
 
       Then concussion, rapine, pilleries,
       Their catalogue of accusations fill. --Daniel.
    [1913 Webster]
 
   {Concussion fuse} (Mil.), one that is ignited by the
    concussion of the shell when it strikes.
 
   Syn: See {Shock}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concussion
   n 1: injury to the brain caused by a blow; usually resulting in
      loss of consciousness
   2: any violent blow

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top