ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cologne

K AH0 L OW1 N   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cologne-, *cologne*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cologne[N] โคโลญจ์, See also: น้ำหอมประเภทโคโลญจ์, Syn. eaude cologne

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cologne(คะโลน') n. น้ำหอม,น้ำหอมที่ใช้ในห้องน้ำ,ดูeau de Cologne, Syn. Cologne water
eau de cologne(โอดะคะโลน') n. ดูcologne

English-Thai: Nontri Dictionary
cologne(n) โคโลญจน์,น้ำหอม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cologneโคโลญจ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tie my sash, add a dash of cologne for that smell As the pieces fall into place I'll see her crawl into placeผูกสายสะพาย\เติมกลิ่นโคโลญจ์ ข้าเห็นนางคลานในที่นี้ Anastasia (1997)
Find some cologne. I want to look my best.หาโคโลญจ์หน่อย ข้าต้องดูดีที่สุด Anastasia (1997)
Believe you've already met our tireless research assistant, Mr. Fisher as well as his cologne.เชื่อว่าคุณได้พบแล้ว ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของเรา ผู้ช่วยวิจัยนายฟิชเชอร์ เช่นเดียวกับโคโลญจ์ของเขา Contact (1997)
Cologne, Hamburg, Berlin. And the Russians are really giving them hell.โคโลญจ์ ฮัมบูร์ก เบอร์ลิน The Pianist (2002)
'Contradiction. ' Calvin Klein. You use cologne, right?CK1 เธอใช้น้ำหอมใช่มั้ย? My Tutor Friend (2003)
Are you wearing cologne?คุณใช้โคโลญจ์ใช่ไหม Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
You drive a flashy car, you stink of cologne, and you can't get it up.อาบน้ำหอม และนายก็ไม่ปึ๋งปั๋ง Extreme Aggressor (2005)
You're wearing cologne, and are wearing new underwears,เธอใส่น้ำหอม และใส่กางเกงในใหม่? Go Go G-Boys (2006)
Such as cologne or aftershave.เช่น น้ำหอม รวมถึงน้ำยาโกนหนวด Rio (2006)
AN INTERESTING COLOGNE YOU'RE WEARING.คุณใช้โคโลนกลิ่นน่าสนใจนะ If There's Anything I Can't Stand (2007)
Some eau de cologne to brace my lord...พรม โอ เดอ โคโลนจ์ ซักนิดนะขอรับ นายท่าน... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
A sprinkling perhaps of French cologne...พรมน้ำหอมฝรั่งเศสซักนิด... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคโลญจน์[TM] (khōlōn) EN: Cologne   FR: FC Cologne [m] ; Cologne
น้ำหอม[n.] (nāmhøm) EN: perfume ; cologne ; eau de Cologne   FR: parfum [m] ; eau de toilette [f] ; eau de Cologne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COLOGNE    K AH0 L OW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cologne    (n) kˈəlˈoun (k @1 l ou1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
科隆[Kē lóng, ㄎㄜ ㄌㄨㄥˊ, ] Cologne, Germany or Colon, Panama, #32,522 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Köln (Stadt in Deutschland)Cologne (city in Germany) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーデコロン;オードコロン[, o-dekoron ; o-dokoron] (n) eau de Cologne (fre [Add to Longdo]
ケルン[, kerun] (n) (1) Koeln; Cologne; (2) cairn; (P) [Add to Longdo]
コロン[, koron] (n) (1) colon; (2) (abbr) (See オーデコロン) eau de Cologne (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cologne \Co*logne"\, n. [Originally made in Cologne, the French
   name of K["o]ln, a city in Germany.]
   A perfumed liquid, composed of alcohol and certain aromatic
   oils, used in the toilet; -- called also {cologne water} and
   {eau de cologne}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Cologne
   n 1: a commercial center and river port in western Germany on
      the Rhine River; flourished during the 15th century as a
      member of the Hanseatic League [syn: {Cologne}, {Koln}]
   2: a perfumed liquid made of essential oils and alcohol [syn:
     {cologne}, {cologne water}, {eau de cologne}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 Cologne /kɔlɔnj/ 
  Cologne

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top