ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

colliery

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colliery-, *colliery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colliery[N] เหมืองถ่านหิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colliery(คลอ'ยะรี) n. เหมืองถ่านหิน

English-Thai: Nontri Dictionary
colliery(n) เหมืองถ่านหิน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colliery (n) kˈɒljəriː (k o1 l y @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kohlenbergwerk {n}; Kohlengrube {f} | Kohlebergwerke {pl}; Kohlengruben {pl}colliery | collieries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Colliery \Col"lier*y\, n.; pl. {Collieries}. [Cf. {Coalery},
   {Collier}.]
   1. The place where coal is dug; a coal mine, and the
    buildings, etc., belonging to it.
    [1913 Webster]
 
   2. The coal trade. [Obs.] --Johnson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colliery
   n 1: a workplace consisting of a coal mine plus all the
      buildings and equipment connected with it [syn: {colliery},
      {pit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top