ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cobby

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cobby-, *cobby*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cobby มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cobby*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cobby(คอบ'บี) adj. ปราดเปรียว,หัวดื้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Would you do it for a Scooby Snack?- Willst du einen Scobby Snack? Scooby-Doo (2002)
[SHAGGY WHIMPERING](SCOBBY-DO WIMMERT) Scooby-Doo! Curse of the Lake Monster (2010)
Now, this plane was a favourite with Wing Commander Harry Cobby, lead ace with the Australian Flying Corps.Dieses Flugzeug hier war der Liebling von Wing Commander Harry Cobby, Toppilot der australischen Luftwaffe. Murder & the Maiden (2015)
Cobby!CobbyThe Man from the Alamo (1953)
Cobby, he thinks you talk too much.Cobby, er findet, du redest zu viel. The Man from the Alamo (1953)
Cobby!CobbyThe Man from the Alamo (1953)
Why'd you send him with Cobby? He's liable to shoot him in the back.Aber Cobby ist in der Lage, ihn von hinten zu erschießen. The Man from the Alamo (1953)
Exactly. This is Stroud's first raid. If he fails, Cobby'll take care of him.Das ist Strouds erster Überfall, wenn er nicht spurt, regelt Cobby das. The Man from the Alamo (1953)
Go on and shoot, Cobby.Schieß nur, CobbyThe Man from the Alamo (1953)
Cobby!CobbyThe Man from the Alamo (1953)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cobby \Cob"by\, a. [From {Cob}, n.]
   1. Headstrong; obstinate. [Obs.] --Brockett.
    [1913 Webster]
 
   2. Stout; hearty; lively. [Obs.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top