ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coachman

K OW1 CH M AH0 N   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coachman-, *coachman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coachman[N] คนขับรถม้า, See also: สารถี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coachman(-เมิน) n. คนขับรถม้า,สายเบ็ดตกปลา, See also: coachmanship n. ดูcoachman -pl. coachmen

English-Thai: Nontri Dictionary
coachman(n) คนขับรถม้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สารถี[n.] (sārathī) EN: hired driver ; coachman ; chauffeur   FR: chauffeur [m] ; charretier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COACHMAN K OW1 CH M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coachman (n) kˈoutʃmən (k ou1 ch m @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
御者;馭者[ぎょしゃ, gyosha] (n) coachman; driver; cabman; postilion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coachman \Coach"man\, n.; pl. {Coachmen}.
   1. A man whose business is to drive a coach or carriage.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A tropical fish of the Atlantic ocean ({Dutes
    auriga}); -- called also {charioteer}. The name refers to
    a long, lashlike spine of the dorsal fin.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coachman
   n 1: a man who drives a coach (or carriage)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top