Search result for

closest

(31 entries)
(0.0274 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -closest-, *closest*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Concentrate fire on the closest Republic cruiser.ระดมยิงไปที่ยานสาธารณรัฐลำที่ใกล้ที่สุด Downfall of a Droid (2008)
It's the closest thing we clones have to a home.มันเป็นที่ๆใกล้เคียงคำว่าบ้านที่สุด สำหรับโคลนอย่างพวกเรา Rookies (2008)
These rooms once belonged to the duke of Buckingham the king's closest friend.ห้องเหล่านี้เคยเป็นของ ดยุ๊คแห่งบัคกิ้งแฮม.. The Other Boleyn Girl (2008)
Closest neighbor is here, across the street.บ้านที่ใกล้ที่สุดอยู่อีกฝั่งของถนน แล้วมันคงใช้เวลาหลายอาทิตย์ล่ะนะ Breaking and Entering (2008)
He keeps a very low profile, but he is one of the Prime Minister's closest advisersหมอนี่เป็นประเภทเสือซุ่ม แต่จริง ๆ เป็นที่ปรึกษาข้างตัว ท่านนายกรัฐมนตรี Quantum of Solace (2008)
The President today accepted the resignation of three of his closest aides.วันนี้ท่านปธน.ยอมรับ ใบลาออกของทีมงานใกล้ชิด3คน Frost/Nixon (2008)
For on this day I have chosen a champion who will run this castle and be my closest advisor and bestest buddy.มาเป็นผู้ดูแลปราสาท ที่ปรึกษา และพระสหายของข้า อัศวินคนใหม่ของข้าคือ เซอร์บาสกี้! Bedtime Stories (2008)
The closest target is Moscow. You'll have to hit that one first.เป้าหมายใกล้สุดคือ มอสโคว์ นายต้องยิงลูกนั้นทิ้งก่อน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
And if you take advantage of the disturbances... you will be the one... who gets closest to the governmental power.เอาพัดเจ้ามา ผู้คน.. 15 ปี.. Goemon (2009)
The person closest to you is in danger.คนที่อยู่ใกล้คุณที่สุดกำลังตกอยู่ในอันตราย Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Closest one's in Washington.ที่ไก้สุด อยู่วอร์ชิงตัน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
All those copiers you hacked, where is the closest one?เครื่องถ่ายเอกสารใกล้สุดของนายอยู่ไหน Duplicity (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
closestDogs are man's closest friends.
closestI know the boy who is sitting closest to the door.
closestPlease let me know the closest station to your office.
closestSoccer played throughout the world today is closest to the original football.
closestThe closest I have is a 38.
closestWe number him among our closest friends.

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOSEST    K L OW1 S AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
closest    (j) (k l ou1 s i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニアピン[, niapin] (n) (1) near pin (golf); closest to pin (flagstick); (2) close (closest) answer or figure [Add to Longdo]
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces) [Add to Longdo]
一の松[いちのまつ, ichinomatsu] (n) closest pine-tree to a noh stage (of the three placed in front of the bridge walkway) [Add to Longdo]
下前[したまえ, shitamae] (n) (See 上前・1) part of the fabric that is tucked closest to the skin when wearing a garment that is wrapped in front of one (such as a kimono) [Add to Longdo]
近点[きんてん, kinten] (n,adj-no) (1) near point (closest point at which an object can be brought into focus by the eye); (2) periapsis [Add to Longdo]
砂被り[すなかぶり, sunakaburi] (n) seats closest to the sumo ring; ringside seat [Add to Longdo]
社日[しゃにち;しゃじつ, shanichi ; shajitsu] (n) (See 戊) "tsuchinoe" day that falls closest to the vernal or autumnal equinox (a day of religious significance for harvests) [Add to Longdo]
春社[しゅんしゃ, shunsha] (n) (See 社日,戊・つちのえ) spring "tsuchinoe" day that falls closest to the vernal equinox (a day of religious significance for harvests) [Add to Longdo]
眉根[まゆね;まよね, mayune ; mayone] (n) part of the eyebrow closest to the nose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Close \Close\ (kl[=o]s), a. [Compar. {Closer} (kl[=o]"s[~e]r);
   superl. {Closest}.] [Of. & F. clos, p. p. of clore. See
   {Close}, v. t.]
   1. Shut fast; closed; tight; as, a close box.
    [1913 Webster]
 
       From a close bower this dainty music flowed.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Narrow; confined; as, a close alley; close quarters. "A
    close prison." --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   3. Oppressive; without motion or ventilation; causing a
    feeling of lassitude; -- said of the air, weather, etc.
    [1913 Webster]
 
       If the rooms be low-roofed, or full of windows and
       doors, the one maketh the air close, . . . and the
       other maketh it exceeding unequal.  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. Strictly confined; carefully quarded; as, a close
    prisoner.
    [1913 Webster]
 
   5. Out of the way observation; secluded; secret; hidden. "He
    yet kept himself close because of Saul." --1 Chron. xii. 1
    [1913 Webster]
 
       "Her close intent."          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   6. Disposed to keep secrets; secretive; reticent. "For
    secrecy, no lady closer." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Having the parts near each other; dense; solid; compact;
    as applied to bodies; viscous; tenacious; not volatile, as
    applied to liquids.
    [1913 Webster]
 
       The golden globe being put into a press, . . . the
       water made itself way through the pores of that very
       close metal.             --Locke.
    [1913 Webster]
 
   8. Concise; to the point; as, close reasoning. "Where the
    original is close no version can reach it in the same
    compass." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   9. Adjoining; near; either in space; time, or thought; --
    often followed by to.
    [1913 Webster]
 
       Plant the spring crocuses close to a wall.
                          --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
       The thought of the Man of sorrows seemed a very
       close thing -- not a faint hearsay.  --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
   10. Short; as, to cut grass or hair close.
     [1913 Webster]
 
   11. Intimate; familiar; confidential.
     [1913 Webster]
 
        League with you I seek
        And mutual amity, so strait, so close,
        That I with you must dwell, or you with me.
                          --Milton.
     [1913 Webster]
 
   12. Nearly equal; almost evenly balanced; as, a close vote.
     "A close contest." --Prescott.
     [1913 Webster]
 
   13. Difficult to obtain; as, money is close. --Bartlett.
     [1913 Webster]
 
   14. Parsimonious; stingy. "A crusty old fellow, as close as a
     vise." --Hawthorne.
     [1913 Webster]
 
   15. Adhering strictly to a standard or original; exact;
     strict; as, a close translation. --Locke.
     [1913 Webster]
 
   16. Accurate; careful; precise; also, attentive; undeviating;
     strict; not wandering; as, a close observer.
     [1913 Webster]
 
   17. (Phon.) Uttered with a relatively contracted opening of
     the mouth, as certain sounds of e and o in French,
     Italian, and German; -- opposed to open.
     [1913 Webster]
 
   {Close borough}. See under {Borough}.
 
   {Close breeding}. See under {Breeding}.
 
   {Close communion}, communion in the Lord's supper, restricted
    to those who have received baptism by immersion.
 
   {Close corporation}, a body or corporation which fills its
    own vacancies.
 
   {Close fertilization}. (Bot.) See {Fertilization}.
 
   {Close harmony} (Mus.), compact harmony, in which the tones
    composing each chord are not widely distributed over
    several octaves.
 
   {Close time}, a fixed period during which killing game or
    catching certain fish is prohibited by law.
 
   {Close vowel} (Pron.), a vowel which is pronounced with a
    diminished aperture of the lips, or with contraction of
    the cavity of the mouth.
 
   {Close to the wind} (Naut.), directed as nearly to the point
    from which the wind blows as it is possible to sail;
    closehauled; -- said of a vessel.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 closest
   adv 1: (superlative of `near' or `close') within the shortest
       distance; "that was the time he came nearest to death"
       [syn: {nearest}, {nighest}, {closest}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top