Search result for

closer

(39 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -closer-, *closer*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look closer.ดูให้ดีๆ สิ 52 Pickup (2008)
I'm gonna be a little closer to home.ผมจะเป็นความใกล้ชิดเล็ก ๆ ใกล้บ้าน Odyssey (2008)
Ramirez, they're getting closer.รามิเรซ มันเข้ามาใก้ลแล้วน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Closer to work. - By five minutes.เลิกงาน ภายใน 5 นาที The Itch (2008)
Atsushi was growing closer to you.อัตซุชิ เริ่มเข้าใกล้เธอมากขึ้น Akai ito (2008)
If we lose even a single ship, our mission is that much closer to failure.ถ้าเราต้องเสียยานไปแม้แต่เพียงลำเดียว ภารกิจเราอาจจะล้มเหลวได้เลย Shadow of Malevolence (2008)
All right, we're getting closer and closerเอาละค่ะ ใกล้ถึงเวลาเข้าไปทุกที Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I just wanted to come closer to listenข้าแค่อยากฟังเสียงมันใกล้ๆ Iljimae (2008)
The more you try to force me closer to you, the worse it will hurt you.หากท่านพยายามใช้กำลังบังคับข้า ความเจ็บปวดของท่านจะเลวร้ายลงไปอีก The Kingdom of the Winds (2008)
In six months, we can offer a closer look at God through our new space module.ใน 6 เดือนกระสวยอวกาศของเรา จะพาเราเข้าใกล้พระเจ้าได้ Babylon A.D. (2008)
Damn, I thought that was closer.บ้าจริง ฉันคิดว่าเราใกล้แล้วซะอีก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Like the drawings in Oxley's cell. Means we're getting closer.เหมือนรูปวาดที่ห้องอ็อดเลย์ แสดงว่าเราใกล้แล้ว Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
closerAre you aware that Okinawa is closer to China than to Honshu?
closerBeing active at night may relate to the behavior of seals, which feed at night on various fish that come up closer to the surface.
closerBring the painting closer so that I may see it better.
closerCloser examination revealed that the skull had been crushed by some heavy blow.
closerCome closer and have a good book at this picture.
closerCome closer in order that you may see the screen better.
closerCome closer to me.
closerDraw your chair closer to the fire.
closerImport restrictions are barriers to closer relations between the two countries.
closerIt moved closer and closer.
closerI want to take a better look at that painting. I want to stand closer.
closerLucy came closer to the boy and laid her hand on his head.

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOSER    K L OW1 S ER0
CLOSER    K L OW1 Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
closer    (j) (k l ou1 s @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クローザー[, kuro-za-] (n) closer (baseball) [Add to Longdo]
サイクロセリン[, saikuroserin] (n) cycloserine [Add to Longdo]
トーイン[, to-in] (n) toe-in (alignment of the front wheels of a motor vehicle closer together at the front than at the back) [Add to Longdo]
下手上手[へたうま;ヘタウマ, hetauma ; hetauma] (adj-no,adj-na,n) (uk) at first glance poor, but on closer examination not too bad; crude but charming (of artwork, etc.); poorly made but captivating [Add to Longdo]
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P) [Add to Longdo]
詰め寄る;詰寄る[つめよる, tsumeyoru] (v5r,vi) (1) to draw near; to draw closer; (2) to press someone (e.g. for an answer) [Add to Longdo]
近づく(P);近付く(P)[ちかづく(P);ちかずく(近付く)(ik), chikaduku (P); chikazuku ( chikaduku )(ik)] (v5k,vi) (1) to approach; to draw near; to get close; (2) to get acquainted with; to get closer to; to get to know; (P) [Add to Longdo]
接近[せっきん, sekkin] (n,vs) getting closer; drawing nearer; approaching; (P) [Add to Longdo]
摩り寄る;擦り寄る;すり寄る;摩寄る;擦寄る[すりよる, suriyoru] (v5r,vi) to draw close to; to edge up to; to snuggle up to; to nestle close to; to cuddle with; to draw closer to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Close \Close\ (kl[=o]s), a. [Compar. {Closer} (kl[=o]"s[~e]r);
   superl. {Closest}.] [Of. & F. clos, p. p. of clore. See
   {Close}, v. t.]
   1. Shut fast; closed; tight; as, a close box.
    [1913 Webster]
 
       From a close bower this dainty music flowed.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Narrow; confined; as, a close alley; close quarters. "A
    close prison." --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   3. Oppressive; without motion or ventilation; causing a
    feeling of lassitude; -- said of the air, weather, etc.
    [1913 Webster]
 
       If the rooms be low-roofed, or full of windows and
       doors, the one maketh the air close, . . . and the
       other maketh it exceeding unequal.  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. Strictly confined; carefully quarded; as, a close
    prisoner.
    [1913 Webster]
 
   5. Out of the way observation; secluded; secret; hidden. "He
    yet kept himself close because of Saul." --1 Chron. xii. 1
    [1913 Webster]
 
       "Her close intent."          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   6. Disposed to keep secrets; secretive; reticent. "For
    secrecy, no lady closer." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Having the parts near each other; dense; solid; compact;
    as applied to bodies; viscous; tenacious; not volatile, as
    applied to liquids.
    [1913 Webster]
 
       The golden globe being put into a press, . . . the
       water made itself way through the pores of that very
       close metal.             --Locke.
    [1913 Webster]
 
   8. Concise; to the point; as, close reasoning. "Where the
    original is close no version can reach it in the same
    compass." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   9. Adjoining; near; either in space; time, or thought; --
    often followed by to.
    [1913 Webster]
 
       Plant the spring crocuses close to a wall.
                          --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
       The thought of the Man of sorrows seemed a very
       close thing -- not a faint hearsay.  --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
   10. Short; as, to cut grass or hair close.
     [1913 Webster]
 
   11. Intimate; familiar; confidential.
     [1913 Webster]
 
        League with you I seek
        And mutual amity, so strait, so close,
        That I with you must dwell, or you with me.
                          --Milton.
     [1913 Webster]
 
   12. Nearly equal; almost evenly balanced; as, a close vote.
     "A close contest." --Prescott.
     [1913 Webster]
 
   13. Difficult to obtain; as, money is close. --Bartlett.
     [1913 Webster]
 
   14. Parsimonious; stingy. "A crusty old fellow, as close as a
     vise." --Hawthorne.
     [1913 Webster]
 
   15. Adhering strictly to a standard or original; exact;
     strict; as, a close translation. --Locke.
     [1913 Webster]
 
   16. Accurate; careful; precise; also, attentive; undeviating;
     strict; not wandering; as, a close observer.
     [1913 Webster]
 
   17. (Phon.) Uttered with a relatively contracted opening of
     the mouth, as certain sounds of e and o in French,
     Italian, and German; -- opposed to open.
     [1913 Webster]
 
   {Close borough}. See under {Borough}.
 
   {Close breeding}. See under {Breeding}.
 
   {Close communion}, communion in the Lord's supper, restricted
    to those who have received baptism by immersion.
 
   {Close corporation}, a body or corporation which fills its
    own vacancies.
 
   {Close fertilization}. (Bot.) See {Fertilization}.
 
   {Close harmony} (Mus.), compact harmony, in which the tones
    composing each chord are not widely distributed over
    several octaves.
 
   {Close time}, a fixed period during which killing game or
    catching certain fish is prohibited by law.
 
   {Close vowel} (Pron.), a vowel which is pronounced with a
    diminished aperture of the lips, or with contraction of
    the cavity of the mouth.
 
   {Close to the wind} (Naut.), directed as nearly to the point
    from which the wind blows as it is possible to sail;
    closehauled; -- said of a vessel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Closer \Clos"er\, n.
   1. One who, or that which, closes; specifically, a boot
    closer. See under {Boot}.
    [1913 Webster]
 
   2. A finisher; that which finishes or terminates.
    [1913 Webster]
 
   3. (Masonry) The last stone in a horizontal course, if of a
    less size than the others, or a piece of brick finishing a
    course. --Gwilt.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 closer
   adv 1: (comparative of `near' or `close') within a shorter
       distance; "come closer, my dear!"; "they drew nearer";
       "getting nearer to the true explanation" [syn: {nearer},
       {nigher}, {closer}]
   n 1: a person who closes something; "whoever is the closer has
      to turn out the lights and lock up"
   2: (baseball) a relief pitcher who can protect a lead in the
     last inning or two of the game [syn: {closer}, {finisher}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top