ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cleat

K L IY1 T   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cleat-, *cleat*
English-Thai: Longdo Dictionary
nucleate(vi vt) ก่อตัวขึ้นเป็น nucleus, ก่อเป็นรูปร่างขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cleat[N] ปุ่มสตั๊ด, See also: หมุดใต้พื้นรองเท้าบางชนิด (เช่น รองเท้าฟุตบอล), Syn. stud

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cleat(คลีท) {cleated,cleating,cleats} n. เสาหลัก,หลักผูกเชือก vt. ใช้หลักยึด,ผูกกับหลัก

English-Thai: Nontri Dictionary
cleat(n) ราวเกาะ,ตอม่อ,เสาหลัก,พุก,หลักผูกเชือก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cleatแนวแตกแยก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Man, you couldn't bust a grape in Napa with a set of cleats on.เฮ้เพื่อน นายจะเที่ยวบีบไข่คนอื่นมั่วซั่วไม่ได้นะเว้ย Pilot (2005)
You think before I cleat some dude I hug him?เธอคิดว่าก่อนฉันจะตื้บ ใครสักคน ฉันจะกอดเค้าก่อนหรอ? Asian F (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEAT K L IY1 T
CLEATS K L IY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cleat (n) klˈiːt (k l ii1 t)
cleats (n) klˈiːts (k l ii1 t s)
Cleator Moor (n) klˌiːtə-mˈuəʳr (k l ii2 t @ - m u@1 r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリート[, kuri-to] (n) cleat [Add to Longdo]
銀山猿子[ぎんざんましこ;ギンザンマシコ, ginzanmashiko ; ginzanmashiko] (n) (uk) pine grosbeak (Pinicola enucleator) [Add to Longdo]
除核[じょかく, jokaku] (n,vs) enucleate [Add to Longdo]
赤芽球[せきがきゅう, sekigakyuu] (n) (See 赤血球) erythroblast (immature nucleate erythrocyte) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cleat \Cleat\ (kl[=e]t), n. [OE. clete wedge; cf. D. kloot ball,
   Ger. kloss, klotz, lump. clod, MHG. kl[=o]z lump, ball,
   wedge, OHG. chl[=o]z ball, round mass.]
   [1913 Webster]
   1. (Carp.) A strip of wood or iron fastened on transversely
    to something in order to give strength, prevent warping,
    hold position, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) A device made of wood or metal, having two arms,
    around which turns may be taken with a line or rope so as
    to hold securely and yet be readily released. It is bolted
    by the middle to a deck or mast, etc., or it may be lashed
    to a rope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cleat \Cleat\, v. t.
   To strengthen with a cleat.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cleat
   n 1: a metal or leather projection (as from the sole of a shoe);
      prevents slipping
   2: a fastener (usually with two projecting horns) around which a
     rope can be secured
   3: a strip of wood or metal used to strengthen the surface to
     which it is attached
   v 1: provide with cleats; "cleat running shoes for better
      traction"
   2: secure on a cleat; "cleat a line"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top