ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clambake

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clambake-, *clambake*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clambake[N] การปิคนิคริมทะเล (มักมีการปิ้งหรือย่างอาหารทะเล), Syn. picnic

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
you know, mixers, formals... clambakes, trips to the Cape.... Legally Blonde (2001)
- at the clambake last night. - we are fugitives. you're going to get us caught.ที่แคมเบลคเมื่อคืนนี้\ พวกเราเป็นนักโทษหนีคุกนะ เธอจะทำให้พวกเราโดนจับกันหมด How Betty Got Her Grieve Back (2007)
I'm sorry, that seems to imply that you organized this little clambake.ขอโทษนะ หมายความว่าแกตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกหรือ? Batman: Under the Red Hood (2010)
Maybe a clambake on the beach?บางทีอาจจะจัดปิกนิคริมทะเล? Duress (2012)
Yeah, I wanted to keep it simple, so Emily's gonna throw a clambake on the beach, just family and one or two friends.ครับ ผมอยากให้มันเรียบง่าย เอมิลี่ก็เลยจะ จัดปิคนิคที่ชายหาด แค่คนในครอบครัวกับเพื่อนหนึ่งหรือสองคน Duress (2012)
Clambake.ปิคนิคริมทะเล Duress (2012)
Daniel wants a clambake.แดนเนี่ยลอยากจัดปิคนิคริมทะเล Duress (2012)
Well, it doesn't get much simpler than a clambake.มันต้องไม่ดูมีราคา เรียบง่ายกว่าปิคนิคริมทะเล Duress (2012)
We're putting together a clambake for Daniel Grayson's birthday.เรากำลังช่วยกันจัดปิคนิคริมทะเล สำหรับวันเกิดของแดนเนี่ยล เกรย์สัน Duress (2012)
I went to Jodie Foster's clambake, and that professor that I was talking about, well, he's 35, smokes a pipe.ฉันไปปาร์ตี้กินหอยกับครูโจดี ฟอสเตอร์ และศาสตรจารย์คนนั้น คนที่ฉันพูดถึงน่ะ Thanksgiving (2012)
- Hey, they're doing a clambake with...เฮ้พวกเขากำลังทำ clambake with ... The To Do List (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clambake    (n) klˈæmbɛɪk (k l a1 m b ei k)
clambakes    (n) klˈæmbɛɪks (k l a1 m b ei k s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clambake \Clam"bake\, n.
   The backing or steaming of clams on heated stones, between
   layers of seaweed; hence, a picnic party, gathered on such an
   occasion.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clambake
   n 1: a cookout at the seashore where clams and fish and other
      foods are cooked--usually on heated stones covered with
      seaweed

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top