ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

picnic

P IH1 K N IH2 K   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -picnic-, *picnic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
picnic[N] การไปเที่ยวนอกบ้านและนำอาหารไปรับประทาน, See also: ปิกนิก, การไปปิกนิก, Syn. party, cakewalk
picnic[VI] ไปเที่ยวนอกบ้านและนำอาหารไปรับประทาน, See also: ไปปิกนิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
picnic(พิค'นิค) n. vi.,n. (การ) ไปเที่ยวนอกบ้านและนำอาหารไปรับประทานกลางแจ้ง., See also: picnicker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
picnic(vi) ไปปิกนิก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Picnicปิกนิก [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lunch? I say, what a jolly idea. Rather like a picnic, isn't it?มื้อเที่ยงรึเป็นความคิดที่ดีเชียว เหมือนกับมาปิคนิคเลยว่ามั้ย Rebecca (1940)
The next three days are not going to be a picnic.จะไม่ได้ไปจะปิกนิก ฉันต้องการให้คุณมาหาฉัน How I Won the War (1967)
It's a picnic if left to the right officers.เจ้าหน้าที่ คนที่เข้าใจ How I Won the War (1967)
Come on, Chief. This isn't no Boy Scout picnic.เร็วเข้า สารวัตร นี่ไม่ใช่ไปออกค่ายลูกเสือนะ Jaws (1975)
- But last month at a church picnic...+ แต่เมื่อเดือนที่แล้วตอนเราไปปิกนิกกับทางโบสถ์... The Joy Luck Club (1993)
Quite a picnic, huh ? Madritsch. Oskar.ยังกับมาปิคนิค Schindler's List (1993)
We went there for a picnic and made love under that oak.เราไปที่นั่นสำหรับปิกนิกและทำให้ความรักที่ใต้ต้นโอ๊ก The Shawshank Redemption (1994)
- We'd take picnics by the shore on Sunday.- เราจะปิคนิคริมทะเลในวันอาทิตย์ Anastasia (1997)
What do you say we pack a picnic tomorrow and hike up to Mount Arecibo?อะไรที่คุณพูด เราแพ็คปิกนิกในวันพรุ่งนี้ และธุดงค์ขึ้นไปบนภูเขาคิ? Contact (1997)
I'm finally going to ask. What's with the plastic picnicware?คราวนี้ขอถามหน่อยเถอะ เอาช้อนพลาสติคมาทำไม As Good as It Gets (1997)
On the same field where Tibetans traditionally gathered for picnics... ground was cleared to build an airstrip... so that the plane carrying three Chinese generals could land.บนทุ่งหญ้าที่ชาวทิเบต ออกมานั่งปิคนิคกัน พื้นดินถูกปรับระดับเพื่อ สร้างทางวิ่งอากาศยาน เพื่อให้เครื่องบินของ นายพลจีนสามท่านลงจอด Seven Years in Tibet (1997)
Rose, you're no picnic, all right?โรส คุณไม่ใช่สิ่งของ Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
picnicApart from the weather, it was a good picnic.
picnicA warm, sunny day is ideal for a picnic.
picnicBad weather discouraged them from going on a picnic.
picnicBad weather forced us to call off the picnic.
picnicBuckle down and get to work. Do you think we're on a Sunday picnic here?
picnicFive miles is a suitable distance for a picnic.
picnicHe is not going on the picnic, and I am not either.
picnicHe will not go on a picnic tomorrow: nor will I.
picnicHow about going on a picnic?
picnicHow can Mary is going on picnic with him?
picnicI am going on a picnic tomorrow.
picnicI couldn't go on a picnic because of the rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิกนิก[N] picnic, Example: นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยมาร์แชลสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้มากมาย ขี่ม้า โยนโบว์ลิ่ง ปิกนิก, Thai definition: การพากันไปเที่ยวชั่วระยะเวลาสั้นๆ และมีของกินไปเลี้ยงกันด้วย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปิกนิก = ปิคนิค[n.] (piknik) EN: picnic   FR: pique-nique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PICNIC    P IH1 K N IH2 K
PICNICS    P IH1 K N IH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
picnic    (v) pˈɪknɪk (p i1 k n i k)
picnics    (v) pˈɪknɪks (p i1 k n i k s)
picnicked    (v) pˈɪknɪkt (p i1 k n i k t)
picnicker    (n) pˈɪknɪkər (p i1 k n i k @ r)
picnickers    (n) pˈɪknɪkəz (p i1 k n i k @ z)
picnicking    (v) pˈɪknɪkɪŋ (p i1 k n i k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
野餐[yě cān, ㄧㄝˇ ㄘㄢ, ] picnic, #44,106 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Picknick {n} | ein Picknick machenpicnic | to have a picnic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピクニック[, pikunikku] (n) picnic; (P) [Add to Longdo]
行楽[こうらく, kouraku] (n) outing; picnic; excursion; pleasure trip; (P) [Add to Longdo]
遊山[ゆさん, yusan] (n) excursion; outing; picnic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Picnic \Pic"nic\, n. [Cf. F. piquenique. See {Pick}, v., and cf.
   {Knickknack}.]
   Formerly, an entertainment at which each person contributed
   some dish to a common table; now, an excursion or pleasure
   party in which the members partake of a collation or repast
   (usually in the open air, and from food carried by
   themselves).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Picnic \Pic"nic\, v. i. [imp. & p. p. {Picnicked}; p. pr. & vb.
   n. {Picnicking}.]
   To go on a picnic, or pleasure excursion; to eat in public
   fashion.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 picnic
   n 1: a day devoted to an outdoor social gathering [syn: {field
      day}, {outing}, {picnic}]
   2: any undertaking that is easy to do; "marketing this product
     will be no picnic" [syn: {cinch}, {breeze}, {picnic}, {snap},
     {duck soup}, {child's play}, {pushover}, {walkover}, {piece
     of cake}]
   3: any informal meal eaten outside or on an excursion
   v 1: eat alfresco, in the open air; "We picnicked near the lake
      on this gorgeous Sunday"

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 picnic
  picnic

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top