ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cirrus

S IH1 R AH0 S   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cirrus-, *cirrus*, cirru
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cirrusn. หนวดสัมผัส,ขน,ชั้นเมฆบาง (ความสูงอยู่ระหว่าง 20,000-40,000 ฟุต) -pl. cirri

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cirrus; cirrhus; tendrilมือจับ, มือเกาะ, มือพัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cirrusเมฆซีร์รัส (ซ. - ci) [อุตุนิยมวิทยา]
cirrusซีร์รัส, เมฆชั้นสูง มีลักษณะบาง ๆ ละเอียดสีขาวเป็นฝอยหรือปุกปุยคล้ายขนนก เกิดขึ้นที่ความสูงระหว่าง 7,500 - 11,000 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have vertical walls of cirrus cloud formations.เมฆก่อตัวขึ้นเป็นกำแพง The Day After Tomorrow (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมฆเซอรัส[n.] (mēk soēras) EN: cirrus   FR: cirrus [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CIRRUS S IH1 R AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cirrus (n) sˈɪrəs (s i1 r @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卷云[juǎn yún, ㄐㄩㄢˇ ㄩㄣˊ, / ] cirrus (cloud) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すじ雲;筋雲[すじぐも, sujigumo] (n) (col) (See 巻雲) cirrus cloud [Add to Longdo]
シーラスロジック[, shi-rasurojikku] (n) {comp} Cirrus Logic [Add to Longdo]
巻雲;巻き雲;絹雲[けんうん(巻雲;絹雲);まきぐも(巻雲;巻き雲), ken'un ( kan kumo ; ken'un ); makigumo ( kan kumo ; maki kumo )] (n) cirrus (cloud) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シーラスロジック[しーらすろじっく, shi-rasurojikku] Cirrus Logic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cirrus \Cir"rus\, n.; pl. {Cirri}. [L., lock, curl, ringlet.]
   [Also written {cirrhus}.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) A tendril or clasper.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) A soft tactile appendage of the mantle of many
      Mollusca, and of the parapodia of Annelida. Those near
      the head of annelids are Tentacular cirri; those of
      the last segment are caudal cirri.
    (b) The jointed, leglike organs of Cirripedia. See
      {Annelida}, and {Polych[ae]ta}.
      [1913 Webster]
 
   Note: In some of the inferior animals the cirri aid in
      locomotion; in others they are used in feeding; in the
      Annelida they are mostly organs of touch. Some cirri
      are branchial in function.
      [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) The external male organ of trematodes and some
    other worms, and of certain Mollusca.
    [1913 Webster]
 
   4. (Meteor.) See under {Cloud}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cloud \Cloud\ (kloud), n. [Prob. fr. AS. cl[=u]d a rock or
   hillock, the application arising from the frequent
   resemblance of clouds to rocks or hillocks in the sky or
   air.]
   1. A collection of visible vapor, or watery particles,
    suspended in the upper atmosphere.
    [1913 Webster]
 
       I do set my bow in the cloud.     --Gen. ix. 13.
    [1913 Webster]
 
   Note: A classification of clouds according to their chief
      forms was first proposed by the meteorologist Howard,
      and this is still substantially employed. The following
      varieties and subvarieties are recognized:
    (a) {Cirrus}. This is the most elevated of all the forms
      of clouds; is thin, long-drawn, sometimes looking like
      carded wool or hair, sometimes like a brush or room,
      sometimes in curl-like or fleecelike patches. It is
      the cat's-tail of the sailor, and the mare's-tail of
      the landsman.
    (b) {Cumulus}. This form appears in large masses of a
      hemispherical form, or nearly so, above, but flat
      below, one often piled above another, forming great
      clouds, common in the summer, and presenting the
      appearance of gigantic mountains crowned with snow. It
      often affords rain and thunder gusts.
    (c) {Stratus}. This form appears in layers or bands
      extending horizontally.
    (d) {Nimbus}. This form is characterized by its uniform
      gray tint and ragged edges; it covers the sky in
      seasons of continued rain, as in easterly storms, and
      is the proper rain cloud. The name is sometimes used
      to denote a raining cumulus, or cumulostratus.
    (e) {Cirro-cumulus}. This form consists, like the cirrus,
      of thin, broken, fleecelice clouds, but the parts are
      more or less rounded and regulary grouped. It is
      popularly called mackerel sky.
    (f) {Cirro-stratus}. In this form the patches of cirrus
      coalesce in long strata, between cirrus and stratus.
    (g) {Cumulo-stratus}. A form between cumulus and stratus,
      often assuming at the horizon a black or bluish tint.
      -- {Fog}, cloud, motionless, or nearly so, lying near
      or in contact with the earth's surface. -- {Storm
      scud}, cloud lying quite low, without form, and driven
      rapidly with the wind.
      [1913 Webster]
 
   2. A mass or volume of smoke, or flying dust, resembling
    vapor. "A thick cloud of incense." --Ezek. viii. 11.
    [1913 Webster]
 
   3. A dark vein or spot on a lighter material, as in marble;
    hence, a blemish or defect; as, a cloud upon one's
    reputation; a cloud on a title.
    [1913 Webster]
 
   4. That which has a dark, lowering, or threatening aspect;
    that which temporarily overshadows, obscures, or
    depresses; as, a cloud of sorrow; a cloud of war; a cloud
    upon the intellect.
    [1913 Webster]
 
   5. A great crowd or multitude; a vast collection. "So great a
    cloud of witnesses." --Heb. xii. 1.
    [1913 Webster]
 
   6. A large, loosely-knitted scarf, worn by women about the
    head.
    [1913 Webster]
 
   {Cloud on a} (or the) {title} (Law), a defect of title,
    usually superficial and capable of removal by release,
    decision in equity, or legislation.
 
   {To be under a cloud}, to be under suspicion or in disgrace;
    to be in disfavor.
 
   {In the clouds}, in the realm of facy and imagination; beyond
    reason; visionary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cirrus
   n 1: usually coiled [syn: {cirrus}, {cirrhus}]
   2: a wispy white cloud (usually of fine ice crystals) at a high
     altitude (4 to 8 miles) [syn: {cirrus}, {cirrus cloud}]
   3: a slender flexible animal appendage as on barnacles or
     crinoids or many insects; often tactile

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top