ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

circulatory

S ER1 K Y AH0 L AH0 T AO2 R IY0   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circulatory-, *circulatory*
English-Thai: Nontri Dictionary
circulatory(adj) หมุนเวียน,ไหลเวียน,แพร่,แผ่ซ่าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
circulatory-การไหลเวียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
circulatory collapseการไหลเวียนล้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
circulatory systemระบบไหลเวียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circulatory Centerศูนย์ควบคุมการไหลเวียนโลหิต [การแพทย์]
Circulatory Collapseการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว,การไหลเวียนล้มเหลว,เซอร์คิวลาทอรี่คอลแลปส์ [การแพทย์]
Circulatory Difficultyปัญหาทางระบบไหลเวียน [การแพทย์]
Circulatory Disordersความผิดปกติของการไหลเวียนเลือดในกระดูก,ความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต [การแพทย์]
Circulatory Failureการไหลเวียนเลือดล้ม,ระบบหัวใจล้มเหลว [การแพทย์]
Circulatory Insufficiencyการขาดเลือดเลี้ยง [การแพทย์]
Circulatory Problemsการผิดปกติทางระบบโลหิต [การแพทย์]
Circulatory Reflexesปฎิกิริยาตอบสนองของการไหลเวียนโลหิต [การแพทย์]
Circulatory Systemระบบหมุนเวียนของโลหิต,ระบบไหลเวียน,ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง,ระบบการไหลเวียนเลือด,ระบบหมุนเวียนของเลือด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Circulatory system of a deer? - Shut up.ระบบหลอดเลือดของกวาง เงียบเลย A Change Is Gonna Come (2007)
The damage can be a circulatory issue rather than structural.ความเสียหายอาจคิดคำนวนได้มากกว่าที่คิด Adverse Events (2008)
It's like reconstructing the circulatory system.มันเหมือนการสร้างระบบหมุนเวียนใหม่ The Bond in the Boot (2009)
A circulatory system is seen by the perimeter fence.มีคนเห็นระบบไหลเวียนโลหิต อยู่ที่บริเวณรั้ว Watchmen (2009)
Small variations in their circulatory systemsการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ในระบบไหลเวียน To Keep Us Safe (2010)
Other than waiting out the exponential growth period of the virulent organisms trooping through my microvilli into my circulatory system, hunky-dory.ของสิ่งมีชีวิตเชื้อโรคติดต่อ จับกลุ่มย่องไปตามเซลล์ในร่างกายฉันละก็ The Engagement Reaction (2011)
Circulatory system.ระบบการไหลเวียน What Hides Beneath (2011)
The drug never reached his circulatory system.ยาไปไม่ถึงกระแสเลือดของเขา Restless (2011)
He probably used some kind of dialysis or peristaltic to pump fluids after their circulatory systems broke down.เขาคงใช้วิธีการไดอะไลซิส ไม่ก็เพอริสตัลซิส ในการปั๋มของเหลวเข้าไป หลังจากที่ระบบไหวเวียนโลหิตไม่ทำงาน Amuse-Bouche (2013)
He buries them, feeds them sugar to keep them alive long enough for the circulatory systems to soak it up.เขาฝังเหยื่อ ให้น้ำตาล เพื่อให้มีชีวิต นานพอที่ระบบไหลเวียนโลหิต จะเต็มไปด้วยน้ำตาล Amuse-Bouche (2013)
A functioning circulatory system.ระบบไหลเวียนเลือด ที่ยังทำงาน World War Z (2013)
The circulatory system of the world ocean shut down.ระบบไหลเวียนของ มหาสมุทรโลกปิดตัวลง น้ำนิ่งเหล่านี้กลาย เป็นออกซิเจนหิวโหย The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบบไหลเวียน[N] circulatory system, Example: ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบไหลเวียนของเลือดจะแสดงออกด้วยการเป็นลม หน้ามืด ใจสั่น เวียนศีรษะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบบไหลเวียน[n. exp.] (rabop lai wīen) EN: circulatory system   FR: système circulatoire [m]
ระบบวัฏจักร[n. exp.] (rabop wattajak) EN: circulatory system   FR: système de circulation [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CIRCULATORY    S ER1 K Y AH0 L AH0 T AO2 R IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
循环系统[xún huán xì tǒng, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] circulatory system [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kreislaufstörung {f}circulatory disturbance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
循環器[じゅんかんき, junkanki] (n) circulatory organ; (P) [Add to Longdo]
循環系[じゅんかんけい, junkankei] (n) circulatory system (blood, lymph, etc.) [Add to Longdo]
循環系統[じゅんかんけいとう, junkankeitou] (n) circulatory system (blood, lymph, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circulatory \Cir"cu*la*to*ry\, a. [L. circulatorius pert. to a
   mountebank: cf. F. circulatoire.]
   [1913 Webster]
   1. Circular; as, a circulatory letter. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. Circulating, or going round. --T. Warton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Anat.) Subserving the purposes of circulation; as,
    circulatory organs; of or pertaining to the organs of
    circulation; as, circulatory diseases.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circulatory \Cir"cu*la*to*ry\, n.
   A chemical vessel consisting of two portions unequally
   exposed to the heat of the fire, and with connecting pipes or
   passages, through which the fluid rises from the overheated
   portion, and descends from the relatively colder, maintaining
   a circulation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 circulatory
   adj 1: of or relating to circulation [syn: {circulative},
       {circulatory}]
   2: relating to circulatory system or to circulation of the blood

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top