ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chicory

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chicory-, *chicory*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chicory(ชิค'คะรี) n. ชื่อพืชดอกสีน้ำเงิน,รากของพืชดังกล่าว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chicory (n) tʃˈɪkəriː (ch i1 k @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zichorie {f} | Zichorien {pl}chicory | chicories [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チコリ;チコリー[, chikori ; chikori-] (n) chicory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chicory \Chic"o*ry\, n. [F. chicor['e]e, earlier also
   cichor['e]e, L. cichorium, fr. Gr. ?, ?, Cf. {Succory}.]
   1. (Bot.) A branching perennial plant ({Cichorium Intybus})
    with bright blue flowers, growing wild in Europe, Asia,
    and America; also cultivated for its roots and as a salad
    plant; succory; wild endive. See {Endive}.
    [1913 Webster]
 
   2. The root, which is roasted for mixing with coffee.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chicory
   n 1: the dried root of the chicory plant: used as a coffee
      substitute [syn: {chicory}, {chicory root}]
   2: perennial Old World herb having rayed flower heads with blue
     florets cultivated for its root and its heads of crisp edible
     leaves used in salads [syn: {chicory}, {succory}, {chicory
     plant}, {Cichorium intybus}]
   3: root of the chicory plant roasted and ground to substitute
     for or adulterate coffee [syn: {chicory}, {chicory root}]
   4: crisp spiky leaves with somewhat bitter taste [syn:
     {chicory}, {curly endive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top