ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

escarole

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -escarole-, *escarole*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา escarole มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *escarole*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Escarole. Money.- EscaroleEverybody Hurts (2002)

Japanese-English: EDICT Dictionary
菊萵苣[きくぢしゃ;キクヂシャ, kikudisha ; kikudisha] (n) (uk) endive (Cichorium endivia); escarole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 escarole \escarole\ n. [Fr., from OFr. scariole. fr. LL.
   escariola, L. escarius of food, fit to eat, esca food, fr.
   edere to eat.]
   a variety of endive ({Cichorium endivia}) often used in
   salads, having leaves with irregular frilled edges.
 
   Syn: endive, curly endive.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 escarole
   n 1: variety of endive having leaves with irregular frilled
      edges [syn: {chicory escarole}, {endive}, {escarole}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top