ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

checked

CH EH1 K T   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -checked-, *checked*, check, checke
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
checked[ADJ] ที่มีลายตารางหมากรุก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
checked(เชคทฺ) adj. เป็นตารางสี่เหลี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
checked syllableพยางค์หยุด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yes. We checked them out.-ไม่เป็นไร เราตรวจหมดแล้ว. Suspiria (1977)
Just to be sure, we checked the other floors too.เพื่อให้แน่ใจ, เราจะตรวจ พื้นตรงอื่นด้วย. Suspiria (1977)
Doctor, I've checked everyone. Mr Striker's the only one.หมอคะ ฉันสอบถามดูทุกคนแล้ว มีคุณสไตรค์เกอร์คนเดียวค่ะ Airplane! (1980)
I double checked it, Will. What do you want me to do?การตรวจสอบมันสองครั้ง วิล คุณต้องการผมทำอะไร First Blood (1982)
Have you checked Discovery's orbit lately?คุณได้ตรวจสอบวงโคจร ของดิสคัเฟอรีเมื่อเร็ว ๆ นี้? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Have you checked the orbit?คุณได้ตรวจสอบวง โคจร? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Dr. Chandra, I've checked my calculations again.จันทราฉันได้ตรวจสอบ คำนวณของฉัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
He had it at 1:30 and when he checked again at quarter of 4:00... it was missing.มันยังอยู่ตอน 1: 30 แต่พอเขาดูอีกที ตอนอีกสิบห้านาทีตี 4... มันหายไปแล้ว Dirty Dancing (1987)
Checked in at the Pribaltiyskaya Hotel.ตรวจสอบในที่ Pribaltiyskaya โรงแรม The Russia House (1990)
Mulder. I checked on that file you gave me.(เสียง Scully) Mulder ฉันได้ตรวจสอบแฟ้มที่คุณให้มา Squeeze (1993)
I checked with the primate lab.ผมเช็คกับแล็บสัตว์แล้ว Junior (1994)
- I checked upstairs...- ผมดูที่ชั้นบน... Léon: The Professional (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
checkedAs I checked your delivery that I received, I found it included a T-shirt which I did not order.
checkedHave you checked the engine.
checkedHe checked in at a good hotel.
checkedHe checked out of the hotel.
checkedHe checked that all the doors were safely shut.
checkedHe checked the durability of the house before buying it.
checkedHe repeatedly checked the mountain of related documents.
checkedHe was about to explode, but checked himself.
checkedHis striped suit and checked tie didn't match.
checkedI checked every part according to the instruction book, but it did not run.
checkedI checked my briefcase and umbrella in the cloakroom.
checkedI checked the time on the clock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ้าตา[N] checked cloth, Example: ผ้าตาผืนโปรดของคุณยายขาดเสียแล้ว, Count unit: ผืน, Thai definition: ผ้านุ่งชนิดหนึ่ง ที่ทอด้วยด้ายหรือไหมมีลายเป็นตาๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
CHECKED    CH EH1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
checked    (v) tʃˈɛkt (ch e1 k t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Karomuster {n}checked pattern [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロスチェックファン[, kurosuchiekkufan] (n) {comp} cross-checked fan [Add to Longdo]
チェックビルド[, chiekkubirudo] (n) {comp} checked build [Add to Longdo]
ノーチェック[, no-chiekku] (exp,adj-no) (going) unchecked (wasei [Add to Longdo]
市松[いちまつ, ichimatsu] (n) checked (pattern) [Add to Longdo]
調べ物[しらべもの, shirabemono] (n) matter to be checked or investigated [Add to Longdo]
点検済み[てんけんずみ, tenkenzumi] (n) checked up; inspection completed [Add to Longdo]
弁慶格子[べんけいごうし, benkeigoushi] (n) checked pattern; plaid [Add to Longdo]
弁慶縞[べんけいじま, benkeijima] (n) checks; plaid; checked pattern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 checked \checked\ (ch[e^]kt), adj.
   1. Held back from some action especially by force.
 
   Syn: curbed.
     [WordNet 1.5]
 
   2. having a pattern of alternating dark and light squares in
    rows and columns.
 
   Syn: checkered.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Check \Check\, v. t. [imp. & p. p. {Checked} (ch[e^]kt); p. pr.
   & vb. n. {checking}.]
   1. (Chess) To make a move which puts an adversary's piece,
    esp. his king, in check; to put in check.
    [1913 Webster]
 
   2. To put a sudden restraint upon; to stop temporarily; to
    hinder; to repress; to curb. Hence, (Ice Hockey) To
    obstruct the motion of an opposing player by contacting
    him with one's body.
    [1913 Webster +PJC]
 
       So many clogs to check and retard the headlong
       course of violence and oppression.  --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. To verify, to guard, to make secure, by means of a mark,
    token, or other check; to distinguish by a check; to put a
    mark against (an item) after comparing with an original or
    a counterpart in order to secure accuracy. Hence, To
    compare with an original or with some standard, to insure
    correctness; as, to check an account; to check with a
    supervisor about procedures.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. To chide, rebuke, or reprove.
    [1913 Webster]
 
       The good king, his master, will check him for it.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) To slack or ease off, as a brace which is too
    stiffly extended.
    [1913 Webster]
 
   6. To make checks or chinks in; to cause to crack; as, the
    sun checks timber.
    [1913 Webster]
 
   7. To leave (something) in the temporary custody of another;
    as, to check baggage; to check one's firearms at the door;
    to check one's coat at the cloakroom.
    [PJC]
 
   8. To accept (something) for temporary custody from another;
    as, to check a customer's baggage; to check a customer's
    coat.
    [PJC]
 
   9. To make a checkered pattern upon.
    [PJC]
 
   Syn: To restrain; curb; bridle; repress; control; hinder;
     impede; obstruct; interrupt; tally; rebuke; reprove;
     rebuff.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 checked
   adj 1: patterned with alternating squares of color [syn:
       {checked}, {checkered}, {chequered}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top