Search result for

chancels

(125 entries)
(0.0465 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chancels-, *chancels*, chancel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา chancels มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *chancels*)
English-Thai: Longdo Dictionary
Chancellor(n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chancel[N] พื้นที่ในโบสถ์สำหรับพระและนักร้องของโบสถ์นั่ง
Lord Chancellor[N] อธิบดีศาลสูงสุด, Syn. Lord High Chancellor
vice chancellor[N] รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
Lord High Chancellor[N] อธิบดีศาลสูงสุด, Syn. Lord Chancellor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chancel(ชาน'เซิล) n. แท่นบูชา,พลับพลา,ส่วนของโบสถ์สำหรับทำพิธี, See also: chanceled,chancelled adj., Syn. platform
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี,สำนักงานเสนาบดี,รัฐมนตรี,ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ,สถานเอกอัครราชฑูต,สถานกงสุลใหญ่,เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) ,เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) ,นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) ,ตุลาการใหญ่ของบางประเ
chancellor(ชาน'ซะเลอ) n. เสนาบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,เอกอัครราชทูต,ตุลาการใหญ่, See also: chancellorship n.
chancellor of the exchequn. รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอังกฤษ
lord chancellorn. อธิบดีศาลสูงสุด,ประธานสภาขุนนาง
lord high chancellorn. อธิบดีศาลสูงสุด,ประธานสภาขุนนาง
vice chancellorn. รองอัครมหาเสนาบดี,รองนายกรัฐมนตรี,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

English-Thai: Nontri Dictionary
chancel(n) แท่นบูชาในโบสถ์,พลับพลา
chancellery(n) ตำแหน่ง,สถานกงสุล,สถานทูต
chancellor(n) อธิการบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี,เลขานุการสถานทูตน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Lord Chancellor; Lord High Chancellorประธานฝ่ายตุลาการอังกฤษ (เป็นประธานสภาขุนนางด้วย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Lord High Chancellorประธานศาลสูงของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancellorนายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันและสาธารณรัฐออสเตรีย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chancellorนายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancellor, Lord Highประธานศาลสูงของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Exchequer, Chancellor of theรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chancel screen[แชน-เซล-สครีน] (n ) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอก จากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนาที่นิยมสร้างกันในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org)
See also: S. choir screen, rood screen,
chancel screen[แชน-เซล-สครีน] (n ) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอก จากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนาที่นิยมสร้างในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org)
See also: S. choir screen, rood screen,
Chancellor (n ) สมุหนายก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
chancellor of the university.อธิการบดีของมหาวิทยาลัย 2010: The Year We Make Contact (1984)
- It's the Chancellor on the other line. - It isn't!สมาชิกสภารออยู่อีกสายหนึ่งค่ะ Love Actually (2003)
Whoever he is, chancellor, he's very good.ไม่ว่ามันจะเป็นใคร, ท่านผู้นำ ครับ, หมอนี่ เก่งมาก. V for Vendetta (2005)
Apologies, chancellor.ขออภัยครับ, ท่านผู้นำ. V for Vendetta (2005)
- It's Chancellor Sutler.- ท่านผู้นำ ซุทส์เล่อร์ โทรมา . V for Vendetta (2005)
And in your panic, you turned to the now High Chancellor Adam Sutler.ความตื่นตระหนก, ทุกอย่าง เปลี่ยนให้พวกคุณจำนนต่อ ท่านผู้นำสูงสุด อดัม ซุทส์เล่อร์ V for Vendetta (2005)
A government supply train on its way to Chancellor Sutler.รถเสบียงของรัฐบาลน่ะ ที่ส่งไปให้ ท่านผู้นำ ซุทส์เล่อร์ V for Vendetta (2005)
- You stole this from Chancellor Sutler?- คุณขโมยมาจาก ผู้นำ ซุทส์เล่อร์เหรอ? V for Vendetta (2005)
- I've already called the chancellor.- ฉันเพิ่งพูดสายกับท่านผู้นำ. V for Vendetta (2005)
Chancellor Sutler agreed, for obvious reasons, we have to keep this discreet.ท่านผู้นำ ซุทส์เล่อร์ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่จะจัดการเรื่องนี้อย่างระมัดระวัง. V for Vendetta (2005)
When Sutler was appointed high chancellor, they were at the riot in Leeds.พอซุทส์เล่อร์ได้เป็นผู้นำสูงสุด, พวกท่านอยู่ในกลุ่มจราจลที่ลีดส์. V for Vendetta (2005)
The chancellor demanded my immediate involvement.ท่านผู้นำ ต้องการ ให้ผมเข้ามามีส่วนร่วมโดยเร็ว V for Vendetta (2005)
The chancellor suspects there might be an informer.ท่านผู้นำสงสัยว่า อาจมีคนในคอยให้ข้อมูล. V for Vendetta (2005)
Major Wilson is a friend of the high chancellor.ผู้พันวิลสัน เป็นเพื่อนสนิท ของท่านผู้นำ. V for Vendetta (2005)
Will you please give a very warm welcome to our own Chancellor Adam Sutler!กรุณาให้การต้อนรับ... ...ท่านผู้นำสูงสุดของเรา อดัมส์ ซุทส์เล่อร์! V for Vendetta (2005)
Chancellor, chancellor, chancellor I understand you've been under tremendous strain lately since the beginning of this whole terrorism business and we thought it would be a nice idea to try and help you relax.ท่านผู้นำ, ท่านผู้นำ, ท่านผู้นำ... ...ผมเข้าใจดีว่าช่วงนี้ท่านอยู่ภายใต้ ความเครียดจากการทำงาน... ...ตั้งแต่เกิดเรื่อง การก่อการร้ายทั้งหมดนี่... V for Vendetta (2005)
I understand you enjoy a glass every night, chancellor.ผมเข้าใจว่าท่านดื่มนมทุกคืน ใช่ไหมครับ ท่านผู้นำ. V for Vendetta (2005)
- Chancellor, chancellor...- ท่านผู้นำ, ท่านผู้นำ... V for Vendetta (2005)
Chancellor, look!ท่านผู้นำ ดูนั่น V for Vendetta (2005)
I am your chancellor!ฉันคือท่านผู้นำนะ V for Vendetta (2005)
I am the chancellor!ฉันนี่แหละท่านผู้นำ! V for Vendetta (2005)
Chancellor, I know no one seems to want to discuss this but if we're to be prepared for any eventuality then it can't be ignored any longer.ท่านผู้นำครับ, ผมรู้ว่าไม่มีใคร อยากจะคุยถึงเรื่องนี้... ...แต่ถ้าเราอยากจะเตรียมพร้อม สำหรับทุกเรื่อง... ...มันก็ไม่ควรที่จะถูกละเลย. V for Vendetta (2005)
Through it, our politician was ultimately appointed to the newly created position of high chancellor.ด้วยเหตุนี้เอง, นักการเมืองผู้นี้ของเรา จึงได้รับการแต่งตั้ง... ...ด้วยตำแหน่งที่ไม่เคยมีมาก่อน "ท่านผู้นำสูงสุด". V for Vendetta (2005)
Chancellor, we do not have the adequate force...ท่านผู้นำครับ เราไม่มีกำลัง คนเพียงพอ... V for Vendetta (2005)
Chancellor, there is a contingency that has not been addressed.ท่านผู้นำครับ, เหตุการณ์ไม่คาดคิดพวกนี้ ไม่ได้ถูกเตรียมการมาก่อน V for Vendetta (2005)
I have something for you, chancellor.ผมมีบางอย่างให้คุณ ท่านผู้นำ V for Vendetta (2005)
Goodbye, chancellor.ลาก่อน ท่านผู้นำ V for Vendetta (2005)
Or from the high chancellor.หรือจากท่านผู้นำสูงสุด V for Vendetta (2005)
What is the meaning of this, Chancellor?นี้มันหมายความว่าอะไรกัน ท่านอำมาตย์? Lee San, Wind of the Palace (2007)
What do you mean by that, Chancellor?ท่านหมายความว่าอะไรท่านอำมาตย์ Lee San, Wind of the Palace (2007)
You must persuade the Chancellor to more men To send your husband to support.สามีข้า ได้ถือว่าตายไปเรียบร้อยแล้ว Meet the Spartans (2008)
Impossible, Chancellor.เป็นไปไม่ได้, ท่านสมุหนายก Star Wars: The Clone Wars (2008)
Contact the Supreme Chancellor immediately.ติดต่อกับท่านสมุหนายกในทันที Star Wars: The Clone Wars (2008)
Don't worry, Chancellor, I've dealt with far worse than the Hutts.อย่ากังวล สมุหนายก ข้าเคยเจอเรื่องแย่ยิ่งกว่าพวกฮัตต์มาแล้ว Star Wars: The Clone Wars (2008)
My lady, are you sure the information from chancellor Palpatine is reliable?ท่านหญิง ท่านแน่ใจนะว่า ข้อมูลที่ได้จาก สมุหนายกพัลพาตินจะเชื่อถือได้? Destroy Malevolence (2008)
Senator Farr requested me personally, Chancellor.ท่านวุฒิสมาชิกฟาร์ได้ร้องขอข้า เป็นการส่วนตัว ท่านสมุหนายก Bombad Jedi (2008)
Yousa no needing to worry, Chancellor.ท่านซ่า ไม่ต้องเป็นห่วง ท่านสมุหนายก Bombad Jedi (2008)
I will follow your advice, Chancellor. Thank you.ข้าจะทำตามคำแนะนำของท่าน ขอบคุณมาก ท่านสมุหนายก Bombad Jedi (2008)
Thank you, Chancellor.ขอบคุณมาก ท่านสมุหนายก Bombad Jedi (2008)
I think it's good manners to pay respect to those chancellors and professors.ฉันคิดว่า มันคงจะดีที่จะไปเคารพ อธิการบดีและศาสตราจารย์ทั้งหลาย Episode #1.7 (2008)
Myung Hun, after you meet the Chancellor, you should go to the airport directly.มยองฮุน,หลังจากที่ลูกเข้าพบอธิการบดีแล้ว, ลูกควรจะตรงไปที่สนามบินเลย. Episode #1.7 (2008)
And I'm saying this not as her mother but as the chancelor of a major university.นี่ฉันพูดในฐานะอธิการบดีนะ ไม่ใช่เพราะเป็นแม่เขา Loyal and True (2008)
- Hidey ho, chancellor.- หวัดดี ท่านสมุหนายก The Gungan General (2009)
We can not allow the Chancellorเราไม่อาจให้ท่านสมุหนายก Hostage Crisis (2009)
Chancellor Palpatineท่านสมุหนายกพัลพาทีน Hostage Crisis (2009)
Sorry to bother you, Chancellor,ขอโทษที่รบกวน ท่านสมุหนายก Hostage Crisis (2009)
This is Chancellor Palpatineนี่สมุหนายกพัลพาทีน Hostage Crisis (2009)
Chancellor Palpatine, can you hear me ?ท่านสมุหนายกพัลพาทีน ได้ยินข้ามั้ย? Hostage Crisis (2009)
Well, Mr Chancellorเอาล่ะ ท่านสมุหนายก Hostage Crisis (2009)
Mission accomplished, sir The Chancellor is safeภารกิจลุล่วงครับท่าน ท่านสมุหนายกปลอดภัยแล้ว Hostage Crisis (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chancelGerhard Schroeder is the first German chancellor not to have lived through World War II.
chancelThe consultant, who is under the authority of the Chancellor, gives the committee advice on important questions.
chancelThe German Chancellor is plagued by immigration problems.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นายกรัฐมนตรี[N] prime minister, See also: PM, chancellor, Syn. นายกฯ, Example: วันนี้นายกรัฐมนตรีไปเปิดอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกอย่างเป็นทางการ, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี, หัวหน้ารัฐบาล
นายกฯ[N] prime minister, See also: PM, chancellor, Syn. นายกรัฐมนตรี, Example: นายกฯ เดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์ทางการค้าที่ประเทศมาเลเซีย, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: หัวหน้ารัฐบาล, ตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี
อธิการบดี[N] chancellor, See also: president of a university, rector of a university or college, Example: เมื่อครบวาระ 4 ปี จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีคนใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ในการบริหารมหาวิทยาลัย
อธิการบดี[N] chancellor, See also: president of a university, rector of a university or college, Example: เมื่อครบวาระ 4 ปี จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีคนใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ในการบริหารมหาวิทยาลัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิการบดี[n.] (athikānbodī) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college   FR: doyen [m] ; recteur [m]
เดินโซซัดโซเซ[v. exp.] (doēn sōsat sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
เดินโซเซ[v. exp.] (doēn sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
เซ[v.] (sē) EN: stagger ; reel ; totter   FR: tituber ; chanceler
โซเซ[v.] (sōsē) EN: stagger ; hobble ; totter   FR: chanceler ; tituber
โซเซ[adv.] (sōsē) EN: staggeringly ; hobblingly ; totteringly   FR: en chancelant ; en titubant
ซวดเซ[v.] (sūatsē) EN: stagger ; totter   FR: tituber ; chanceler
โยก[v.] (yōk) EN: wobble ; rock ; sway ; shake ; pump   FR: vaciller ; chanceler

CMU English Pronouncing Dictionary
CHANCELLOR    CH AE1 N S AH0 L ER0
CHANCELLOR    CH AE1 N S L ER0
CHANCELLORS    CH AE1 N S AH0 L ER0 Z
CHANCELLOR'S    CH AE1 N S AH0 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chancel    (n) (ch aa1 n s l)
chancels    (n) (ch aa1 n s l z)
chancellor    (n) (ch aa1 n s @ l @ r)
chancellery    (n) (ch aa1 n s @ l r ii)
chancellors    (n) (ch aa1 n s @ l @ z)
chancelleries    (n) (ch aa1 n s @ l r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altarraum {m} | Altarräume {pl}chancel | chancels [Add to Longdo]
Botschaftskanzlei {f} | Botschaftskanzleien {pl}chancellery | chancelleries [Add to Longdo]
Kanzleiamt {n}chancellorship [Add to Longdo]
Kanzler {m} | Kanzler {pl} | Eiserner Kanzlerchancellor | chancellors | Iron Chancellor [Add to Longdo]
Vizekanzler {m}vice chancellor [Add to Longdo]
zufällig {adv}perchancely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
元首相[もとしゅしょう, motoshushou] (n) (See 元・もと) former Prime Minister; former Chancellor [Add to Longdo]
首相[しゅしょう, shushou] (n) Prime Minister; Chancellor (Germany, Austria, etc.); Premier; (P) [Add to Longdo]
太政大臣[だいじょうだいじん;だじょうだいじん;おおきおおいどの;おおきおおいもうちぎみ;おおきおとど;おおきまつりごとのおおまえつぎみ;おおまつりごとのおおまえつぎみ;おおいまつ, daijoudaijin ; dajoudaijin ; ookiooidono ; ookiooimouchigimi ; ookiotodo ; ookimats] (n) Grand Minister; Chancellor of the Realm [Add to Longdo]
大法官[だいほうかん, daihoukan] (n) Lord Chancellor [Add to Longdo]
門下省[もんかしょう, monkashou] (n) (See 三省・さんしょう) Chancellery (Tang-dynasty China) [Add to Longdo]
連邦首相[れんぽうしゅしょう, renpoushushou] (n) federal chancellor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大臣[dà chén, ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, ] chancellor, #6,625 [Add to Longdo]
科尔[Kē ěr, ㄎㄜ ㄦˇ, / ] Kohl (name); Helmut Kohl (1930-), German CDU politician, Chancellor 1982-1998, #14,174 [Add to Longdo]
默克尔[Mò kè ěr, ㄇㄛˋ ㄎㄜˋ ㄦˇ, / ] Angela Merkel (1954-), German CDU politician, chancellor from 2005, #19,951 [Add to Longdo]
施罗德[Shī luó dé, ㄕ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄜˊ, / ] Schröder (name); Gerhard Schröder (1944-), German SPD politician, Chancellor 1998-2005, #21,453 [Add to Longdo]
俾斯麦[Bǐ sī mài, ㄅㄧˇ ㄙ ㄇㄞˋ, / ] Bismarck (name); Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890, #60,091 [Add to Longdo]
李林甫[Lǐ Lín fǔ, ㄌㄧˇ ㄌㄧㄣˊ ㄈㄨˇ, ] Li Linfu (-752), Tang politician, chancellor under Tang emperor Xuanzong 玄宗, #60,889 [Add to Longdo]
掌玺大臣[zhǎng xǐ dà chén, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, / ] chancellor (rank in various European states); grand chancellor [Add to Longdo]
掌玺官[zhǎng xǐ guān, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄍㄨㄢ, / ] chancellor (rank in various European states) [Add to Longdo]
王伾[Wáng pī, ㄨㄤˊ ㄆㄧ, ] Wang Pi (-c. 806), Tang dynasty chancellor and a leader of failed Yongzhen reform 永貞革新|永贞革新 of 805 [Add to Longdo]
铁血宰相[Tiě xuè zǎi xiàng, ㄊㄧㄝˇ ㄒㄩㄝˋ ㄗㄞˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] Iron Chancellor, refers to Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top