Search result for

chancel

(68 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chancel-, *chancel*
English-Thai: Longdo Dictionary
Chancellor(n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chancel[N] พื้นที่ในโบสถ์สำหรับพระและนักร้องของโบสถ์นั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chancel(ชาน'เซิล) n. แท่นบูชา,พลับพลา,ส่วนของโบสถ์สำหรับทำพิธี, See also: chanceled,chancelled adj., Syn. platform
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี,สำนักงานเสนาบดี,รัฐมนตรี,ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ,สถานเอกอัครราชฑูต,สถานกงสุลใหญ่,เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) ,เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) ,นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) ,ตุลาการใหญ่ของบางประเ
chancellor(ชาน'ซะเลอ) n. เสนาบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,เอกอัครราชทูต,ตุลาการใหญ่, See also: chancellorship n.
chancellor of the exchequn. รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอังกฤษ
lord chancellorn. อธิบดีศาลสูงสุด,ประธานสภาขุนนาง
lord high chancellorn. อธิบดีศาลสูงสุด,ประธานสภาขุนนาง
vice chancellorn. รองอัครมหาเสนาบดี,รองนายกรัฐมนตรี,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

English-Thai: Nontri Dictionary
chancel(n) แท่นบูชาในโบสถ์,พลับพลา
chancellery(n) ตำแหน่ง,สถานกงสุล,สถานทูต
chancellor(n) อธิการบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี,เลขานุการสถานทูตน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Chancellorนายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันและสาธารณรัฐออสเตรีย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chancellorนายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancellor, Lord Highประธานศาลสูงของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chancel screen[แชน-เซล-สครีน] (n ) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอก จากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนาที่นิยมสร้างกันในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org)
See also: S. choir screen, rood screen,
chancel screen[แชน-เซล-สครีน] (n ) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอก จากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนาที่นิยมสร้างในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org)
See also: S. choir screen, rood screen,
Chancellor (n ) สมุหนายก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
chancellor of the university.อธิการบดีของมหาวิทยาลัย 2010: The Year We Make Contact (1984)
- It's the Chancellor on the other line. - It isn't!สมาชิกสภารออยู่อีกสายหนึ่งค่ะ Love Actually (2003)
Whoever he is, chancellor, he's very good.ไม่ว่ามันจะเป็นใคร, ท่านผู้นำ ครับ, หมอนี่ เก่งมาก. V for Vendetta (2005)
Apologies, chancellor.ขออภัยครับ, ท่านผู้นำ. V for Vendetta (2005)
- It's Chancellor Sutler.- ท่านผู้นำ ซุทส์เล่อร์ โทรมา . V for Vendetta (2005)
And in your panic, you turned to the now High Chancellor Adam Sutler.ความตื่นตระหนก, ทุกอย่าง เปลี่ยนให้พวกคุณจำนนต่อ ท่านผู้นำสูงสุด อดัม ซุทส์เล่อร์ V for Vendetta (2005)
A government supply train on its way to Chancellor Sutler.รถเสบียงของรัฐบาลน่ะ ที่ส่งไปให้ ท่านผู้นำ ซุทส์เล่อร์ V for Vendetta (2005)
- You stole this from Chancellor Sutler?- คุณขโมยมาจาก ผู้นำ ซุทส์เล่อร์เหรอ? V for Vendetta (2005)
- I've already called the chancellor.- ฉันเพิ่งพูดสายกับท่านผู้นำ. V for Vendetta (2005)
Chancellor Sutler agreed, for obvious reasons, we have to keep this discreet.ท่านผู้นำ ซุทส์เล่อร์ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่จะจัดการเรื่องนี้อย่างระมัดระวัง. V for Vendetta (2005)
When Sutler was appointed high chancellor, they were at the riot in Leeds.พอซุทส์เล่อร์ได้เป็นผู้นำสูงสุด, พวกท่านอยู่ในกลุ่มจราจลที่ลีดส์. V for Vendetta (2005)
The chancellor demanded my immediate involvement.ท่านผู้นำ ต้องการ ให้ผมเข้ามามีส่วนร่วมโดยเร็ว V for Vendetta (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chancelGerhard Schroeder is the first German chancellor not to have lived through World War II.
chancelThe consultant, who is under the authority of the Chancellor, gives the committee advice on important questions.
chancelThe German Chancellor is plagued by immigration problems.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อธิการบดี[N] chancellor, See also: president of a university, rector of a university or college, Example: เมื่อครบวาระ 4 ปี จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีคนใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ในการบริหารมหาวิทยาลัย
อธิการบดี[N] chancellor, See also: president of a university, rector of a university or college, Example: เมื่อครบวาระ 4 ปี จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีคนใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ในการบริหารมหาวิทยาลัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิการบดี[n.] (athikānbodī) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college   FR: doyen [m] ; recteur [m]
เดินโซซัดโซเซ[v. exp.] (doēn sōsat sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
เดินโซเซ[v. exp.] (doēn sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
เซ[v.] (sē) EN: stagger ; reel ; totter   FR: tituber ; chanceler
โซเซ[v.] (sōsē) EN: stagger ; hobble ; totter   FR: chanceler ; tituber
โซเซ[adv.] (sōsē) EN: staggeringly ; hobblingly ; totteringly   FR: en chancelant ; en titubant
ซวดเซ[v.] (sūatsē) EN: stagger ; totter   FR: tituber ; chanceler
โยก[v.] (yōk) EN: wobble ; rock ; sway ; shake ; pump   FR: vaciller ; chanceler

CMU English Pronouncing Dictionary
CHANCELLOR    CH AE1 N S AH0 L ER0
CHANCELLOR    CH AE1 N S L ER0
CHANCELLORS    CH AE1 N S AH0 L ER0 Z
CHANCELLOR'S    CH AE1 N S AH0 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chancel    (n) (ch aa1 n s l)
chancels    (n) (ch aa1 n s l z)
chancellor    (n) (ch aa1 n s @ l @ r)
chancellery    (n) (ch aa1 n s @ l r ii)
chancellors    (n) (ch aa1 n s @ l @ z)
chancelleries    (n) (ch aa1 n s @ l r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大臣[dà chén, ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, ] chancellor, #6,625 [Add to Longdo]
掌玺大臣[zhǎng xǐ dà chén, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, / ] chancellor (rank in various European states); grand chancellor [Add to Longdo]
掌玺官[zhǎng xǐ guān, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄍㄨㄢ, / ] chancellor (rank in various European states) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altarraum {m} | Altarräume {pl}chancel | chancels [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
元首相[もとしゅしょう, motoshushou] (n) (See 元・もと) former Prime Minister; former Chancellor [Add to Longdo]
首相[しゅしょう, shushou] (n) Prime Minister; Chancellor (Germany, Austria, etc.); Premier; (P) [Add to Longdo]
太政大臣[だいじょうだいじん;だじょうだいじん;おおきおおいどの;おおきおおいもうちぎみ;おおきおとど;おおきまつりごとのおおまえつぎみ;おおまつりごとのおおまえつぎみ;おおいまつ, daijoudaijin ; dajoudaijin ; ookiooidono ; ookiooimouchigimi ; ookiotodo ; ookimats] (n) Grand Minister; Chancellor of the Realm [Add to Longdo]
大法官[だいほうかん, daihoukan] (n) Lord Chancellor [Add to Longdo]
門下省[もんかしょう, monkashou] (n) (See 三省・さんしょう) Chancellery (Tang-dynasty China) [Add to Longdo]
連邦首相[れんぽうしゅしょう, renpoushushou] (n) federal chancellor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chancel \Chan"cel\, n. [OF. chancel, F. chanceau, cancel, fr. L.
   cancelli lattices, crossbars. (The chancel was formerly
   inclosed with lattices or crossbars) See {Cancel}, v. t.]
   (Arch.)
   (a) That part of a church, reserved for the use of the
     clergy, where the altar, or communion table, is placed.
     Hence, in modern use;
   (b) All that part of a cruciform church which is beyond the
     line of the transept farthest from the main front.
     [1913 Webster]
 
   {Chancel aisle} (Arch.), the aisle which passes on either
    side of or around the chancel.
 
   {Chancel arch} (Arch.), the arch which spans the main
    opening, leading to the chancel.
 
   {Chancel casement}, the principal window in a chancel.
    --Tennyson.
 
   {Chancel table}, the communion table.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chancel
   n 1: area around the altar of a church for the clergy and choir;
      often enclosed by a lattice or railing [syn: {chancel},
      {sanctuary}, {bema}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top