ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

champaign

CH AE0 M P EY1 N   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -champaign-, *champaign*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
champaign[ADJ] ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบ
champaign[N] ที่ราบ, See also: ทุ่ง, Syn. field, open country, plain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
champaign(แ?มเพน') n. ที่ราบ,ทุ่ง,สนามรบ -adj. ราบ,เป็นทุ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
champaign(n) ทุ่ง,ที่ราบ,สนามรบ,ที่โล่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There will be 40/30 orchestra playing only shanti's songs there will be fountain falling champaign rather then water.วงออเคสตรา 30-40 วง จะบรรเลงแต่เพลงของชานติ จะมีน้ำพุแชมเปญที่ไหลรินลงมา แทนที่จะเป็นน้ำเท่านั้น Om Shanti Om (2007)
Did you sue Urbana Champaign for his t-shirt?คุณฟ้อง Urbana Champaign เพื่อเอาเสื้อเชิ้ตของเขาเหรอ? Advanced Gay (2011)
The champaign tastes much better when it's cold.แชมเปญต้องเย็นรสถึงจะดี Miss Ripley (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAMPAIGN    CH AE0 M P EY1 N
CHAMPAIGN-URBANA    CH AE0 M P EY1 N ER0 B AE1 N AH0

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Champaign \Cham*paign"\, n. [OF. champaigne; same word as
   campagne.]
   A flat, open country.
   [1913 Webster]
 
      Fair champaign, with less rivers interveined. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Through Apline vale or champaign wide.  --Wordsworth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Champaign \Cham*paign"\, a.
   Flat; open; level.
   [1913 Webster]
 
      A wide, champaign country, filled with herds.
                          --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 champaign
   n 1: extensive tract of level open land; "they emerged from the
      woods onto a vast open plain"; "he longed for the fields of
      his youth" [syn: {plain}, {field}, {champaign}]
   2: a university town in east central Illinois adjoining Urbana

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top