Search result for

cavils

(71 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cavils-, *cavils*, cavil
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cavils มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cavils*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cavil[VI] หาข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ, See also: พยายามจับผิด, Syn. carp, quibble
cavil at[PHRV] ตำหนิในเรื่อง, See also: ติ, ติเตียน, Syn. carp at
caviling[ADJ] ที่หาข้อผิดพลาด, See also: ที่พยายามจับผิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cavil(แคฟ'วิล) {cavilled,cavilling,cavils} v.,n. (การ) หาเรื่อง,จับผิด,ถากถาง., See also: cavil (l) er n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cavil(vi) จับผิด,ถากถาง,หาเรื่อง,เสียดสี,เหน็บแนม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I love "the tudors." henry cavill is a total babe.ฉันรัก The tudors. Henry Cavill น่ะฮอทมากๆ New Haven Can Wait (2008)
Kincaid lived in Vacaville and worked as a pizza delivery driver.คินเคดอาศัยในแวแควิลล์ และทำงาน เป็นคนขับรถส่งพิซซ่า Wedding in Red (2013)
Tehachapi,vacaville, and orange cove. All farm towns.ทาฮชาพี วาคาวิลล์ และ ออเร้นจ์โคฟ เป็นเมืองเกษตรกรรมทั้งหมด Catching Out (2008)
And vacaville at the same time as our unsub as well.และวาคาวิลเล่ในเวลาเดียวกับผู้ต้องสงสัยเช่นกัน Catching Out (2008)
Polterman from Metro brought that in. Here's the stuff you gave me.Finde raus, wer noch vor kurzem aus Vaccaville rauskam. Fatal Beauty (1987)
Ladies and gentlemen, your winner Mr. Danny Caviletti, the Silver Dollar.Der Sieger ist Danny Caviletti vom Silver Dollar. Wedding Bell Blues (1989)
Stevie's down in Chino and Willie boy's in Vacaville.Stevie ist unten in Chino und Willie Boy in Vacaville. American Me (1992)
Spanky, how're we doin' in Vacaville?Sparky, wie steht's in Vacaville? American Me (1992)
They're already too big in Vacaville.Sie sind schon zu mächtig in Vacaville, als dass wir sie stoppen könnten. American Me (1992)
Call your friends in Rome, those with the house in Francavilla.Ruf doch deine Freunde in Rom an, die mit dem Haus in Francavilla. Bread and Tulips (2000)
Chief Tyrol, I'm Brother Cavil.Chief Tyrol, ich bin Bruder CavilLay Down Your Burdens: Part 1 (2006)
I'm Brother Cavil.Ich bin Bruder CavilLay Down Your Burdens: Part 2 (2006)
Who said it? One of the Brother Cavils.Einer dieser Brüder CavilExodus: Part 1 (2006)
One of the Brother Cavils.Einer der Brüder CavilExodus: Part 2 (2006)
We're not doing nothing, Cavil.Wir tun sehr wohl etwas, CavilThe Eye of Jupiter (2006)
Finding out Brother Cavill was a cylon doesn't helpDass Bruder Cavil sich als Zylon herausstellte, hat nicht gerade geholfen. Webisode 1 (2006)
Good work, Mr Cavrille, and maintain position.Gute Arbeit, Mr. Cavill. Und halten Sie die Position. Voyage of the Damned (2007)
- Taxi. - We've got Alfred from Vacaville.Und da meldet sich Alfred aus Vacaville. Zodiac (2007)
- Maybe Cavil's right.Vielleicht hat Cavil Recht. Rapture (2007)
He runs all the drugs in Vacaville.Er kontrolliert alle Drogendealer in Vacaville. Red Hair and Silver Tape (2008)
Rigsby, I got a hot warrant in Vacaville.Rigsby, können Sie in einer Stunde in Vacaville sein? Red Hair and Silver Tape (2008)
Henry Cavill is a total babe.Henry Cavill ist so ein hübscher Mann. New Haven Can Wait (2008)
This is far too important.Cavil, sie sind in der Nähe. Six of One (2008)
We want you to stop lobotomising the raiders, Cavil.Wir wollen, dass Sie aufhören, die Jäger zu lobotomieren, CavilSix of One (2008)
Oh, they're not here to vote, Cavil.Die sind nicht hier, um abzustimmen, CavilSix of One (2008)
Now Cavil's baseships are breaking formation, taking positions around our periphery.Cavils Basisschiffe positionieren sich rund um uns. The Ties That Bind (2008)
Now Cavil's baseships are breaking formation,Cavils Basisschiffe The Road Less Traveled (2008)
How long before Cavil's forces hunt us down?Und wann finden uns Cavils Truppen? Faith (2008)
I'm gonna die here with the bones of my ancestors, and it beats the hell out of being out there with Cavil.Ich sterbe hier, und das ist mir wesentlich lieber, als von Cavil verfolgt zu werden. Sometimes a Great Notion (2009)
Gonna die in the cold and the dark when Cavil catches up with us.Ich werde in der Kälte und Dunkelheit sterben, bevor Cavil uns findet. Sometimes a Great Notion (2009)
Hello. I'm Brother Cavil.- Hallo, ich bin Bruder CavilBattlestar Galactica: The Plan (2009)
Honey, Brother Cavil was my childhood priest.Schatz, Bruder Cavil war in meiner Kindheit unser Priester. Battlestar Galactica: The Plan (2009)
Doc, this is Brother Cavil.Doc, das ist Bruder CavilBattlestar Galactica: The Plan (2009)
I'm Brother Cavil.Ich bin Bruder CavilBattlestar Galactica: The Plan (2009)
[Tyrol] The feeling on the baseship is that we'd rather take our chances with you than risk running into Cavil's forces alone.Auf dem Basisschiff sagen alle, wir wollen uns lieber mit Ihnen einlassen als auf das Risiko, Cavils Truppen allein zu begegnen. A Disquiet Follows My Soul (2009)
You want Cylon technology. We want safety in case Cavil's forces arrive.Sie wollen Zylonentechnologie, wir Sicherheit, falls Cavils Truppen eintreffen. A Disquiet Follows My Soul (2009)
So Cavil was the first one we made? John.Cavil haben wir als Erstes gemacht? No Exit (2009)
He had a twisted idea of morality, so he turned on the five of us.Cavil hatte was gegen Mitleid. Er hatte eine verquere Vorstellung von Moral, also wandte er sich gegen uns fünf. No Exit (2009)
I really think Cavil's completely unbalanced. It's...Ich glaube wirklich, dass Cavil völlig unzurechnungsfähig ist. Deadlock (2009)
Sharon Valerii sided with Cavil in the Cylon civil war, which killed thousands of our comrades.Sharon Valerii war auf Cavils Seite während des Bürgerkrieges, in dem Tausende unserer Kameraden getötet wurden. Someone to Watch Over Me (2009)
Cavil wanted Hera...Cavil wollte Hera. Someone to Watch Over Me (2009)
- Cavil moved the Colony.- Cavil hat die Kolonie verlegt. Islanded in a Stream of Stars (2009)
If Cavil's plan all along was to study her they'll take her to the colony.Wenn Cavil Hera untersuchen will, wird er sie zur Kolonie schaffen. Daybreak: Part 1 (2009)
Cavil's probably had her sliced and diced and cut up.Cavil hat sie vermutlich längst aufschlitzen lassen. Daybreak: Part 1 (2009)
But the Cylons believe that the most logical place for Cavil to have taken the girl is deep into the interior of the colony.Aber die Zylonen glauben, der logischste Ort... für Cavil, an den er das Mädchen gebracht hat,... ist tief in das Innere der Kolonie. Daybreak: Part 2 (2009)
Cavil, we won't let you take Hera.Cavil, wir lassen dich nicht mit Hera gehen. Daybreak: Part 2 (2009)
Hello, it's me, Cavil.Hallo, ich bin's, CavilDaybreak: Part 2 (2009)
Cavil, you're to stand down from your post.Cavil, kommt von Eurem Posten runter. Mended (2016)
Cavil, that you?- Cavil, bist Du das? Judgment (2016)
They've got him at County waiting transfer to Vacaville, and he wants you to visit.Sie haben ihn im County, warten auf die Überstellung nach Vacaville und er will, dass du ihn besuchst. The Mad Doctor (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อนขอด[V] carp, See also: complain, cavil, criticize, ridicule, revile, satirize, Syn. เหน็บแนม, บ่นว่า, เสียดสี, Example: ผู้สอนหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นมักจะค่อนขอดพรรคการเมืองไทยว่า มีแต่หัวหน้าพรรคไม่มีสมาชิกพรรค
ค่อนแคะ[V] satirize, See also: carp, cavil, Example: หากเพื่อนคนไหนใส่รองเท้ามาโรงเรียนก็จะถูกค่อนแคะด้วยสำนวนว่า ผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดิน, Thai definition: ค้นหาเอาสิ่งไม่ดีขึ้นมาว่าให้เจ็บใจ
ค่อน[V] carp, See also: complain, cavil, criticize, ridicule, revile, satirize, Syn. เหน็บแนม, บ่นว่า, เสียดสี, Ant. ชม, Example: หล่อนค่อนพี่สาวว่าเอาตุ๊กตามาเล่น แต่เอาเข้าจริงเธอกลับเอามาเล่นเอง
จับผิด[V] carp, See also: find fault with, cavil, Example: ต่างฝ่ายต่างตั้งทีมจับผิดดูว่าใครจะทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง, Thai definition: จับความผิดของผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อนขอด[v.] (khønkhøt) EN: carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize   FR: se moquer ; dire du mal

CMU English Pronouncing Dictionary
VACAVILLE    V AE1 K AH0 V IH2 L
FRANCAVILLA    F R AA0 N K AA0 V IH1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cavil    (v) (k a1 v @ l)
cavils    (v) (k a1 v @ l z)
cavilled    (v) (k a1 v @ l d)
cavilling    (v) (k a1 v @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nörgler {m}caviler [Add to Longdo]
nörgeln | nörgelnd | nörgelt | nörgelteto cavil | caviling | cavils | caviled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
言葉尻を捉える;言葉尻をとらえる;言葉尻を捕らえる[ことばじりをとらえる, kotobajiriwotoraeru] (exp,v1) to cavil at a person's words; to use somebody's words to trip him up [Add to Longdo]
屁理屈[へりくつ, herikutsu] (n) sophism; quibble; hair-splitting; argument for argument's sake; cavil; frivolous objections [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top