Search result for

caused

(40 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caused-, *caused*, caus, cause
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And they've already caused--and they've already caused-- Adverse Events (2008)
I'm not talking about what caused the cyst, but what the cyst caused.ผมไม่ได้คุยเกี่ยวกับซีส ผมพูดเกี่ยวกับซีสเพราะซิสคือทุกอย่าง Birthmarks (2008)
I don't know how, but I know it caused her to get sick 25 years later trying to lift a Buddha.ฉันไม่รู้ว่าวิธีไหนแต่ฉันรู้ว่าเธอเริ่มป่วยใน25ปีต่อมา\ หลังจากยกพระพุทธรูป Birthmarks (2008)
This sent a signal through the nerves to the blood vessels in her small intestines, which caused the symptoms in China and in the giant magnet we call an MRI.สิ่งนี้ได้ส่งสัญญานผ่านเส้นประสาท\ ไปยังเส้นเลือดในลำไส้เล็ก ทำให้เกิดอาการในประเทศจีน\ แล้วก็แม่เหล็กยักษ์ที่เรียกว่า.. Birthmarks (2008)
What caused the kidney problem?และเพราะไตมีปัญหา Lucky Thirteen (2008)
He could've been exposed to a toxin that caused short term memory loss.อาการเขาอาจเกิดจากการได้รับพิษ ทำให้ความจำสั้นๆสูญไป Joy (2008)
Which is caused by-- there's usually genetic history.บางทีอาจเป็นเพราะ ประวัติตั้งแต่เกิด Joy (2008)
What caused the first sleepwalking? The coke he took while he was wide awake.เขาใช้โคเคนตอนที่ยังตื่นอยู่ Joy (2008)
That means your problems were caused by the coke.นั่นหมายความว่าปัญหาของคุณ มาจากโคเคน Joy (2008)
Whatever your big problem is, it's caused a complication we call "colon FOS."ไม่ว่าปัญหาของคุณ จะใหญ่แค่ไหน มันมีสาเหตุที่ซับซ้อน ที่เราเรียกว่า colon FOS The Itch (2008)
Drugs could have caused intermittent tachycardia.ยาหลายตัวมีผลให้หัวใจ เต้นเร็วผิดปกติเป็นครั้งคราว Emancipation (2008)
Lab tests showed the delirium wasn't caused by a metabolic problem.ผลแลปแสดงว่าอาการเพ้อคลั่งไม่ได้เเกิดจาก ปัญหาการเผาผลาญพลังงาน Emancipation (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
causedA bad cold caused the singer to lose his voice.
causedAbsence of rain caused the plants to die.
causedAccident was caused by an error on the part of the driver.
causedAccording to dentists, decayed teeth are not always caused by sweets.
causedAir pollution is often caused by smoke issuing from the chimneys.
causedAll the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.
causedAlthough CFIT accounted for just over a third of crashes in the past six years, it caused 53% of the deaths.
causedAn absence of rain caused wild plants to die.
causedAnd I'm sure I know what caused it.
causedAnger caused him to tremble.
causedA traffic accident caused us a lot of trouble.
causedBecause it is politics that has caused this war, making the war our everyday reality.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลมพิษ[n.] (lomphit) EN: urticaria ; hives ; nettle rash ; rash caused by allergy   FR: urticaire [f] ; éruption cutanée [f]
มโนมัย[n.] (manōmai) EN: success caused by the mind   
ภัยธรรมชาติ[n. exp.] (phai thammachāt) EN: natural disaster; natural calamity ; danger caused by nature   FR: calamité naturelle [f] ; risque naturel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAUSED    K AA1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caused    (v) (k oo1 z d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
きゅん[, kyun] (adv,adv-to) (on-mim) momentary tightening of one's chest caused by powerful feelings [Add to Longdo]
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia) [Add to Longdo]
カード破産[カードはさん, ka-do hasan] (n) personal bankruptcy caused by excessive card-loan borrowing [Add to Longdo]
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P) [Add to Longdo]
スリップ事故[スリップじこ, surippu jiko] (n) (car) accidents caused by slippery road conditions; icy road accidents [Add to Longdo]
マルタ熱[マルタねつ, maruta netsu] (n) Malta fever (variety of brucellosis caused by the bacteria Brucella melitensis) [Add to Longdo]
医原性[いげんせい, igensei] (n,adj-no) iatrogenic (disease or condition caused by medical treatment) [Add to Longdo]
因る(P);拠る(P);依る;由る[よる, yoru] (v5r,vi) (1) (uk) (esp. 依る;拠る) to be due to; to be caused by; (2) (esp. 依る) to depend on; to turn on; (3) (esp. 因る;由る) to be based on; to come from; (P) [Add to Longdo]
羽風[はかぜ, hakaze] (n) breeze caused by wings flapping [Add to Longdo]
円高不況[えんだかふきょう, endakafukyou] (n) recession caused by the strong yen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cause \Cause\, v. t. [imp. & p. p. {Caused}; p. pr. & vb. n.
   {Causing}.] [F. causer, fr. cause, fr. L. causa. See {Cause},
   n., and cf. {Acouse}.]
   To effect as an agent; to produce; to be the occasion of; to
   bring about; to bring into existence; to make; -- usually
   followed by an infinitive, sometimes by that with a finite
   verb.
   [1913 Webster]
 
      I will cause it to rain upon the earth forty days.
                          --Gen. vii. 4.
   [1913 Webster]
 
      Cause that it be read also in the church of the
      Laodiceans.               --Col. iv. 16.
 
   Syn: To create; produce; beget; effect; occasion; originate;
     induce; bring about.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top