ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carry forward

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carry forward-, *carry forward*, carry forwar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry forward[PHRV] ผลักดัน
carry forward[PHRV] ย้ายไป (ทางธุรกิจหรือการเงิน), See also: โอนไป, ยกยอดไป, Syn. bring forward, carry over
carry forward[PHRV] ทำให้เดินหน้าต่อไป, See also: มุ่งหน้าทำต่อไป

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carry forwardยอดยกไป [การบัญชี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward   
ผลักดัน[v.] (phlakdan) EN: push forward ; advance ; carry forward ; push on   
ทด[v.] (thot) EN: add (to) ; increase ; carry forward ; carry   FR: reporter
ยกไป (ย/ป)[v. exp.] (yok pai) EN: carry forward   FR: enlever ; emporter
ยกยอดมาจาก...[v. exp.] (yokyøt mā jāk …) EN: carry forward from …   
ยกยอดไป[v. exp.] (yokyøt pai) EN: carry forward to   

Japanese-English: EDICT Dictionary
繰り越す;繰越す[くりこす, kurikosu] (v5s,vt) to carry forward (i.e. on a balance sheet); to transfer [Add to Longdo]
持ち越す[もちこす, mochikosu] (v5s,vt) (See 持ち越し) to carry over; to carry forward; to keep (for later); to defer; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  carry forward
      v 1: transfer from one time period to the next [syn: {carry
           over}, {carry forward}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top