ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

capsizing

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capsizing-, *capsizing*, capsiz
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nearby, in New York Harbour, we're getting word of an oil tanker capsizing in the middle of the harbour near the Statue of Liberty.ใกล้กับท่าเรือนิวยอร์ค เราได้รับรายงายว่า ถังน้ำมันเกิดการล้มพัง ในตำแหน่งกลางของท่าเรือ ใกล้ๆกับ เทพีเสรีภาพ Cloverfield (2008)
Yeah, the garbage barge ended up capsizing during the hurricane.แน่ละ,เรือบรรทุกขยะล่ม เพราะไปเจอพายุเฮอร์ริเคน The Bod in the Pod (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capsizing    (v) kˈæpsˈaɪzɪŋ (k a1 p s ai1 z i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
転覆(P);顛覆;転ぷく[てんぷく, tenpuku] (n,vs) (1) capsizing; overturn; turning over; upset; (2) overthrow (e.g. a government); (P) [Add to Longdo]
覆没[ふくぼつ, fukubotsu] (n,vs) capsizing and sinking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capsize \Cap*size"\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Capsized}; p. pr.
   & vb. n. {Capsizing}.] [Cf. Sp. cabecear to nod, pitch,
   capuzar, chapuzar, to sink (a vessel) by the head; both fr.
   L. caput head.]
   To upset or overturn, as a vessel or other body.
   [1913 Webster]
 
      But what if carrying sail capsize the boat? --Byron.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 capsizing
   n 1: (nautical) the event of a boat accidentally turning over in
      the water

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top