ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

覆没

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -覆没-, *覆没*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
覆没[fù mò, ㄈㄨˋ ㄇㄛˋ, / ] annihilated; capsized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
覆没[ふくぼつ, fukubotsu] (n,vs) capsizing and sinking [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All crashed, except the Korvet.[CN] 除了一架柯贝特战舰外全军覆没 Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)
Had it not been for him, this entire army might have been destroyed in detail.[CN] 如果不是他 我们就全军覆没 Gettysburg (1993)
You almost got us all in cold storage last night playing games in a whorehouse.[CN] 你昨晚出去召妓 差点害我们全军覆没 The Sicilian Clan (1969)
A company wiped out for a political whim.[CN] 因为政治上的一时兴致一个连全军覆没 Pork Chop Hill (1959)
Even if all of us are killed.[CN] 即使全军覆没也在所不惜 The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Before you're without water without food your troops slaughtered, picked off from the rooftops poisoned in the brothels?[CN] 你是说缺水断粮? 还是全军覆没? 一个接一个在屋顶被杀 在妓院中毒身亡 Cleopatra (1963)
Don't be a fool. You'd get yourself killed and your team along with you.[CN] 别发傻 你和你的小队会全军覆没 The Guns of Navarone (1961)
Forty thousand people have died, our ally's army has been destroyed, and you are able to joke about it.[CN] 四万人被打死了 我们的盟军全军覆没 这好玩吗? 还拿这个取笑人家 War and Peace (1966)
They are all dead[CN] 都全军覆没,皇上 King of Beggars (1992)
George Custer was killed. His whole command.[CN] 乔治卡斯特被杀,全军覆没 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
we'd have been whipped for fair.[CN] 今天要不是你捍卫侧翼 我们很可能全军覆没 How the West Was Won (1962)
The fleet, all lost?[CN] 舰队呢 全军覆没 Ben-Hur (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top