Search result for

cannon

(71 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cannon-, *cannon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cannon[VI] ชน, Syn. collide
cannon[N] ปืนใหญ่
cannonade[N] การยิงต่อเนื่องของปืนใหญ่, Syn. drumfire
cannoneer[N] ทหารที่ยิงปืนใหญ่, Syn. artilleryman, gunner
cannonball[N] ลูกกระสุนเหล็กขนาดใหญ่
cannon fodder[N] ทหารที่ถูกคิดว่าเป็นเพียงวัตถุที่ใช้ทำสงคราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cannon(แคน'เนิน) {cannoned,cannoning,cannons} n. ปืนใหญ่,ปืนครก,ปืน,ขโมย. vi.,vt. ระดมยิง
cannon foddern. ทหาร,ซากที่ยิงด้วยปืนใหญ่
cannonade(แคน'นะเนด') {cannonaded,cannonading,cannonades} n. การระดมยิงด้วยปืนใหญ่ . vt. vi. โจมตีด้วยปืนใหญ่
cannonry(แคน'นันรี) n. การยิงด้วยปืนใหญ่,ปืนใหญ่
cannonshotn. ลูกปืนใหญ่,รัศมีกระสุนปืนใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
cannon(n) ปืนใหญ่,ปืนครก
cannonade(n) การระดมยิงปืนใหญ่
cannonade(vt) ยิงด้วยปืนใหญ่
cannonball(n) ลูกกระสุนปืนใหญ่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cannon Fenske Viscometersแคนนอนเฟนส์วิสโคมิเตอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's a cannonball coming your way.ลูกกระสุนกำลังพุ่งมาทางเธอ New Haven Can Wait (2008)
- All cannons, fire.-ปืนทั้งหมด ยิง Rising Malevolence (2008)
We tracked the mystery weapon to this system, that is when we found out it was an ion cannon.เราสืบหาร่องรอยของอาวุธลึกลับจนมาถึงระบบนี่ ซึ่งเราพบว่ามันคือปืนใหญ่ไอออน Rising Malevolence (2008)
An ion cannon?ปืนใหญ่ไอออน? Rising Malevolence (2008)
Now the Republic will learn of our ion cannon.ตอนนี้ พวกสาธารณรัฐก็รู้ความลับ เรื่องปืนใหญ่ไอออนของเราแล้ว Rising Malevolence (2008)
Before the battleship Malevolence could destroy an Outer Rim clone medical base, a Republic strike force, under the command of Jedi Anakin Skywalker, crippled the warship, disabling its dreaded ion cannon.ก่อนที่ยานเมลโวแลนซ์จะสามารถ ทำลายฐานพยาบาลโคลนที่ขอบนอกอวกาศได้ หน่วยจู่โจมของสาธารณรัฐภายใต้การนำของ อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ได้สร้างความเสียหายให้กับยานนี้อย่างหนัก และสามารถทำลายปืนใหญ่ไอออนลงได้ Destroy Malevolence (2008)
But the ship is so massive, it can take all the fire our cannons can give it.แต่ยานลำใหญ่มาก มันสามารถ ทานอำนาจการยิงของปืนใหญ่เราได้ทั้งหมด Destroy Malevolence (2008)
Forward cannon, let 'em have it.ปืนใหญ่ด้านหน้า จัดการมันเลย Downfall of a Droid (2008)
Charge the ion cannon and prepare to fire.ประจุปืนใหญ่ไอออน เตรียมยิง Shadow of Malevolence (2008)
Let them come. Prepare the ion cannon.ปล่อยมันมา เตรียมปืนใหญ่ไอออน Shadow of Malevolence (2008)
Ion cannon ready.ปืนใหญ่พร้อมแล้ว Shadow of Malevolence (2008)
Start the ion cannon acceleration.เดินเครื่องปืนใหญ่ไอออนได้ Shadow of Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cannonThe cannon went off by accident.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปืนใหญ่[N] cannon, See also: artillery, ordnance, Example: ข้าศึกใช้ปืนใหญ่ยิงคลังน้ำมัน, Count unit: กระบอก,ลำ, Thai definition: ปืนขนาดใหญ่ใช้ในการรบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปืนใหญ่[n.] (peūnyai) EN: cannon ; artillery ; ordnance   FR: canon [m] ; pièce d'artillerie [f] ; artillerie [f]
พลุ[n.] (phlu) EN: rocket ; skyrocket ; cannon cracker ; fireworks   FR: fusée [f] ; fusée éclairante [f]
สาละลังกา [n. exp.] (sālā langkā) EN: Cannon-ball tree   

CMU English Pronouncing Dictionary
CANNON    K AE1 N AH0 N
CANNONE    K AA0 N OW1 N IY0
CANNONS    K AE1 N AH0 N Z
CANNON'S    K AE1 N AH0 N Z
CANNONBALL    K AE1 N AH0 N B AO2 L
CANNONDALE    K AE1 N AH0 N D EY2 L
CANNONSBURG    K AE1 N AH0 N Z B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cannon    (n) (k a1 n @ n)
cannons    (n) (k a1 n @ n z)
cannonade    (n) (k a2 n @ n ei1 d)
cannonades    (n) (k a2 n @ n ei1 d z)
cannon-fodder    (n) - (k a1 n @ n - f o d @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cannon-Stecker {m}Cannon connector [Add to Longdo]
Kanone {f} | Kanonen {pl}cannon | cannons [Add to Longdo]
Kanonenfutter {n}cannon fodder [Add to Longdo]
Kanonenkugel {f}cannon ball; cannonball [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カノン[, kanon] (n) (1) canon; (2) (abbr) (also written as 加農) (See カノン砲) cannon (dut [Add to Longdo]
カノン砲[カノンほう, kanon hou] (n) (See 加農砲) cannon (esp. high-velocity artillery) [Add to Longdo]
キャノン[, kyanon] (n) (See カノン・2) cannon [Add to Longdo]
キャノンボール[, kyanonbo-ru] (n) cannonball [Add to Longdo]
キャノン砲[キャノンほう, kyanon hou] (n) (See カノン砲) cannon [Add to Longdo]
バルカン砲[バルカンほう, barukan hou] (n) Vulcan cannon [Add to Longdo]
加農砲[かのうほう, kanouhou] (n) (See カノン砲) cannon [Add to Longdo]
火蓋;火ぶた[ひぶた, hibuta] (n) (See 火蓋を切る) apron of a gun; cover for the touch-hole on a cannon or matchlock [Add to Longdo]
原子砲[げんしほう, genshihou] (n) atomic cannon [Add to Longdo]
石火矢[いしびや, ishibiya] (n) ancient type of cannon [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加农[jiā nóng, ㄐㄧㄚ ㄋㄨㄥˊ, / ] cannon (loan word from English) [Add to Longdo]
加农炮[jiā nóng pào, ㄐㄧㄚ ㄋㄨㄥˊ ㄆㄠˋ, / ] cannon (loan word from English) [Add to Longdo]
大炮打蚊子[dà pào dǎ wén zi, ㄉㄚˋ ㄆㄠˋ ㄉㄚˇ ㄨㄣˊ ㄗ˙, ] cannon fire to hit a mosquito; to use a sledgehammer to crack a nut [Add to Longdo]
火炮[huǒ pào, ㄏㄨㄛˇ ㄆㄠˋ, ] cannon; gun; artillery [Add to Longdo]
火炮[huǒ pào, ㄏㄨㄛˇ ㄆㄠˋ, / ] cannon; gun; artillery [Add to Longdo]
[pào, ㄆㄠˋ, ] cannon; gun; firecracker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gun \Gun\ (g[u^]n), n. [OE. gonne, gunne; of uncertain origin;
   cf. Ir., Gael., & LL. gunna, W. gum; possibly (like cannon)
   fr. L. canna reed, tube; or abbreviated fr. OF. mangonnel, E.
   mangonel, a machine for hurling stones.]
   1. A weapon which throws or propels a missile to a distance;
    any firearm or instrument for throwing projectiles,
    consisting of a tube or barrel closed at one end, in which
    the projectile is placed, with an explosive charge (such
    as guncotton or gunpowder) behind, which is ignited by
    various means. Pistols, rifles, carbines, muskets, and
    fowling pieces are smaller guns, for hand use, and are
    called {small arms}. Larger guns are called {cannon},
    {ordnance}, {fieldpieces}, {carronades}, {howitzers}, etc.
    See these terms in the Vocabulary.
    [1913 Webster]
 
       As swift as a pellet out of a gunne
       When fire is in the powder runne.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The word gun was in use in England for an engine to
       cast a thing from a man long before there was any
       gunpowder found out.         --Selden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) A piece of heavy ordnance; in a restricted sense, a
    cannon.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. (Naut.) Violent blasts of wind.
    [1913 Webster]
 
   Note: Guns are classified, according to their construction or
      manner of loading as {rifled} or {smoothbore},
      {breech-loading} or {muzzle-loading}, {cast} or
      {built-up guns}; or according to their use, as {field},
      {mountain}, {prairie}, {seacoast}, and {siege guns}.
      [1913 Webster]
 
   {Armstrong gun}, a wrought iron breech-loading cannon named
    after its English inventor, Sir William Armstrong.
 
   {Big gun} or {Great gun}, a piece of heavy ordnance; hence
    (Fig.), a person superior in any way; as, bring in the big
    guns to tackle the problem.
 
   {Gun barrel}, the barrel or tube of a gun.
 
   {Gun carriage}, the carriage on which a gun is mounted or
    moved.
 
   {Gun cotton} (Chem.), a general name for a series of
    explosive nitric ethers of cellulose, obtained by steeping
    cotton in nitric and sulphuric acids. Although there are
    formed substances containing nitric acid radicals, yet the
    results exactly resemble ordinary cotton in appearance. It
    burns without ash, with explosion if confined, but quietly
    and harmlessly if free and open, and in small quantity.
    Specifically, the lower nitrates of cellulose which are
    insoluble in ether and alcohol in distinction from the
    highest (pyroxylin) which is soluble. See {Pyroxylin}, and
    cf. {Xyloidin}. The gun cottons are used for blasting and
    somewhat in gunnery: for making celluloid when compounded
    with camphor; and the soluble variety (pyroxylin) for
    making collodion. See {Celluloid}, and {Collodion}. Gun
    cotton is frequenty but improperly called
    {nitrocellulose}. It is not a nitro compound, but an ester
    of nitric acid.
 
   {Gun deck}. See under {Deck}.
 
   {Gun fire}, the time at which the morning or the evening gun
    is fired.
 
   {Gun metal}, a bronze, ordinarily composed of nine parts of
    copper and one of tin, used for cannon, etc. The name is
    also given to certain strong mixtures of cast iron.
 
   {Gun port} (Naut.), an opening in a ship through which a
    cannon's muzzle is run out for firing.
 
   {Gun tackle} (Naut.), the blocks and pulleys affixed to the
    side of a ship, by which a gun carriage is run to and from
    the gun port.
 
   {Gun tackle purchase} (Naut.), a tackle composed of two
    single blocks and a fall. --Totten.
 
   {Krupp gun}, a wrought steel breech-loading cannon, named
    after its German inventor, Herr Krupp.
 
   {Machine gun}, a breech-loading gun or a group of such guns,
    mounted on a carriage or other holder, and having a
    reservoir containing cartridges which are loaded into the
    gun or guns and fired in rapid succession. In earlier
    models, such as the {Gatling gun}, the cartridges were
    loaded by machinery operated by turning a crank. In modern
    versions the loading of cartidges is accomplished by
    levers operated by the recoil of the explosion driving the
    bullet, or by the pressure of gas within the barrel.
    Several hundred shots can be fired in a minute by such
    weapons, with accurate aim. The {Gatling gun}, {Gardner
    gun}, {Hotchkiss gun}, and {Nordenfelt gun}, named for
    their inventors, and the French {mitrailleuse}, are
    machine guns.
 
   {To blow great guns} (Naut.), to blow a gale. See {Gun}, n.,
    3.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cannon \Can"non\, n.; pl. {Cannons}, collectively {Cannon}. [F.
   cannon, fr. L. canna reed, pipe, tube. See {Cane}.]
   1. A great gun; a piece of ordnance or artillery; a firearm
    for discharging heavy shot with great force.
    [1913 Webster]
 
   Note: Cannons are made of various materials, as iron, brass,
      bronze, and steel, and of various sizes and shapes with
      respect to the special service for which they are
      intended, as intended, as siege, seacoast, naval,
      field, or mountain, guns. They always aproach more or
      less nearly to a cylindrical from, being usually
      thicker toward the breech than at the muzzle. Formerly
      they were cast hollow, afterwards they were cast,
      solid, and bored out. The cannon now most in use for
      the armament of war vessels and for seacoast defense
      consists of a forged steel tube reinforced with massive
      steel rings shrunk upon it. Howitzers and mortars are
      sometimes called cannon. See {Gun}.
      [1913 Webster]
 
   2. (Mech.) A hollow cylindrical piece carried by a revolving
    shaft, on which it may, however, revolve independently.
    [1913 Webster]
 
   3. (Printing.) A kind of type. See {Canon}.
    [1913 Webster]
 
   {Cannon ball}, strictly, a round solid missile of stone or
    iron made to be fired from a cannon, but now often applied
    to a missile of any shape, whether solid or hollow, made
    for cannon. Elongated and cylindrical missiles are
    sometimes called bolts; hollow ones charged with
    explosives are properly called shells.
 
   {Cannon bullet}, a cannon ball. [Obs.]
 
   {Cannon cracker}, a fire cracker of large size.
 
   {Cannon lock}, a device for firing a cannon by a percussion
    primer.
 
   {Cannon metal}. See {Gun Metal}.
 
   {Cannon pinion}, the pinion on the minute hand arbor of a
    watch or clock, which drives the hand but permits it to be
    moved in setting.
 
   {Cannon proof}, impenetrable by cannon balls.
 
   {Cannon shot}.
    (a) A cannon ball.
    (b) The range of a cannon.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cannon \Can"non\, v. i.
   1. To discharge cannon.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. To collide or strike violently, esp. so as to glance off
    or rebound; to strike and rebound.
 
       He heard the right-hand goal post crack as a pony
       cannoned into it -- crack, splinter, and fall like a
       mast.                 --Kipling.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cannon \Can"non\, n. & v. (Billiards)
   See {Carom}. [Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carom \Car"om\, n. [Prob. corrupted fr. F. carumboler to carom,
   carambolage a carom, carambole the red ball in billiards.]
   (Billiards)
   A shot in which the ball struck with the cue comes in contact
   with two or more balls on the table; a hitting of two or more
   balls with the player's ball. In England it is called
   {cannon}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cannon
   n 1: a large artillery gun that is usually on wheels
   2: heavy gun fired from a tank
   3: (Middle Ages) a cylindrical piece of armor plate to protect
     the arm
   4: heavy automatic gun fired from an airplane
   5: lower part of the leg extending from the hock to the fetlock
     in hoofed mammals [syn: {cannon}, {shank}]
   6: a shot in billiards in which the cue ball contacts one object
     ball and then the other [syn: {carom}, {cannon}]
   v 1: make a cannon
   2: fire a cannon

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top