ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canker

K AE1 NG K ER0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canker-, *canker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canker[N] สัตว์ร้าย, Syn. evil

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canker(แคง'เคอะ) {cankered,cankering,cankers} n. ปากเปื่อย,โรคเท้าม้าเน่า,สิ่งกัดกร่อน,สิ่งทำลาย,สิ่งระคายเคือง,ตัวเพลี้ย,ตัวหนอนทำลายพืช vt. ทำให้เน่าเปื่อย,เป็นโรคเนื้อเยื่อเน่าเปื่อย,ค่อย ๆ ทำลาย,ทำให้เลวหรือเสีย., See also: cankerous adj. คำที่มีค

English-Thai: Nontri Dictionary
canker(n) โรคปากเปื่อย,ผื่น
canker(vt) เปื่อย,เป็นพิษ,ทำให้เน่าเปื่อย
CANKER canker sore(n) โรคปากนกกระจอก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You and your kind are a canker on the body social.พวกคุณเป็นขยะสังคม Becoming Jane (2007)
And cankers are cut out.ขยะสังคมต้องถูกกำจัด Becoming Jane (2007)
You mean, the one with my 118-pound rock-hard stud of a fiancé who's prone to canker sores and pinkeye?หนัก 118 ปอด์น ที่ดูเหมือนสัตว์ร้ายโกรธแค้นตาแดงก่ำนั่นเหรอ ฉันขอมองว่าเป็นโต๊ะของแฟนเก่า The Engagement Reaction (2011)
"is a canker that devours everything else."คือสัตว์ร้าย The But in the Joke (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากนกกระจอก[N] canker, See also: a kind of mouth disease, Syn. โรคปากนกกระจอก, Example: ปากนกกระจอกมีสาเหตุเกิดจากการขาดวิตามินบี 2, Thai definition: เรียกปากที่เป็นแผลเปื่อยขาวๆ เหลืองๆ ที่มุมปากว่า ปากนกกระจอก

CMU English Pronouncing Dictionary
CANKER    K AE1 NG K ER0
CANKERS    K AE1 NG K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canker    (v) kˈæŋkər (k a1 ng k @ r)
cankers    (v) kˈæŋkəz (k a1 ng k @ z)
cankered    (v) kˈæŋkəd (k a1 ng k @ d)
cankering    (v) kˈæŋkərɪŋ (k a1 ng k @ r i ng)
cankerous    (j) kˈæŋkərəs (k a1 ng k @ r @ s)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Canker \Can"ker\ (k[a^][ng]"k[~e]r), n. [OE. canker, cancre, AS.
   cancer (akin to D. kanker, OHG chanchar.), fr. L. cancer a
   cancer; or if a native word, cf. Gr. ? excrescence on tree, ?
   gangrene. Cf. also OF. cancre, F. chancere, fr. L. cancer.
   See {cancer}, and cf. {Chancre}.]
   [1913 Webster]
   1. A corroding or sloughing ulcer; esp. a spreading
    gangrenous ulcer or collection of ulcers in or about the
    mouth; -- called also {water canker}, {canker of the
    mouth}, and {noma}.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything which corrodes, corrupts, or destroy.
    [1913 Webster]
 
       The cankers of envy and faction.   --Temple.
    [1913 Webster]
 
   3. (Hort.) A disease incident to trees, causing the bark to
    rot and fall off.
    [1913 Webster]
 
   4. (Far.) An obstinate and often incurable disease of a
    horse's foot, characterized by separation of the horny
    portion and the development of fungoid growths; -- usually
    resulting from neglected thrush.
    [1913 Webster]
 
   5. A kind of wild, worthless rose; the dog-rose.
    [1913 Webster]
 
       To put down Richard, that sweet lovely rose.
       And plant this thorm, this canker, Bolingbroke.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Black canker}. See under {Black}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Canker \Can"ker\ (k[a^][ng]"k[~e]r), v. t. [imp. & p. p.
   {Cankered} (-k[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Cankering}.]
   1. To affect as a canker; to eat away; to corrode; to
    consume.
    [1913 Webster]
 
       No lapse of moons can canker Love.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To infect or pollute; to corrupt. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       A tithe purloined cankers the whole estate.
                          --Herbert.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Canker \Can"ker\, v. i.
   1. To waste away, grow rusty, or be oxidized, as a mineral.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Silvering will sully and canker more than gliding.
                          --Bacom.
    [1913 Webster]
 
   2. To be or become diseased, or as if diseased, with canker;
    to grow corrupt; to become venomous.
    [1913 Webster]
 
       Deceit and cankered malice.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       As with age his body uglier grows,
       So his mind cankers.         --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 canker
   n 1: a fungal disease of woody plants that causes localized
      damage to the bark
   2: an ulceration (especially of the lips or lining of the mouth)
     [syn: {canker}, {canker sore}]
   3: a pernicious and malign influence that is hard to get rid of;
     "racism is a pestilence at the heart of the nation";
     "according to him, I was the canker in their midst" [syn:
     {pestilence}, {canker}]
   v 1: become infected with a canker
   2: infect with a canker

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top