ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calipers

K AE1 L AH0 P ER0 Z   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calipers-, *calipers*, caliper
English-Thai: Nontri Dictionary
calipers(n) เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calipersเครื่องวัดความกว้าง [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
CALIPERS    K AE1 L AH0 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calipers    (n) kˈælɪpəz (k a1 l i p @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
测径器[cè jìng qì, ㄘㄜˋ ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] calipers, #591,216 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリパス[, karipasu] (n) (pair of) calipers [Add to Longdo]
キャリパス[, kyaripasu] (n) callipers; calipers [Add to Longdo]
ダイアメーター[, daiame-ta-] (n) calipers (wasei [Add to Longdo]
ノギス[, nogisu] (n) (pair of) vernier calipers (ger [Add to Longdo]
バーニヤキャリパス[, ba-niyakyaripasu] (n) vernier callipers (calipers) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calipers \Cal"i*pers\, n. pl. [Corrupted from caliber.]
   An instrument, usually resembling a pair of dividers or
   compasses with curved legs, for measuring the diameter or
   thickness of bodies, as of work shaped in a lathe or planer,
   timber, masts, shot, etc.; or the bore of firearms, tubes,
   etc.; -- called also {caliper compasses}, or {caliber
   compasses}.
   [1913 Webster]
 
   {Caliper square}, a draughtsman's or mechanic's square,
    having a graduated bar and adjustable jaw or jaws.
    --Knight.
 
   {Vernier calipers}. See {Vernier}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top