ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calculated

K AE1 L K Y AH0 L EY2 T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calculated-, *calculated*, calculat, calculate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calculated(adj) ที่คิดพิจารณาไว้แล้ว, See also: ที่ทำไปโดยคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว, Syn. estimated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calculatedadj. คิดคำนวณไว้ด้วยความระมัดระวัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calculatedโดยไตร่ตรองไว้ก่อน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When war damages are calculated will It be taken Into account that some children were fatherless for 4 years?เมื่อมีการคำนวณค- วามเสียหายจากสงคราม จะถูกนำเข้าบัญชี เด็กบางคนกำพร้าพ่อ 4 ปี? Idemo dalje (1982)
Solid, tangible facts that can be... calculated and... written down on paper.ข้อเท็จจริงที่แท้ ต้องคำนวณและบันทึกได้ Around the World in 80 Days (2004)
I calculated the drill point coordinates, hid them in my tattoo, and then projected them back onto the wall.ฉันคำนวณพิกัดสำหรับเจาะมาแล้ว ซ่อนไว้ในรอยสัก แล้วเอามาฉายลงกำแพง Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
The area of "S" bounded by two parabolas... can be calculated easily with this formula.พื้นที่ของ S ซึ่งกั้นด้วยสองเส้นพาราโบลา สามารถคำนวณได้ง่ายๆโดยใช้สูตรนี้ Goth (2008)
Sandra said it has been calculated there moreแซนดร้า บอกว่ามันมีมากกว่าการคำนวณ Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Money is always a calculated decision.การใช้เงินต้องมีการคำนวนที่ดีในการตัดสินใจ Adverse Events (2008)
Calculated morbidity, 50%.** ผู้บาดเจ็บล้มตาย 50% ** WarGames: The Dead Code (2008)
Do you throw caution to the wind and fly off to save the day, or do you take the more calculated approach and learn the whole picture before you act?คุณชอบแบบ ทิ้งคำเตือนไปกับสายลม แล้วกระโดดงับใส่งานทันที หรือชอบแบบ คำนวณอย่างถี่ถ้วน Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
They're sleeping with a carefully calculated set of venal choices.แต่พวกเธอกำลังนอนกับ ตัวเลือกสมบัติอันโอชะต่างหาก The Ugly Truth (2009)
At our place it's 2, 500 Won, but I calculated it according to Kang Nam's rates.ตามปกติมันแค่ 2, 500 วอน แต่ฉันคิดตามอัตราคังนัม Episode #1.1 (2009)
I didn't know that pride could be calculated in dollars.ฉันไม่ยักรู้ว่าความภูมิใจนั้นมันมีราคาด้วย Episode #1.12 (2009)
I made a calculated risk going on that roof.Falling off?หนูกำลังคำนวณความเสี่ยงเมื่อไปอยู่บนหลังคา แล้วก็ตกลงมา Invest in Love (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calculatedBoeing has calculated the chances of a series of crew errors leading to CFIT.
calculatedGeorge calculated the cost of the trip.
calculatedHe calculated that it would cost him 100 dollars.
calculatedHe calculated the consequences of his action.
calculatedHe calculated the expenses.
calculatedHe calculated the speed of light.
calculatedI calculated hastily.
calculatedI calculated that it would cost 300 dollars.
calculatedIt is calculated to be 10, 000 yen.
calculatedMother calculated her monthly expenses.
calculatedThe bricklayer calculated that he would need 500 bricks for the wall.
calculatedThe President's speech was calculated to ease world tensions.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CALCULATED K AE1 L K Y AH0 L EY2 T AH0 D
CALCULATED K AE1 L K Y AH0 L EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calculated (v) kˈælkjulɛɪtɪd (k a1 l k y u l ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sollbestand { m }calculated assets [Add to Longdo]
Zweckoptimismus { m }calculated optimism [Add to Longdo]
Zweckpessimismus { m }calculated pessimism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
計算ずく;計算尽く;計算づく;計算尽(io)[けいさんずく(計算ずく;計算尽く;計算尽);けいさんづく(計算尽く;計算づく;計算尽), keisanzuku ( keisan zuku ; keisan kotogotoku ; keisan jin ); keisanduku ( keisan ko] (n, adj-no) calculated; premeditated; considered [Add to Longdo]
刻みに[きざみに, kizamini] (exp) in steps of; in units of; calculated by [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
刻みに[きさみに, kisamini] in steps of, in units of, calculated by [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calculated \Cal"cu*la`ted\, p. p. & a.
   1. Worked out by calculation; as calculated tables for
    computing interest; ascertained or conjectured as a result
    of calculation; as, the calculated place of a planet; the
    calculated velocity of a cannon ball.
    [1913 Webster]
 
   2. Adapted by calculation, contrivance. or forethought to
    accomplish a purpose; as, to use arts calculated to
    deceive the people; a calculated response.
    [1913 Webster]
 
   3. Likely to produce a certain effect, whether intended or
    not; fitted; adapted; suited.
    [1913 Webster]
 
       The only danger that attends multiplicity of
       publication is, that some of them may be calculated
       to injure rather than benefit society. --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       The minister, on the other hand, had never gone
       through an experience calculated to lead him beyond
       the scope of generally received laws. --Hawthorne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calculated
   adj 1: carefully thought out in advance; "a calculated insult";
       "with measured irony" [syn: {deliberate}, {calculated},
       {measured}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top