ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burn out

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burn out-, *burn out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burn out[PHRV] เผาจนมอด, Syn. burndown
burn out[PHRV] ทำให้ไร้ที่อยู่อาศัยเพราะไฟไหม้
burn out[PHRV] ทำให้เลิกไหม้, See also: หยุดไหม้
burn out[PHRV] หยุดทำงาน
burn out[PHRV] ไม่มีชีวิตชีวา, See also: มอด (ความสามารถ), ไม่กระฉับกระเฉง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burn outเหนื่อยล้าหมดแรงหมายถึง อาการที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการตรากตรำทำงานนาน ๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ มักจะปวดคอ ปวดหัว ตาพร่า จนทำงานอะไรต่อไปไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burn out (Psychology)ความเหนื่อยหน่าย (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The fires continue to burn out of control.เพลิงยังคงลุกไหม้โดยไม่มีการควบคุม In the Mouth of Madness (1994)
Maybe not right away, because you're strong... but sooner or later, that fire that I love about you, Rose... that fire's going to burn out.อาจจะไม่ตายทันทีเพราะคุณแข็งแรง แต่ไม่ช้าไฟในตัวคุณที่ผมรัก จะมอดดับลงเสียก่อน Titanic (1997)
I'm praying that you don't burn out# I'm praying that you don't burn out White Noise (2005)
Yeah, it's better to burn outใช่มันดีกว่าที่จะเผาไหม้ออก Balls of Fury (2007)
At this rate, we're gonna burn out by the end of the week.ซึ่งจะทำให้เราโทรมได้ในไม่กี่วัน The First Taste (2008)
The brightest stars burn out the fastest, or at least that's what I heard.ดาวดวงที่สว่างที่สุด จะร่วงเร็วที่สุดเลยล่ะ อย่างน้อยมันคือเรื่องที่ฉันเคยได้ยินอะนะ The Serena Also Rises (2008)
I thought it would burn out like the others, but it only got worse. (phone ringing) (groans)ผมนึกว่าเธอจะเลิกไปเอง เหมือนคนอื่นๆ แต่มันกลับแย่ลง Ballad (2009)
Sometimes the best ones are just too hot not to burn out.บางทีคนที่เจ๋งที่สุด ก็แค่ร้อน แต่ไม่ระเบิด How to Succeed in Bassness (2009)
Sae. Don't work too hard. Or else you're gonna burn out.ซาเอะ อย่าทำงานหนักเกินไปนะ ไม่งั้นเธอจะน็อตหลวม Hanamizuki (2010)
They're gonna burn out at that pace.พวกเขาอาจจะแข็งตายได้นะ The Long Way Down Job (2011)
"Find a place inside where there's joy, and the joy will burn out the pain.""หาที่ในใจซักแห่ง ที่มีความสุข แล้วความสุขนั้น จะแผดเผาความเจ็บปวดไป" Hope (2011)
I can take away the rotting flesh and try and burn out the corruptionงั้นข้าจะเอาเนื้อเสียออก แล้วลองลวกส่วนฟอนเฟะ Kissed by Fire (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
burn outI don't want the investigation to burn out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอดไหม้[V] burn out, See also: burn down, die out, Example: อาคารบ้านเรือนถูกไฟเผาผลาญให้มอดไหม้ จนไม่มีอะไรเหลือ, Thai definition: สลายไปเพราะได้รับความร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีแรง[xp] (mai mī raēng) EN: burn oneself out ; burn someone out ; burn out ; become extremely tired   FR: n'avoir aucune force ; être très affaibli
มอดไหม้[v.] (møt mai) EN: burn out ; burn down ; die out   

Japanese-English: EDICT Dictionary
燃え尽きる[もえつきる, moetsukiru] (v1,vi) to burn out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 burn out \burn out\ v. i.
   1. To burn till the fuel is exhausted; as, when the candle
    burned out the room was totally dark; the firefighters
    couldn't control the oil tank fire and had to let it burn
    out by itself.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. To stop functioning due to failure of some component
    caused by the heat of the electrical current used in its
    operation; -- of electrical devices.
    [PJC]
 
   3. To become apathetic or depressed, and cease to function
    effectively, due to the fatigue and frustration of
    prolonged stress and overwork; -- of people; as, the
    stress in the bond market is so great that many traders
    burn out after only ten years on the job.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burn out
   v 1: melt, break, or become otherwise unusable; "The lightbulbs
      blew out"; "The fuse blew" [syn: {blow out}, {burn out},
      {blow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top