ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bullhead

B UH1 L HH EH2 D   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bullhead-, *bullhead*, bullhea
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bullheaded(บูล'เฮดดิด) adj. หัวดื้อ,รั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
bullhead(adj) รั้น,หัวดื้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want a roadblock, here. Bullhead City.ตั้งด่านตรง อย่าให้อะไรฝ่าไปได้ The Last Stand (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BULLHEAD B UH1 L HH EH2 D
BULLHEADS B UH1 L HH EH2 D Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dickkopf {m} | Dickköpfe {pl}bullhead | bullheads [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガラパゴスネコザメ[, garapagosunekozame] (n) Galapagos bullhead shark (Heterodontus quoyi) [Add to Longdo]
クレステッドホーンシャーク[, kuresuteddoho-nsha-ku] (n) crested bullhead shark (Heterodontus galeatus, found in eastern Australia) [Add to Longdo]
シマネコザメ[, shimanekozame] (n) zebra bullhead shark (Heterodontus zebra, found in the Western Pacific) [Add to Longdo]
シロホシネコザメ[, shirohoshinekozame] (n) whitespotted bullhead shark (Heterodontus ramalheira, found in the Western Indian Ocean) [Add to Longdo]
ネコザメ科[ネコザメか, nekozame ka] (n) Heterodontidae (family with one genus, Heterodontus, containing 9 living species of bullhead sharks) [Add to Longdo]
ネコザメ属[ネコザメぞく, nekozame zoku] (n) Heterodontus (sole genus of living bullhead sharks in the family Heterodontidae) [Add to Longdo]
ホーンシャーク;カリフォルニアネコザメ[, ho-nsha-ku ; kariforunianekozame] (n) horn shark (Heterodontus francisci, a bullhead shark from the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
鰍;杜父魚[かじか;とふぎょ(杜父魚);カジカ, kajika ; tofugyo ( mori chichi sakana ); kajika] (n) (1) (uk) sculpin (any fish of family Cottidae, inc. the bullheads and the miller's-thumb); (2) Japanese fluvial sculpin (Cottus pollux) [Add to Longdo]
義義[ぎぎ;ギギ, gigi ; gigi] (n) (uk) forktail bullhead (species of catfish, Pelteobagrus nudiceps) [Add to Longdo]
義蜂;鱨[ぎばち;ギバチ, gibachi ; gibachi] (n) (uk) cut-tailed bullhead (species of catfish, Pseudobagrus aurantiacus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Golden \Gold"en\ (g[=o]ld"'n), a. [OE. golden; cf. OE. gulden,
   AS. gylden, from gold. See {Gold}, and cf. {Guilder}.]
   [1913 Webster]
   1. Made of gold; consisting of gold.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the color of gold; as, the golden grain.
    [1913 Webster]
 
   3. Very precious; highly valuable; excellent; eminently
    auspicious; as, golden opinions.
    [1913 Webster]
 
   {Golden age}.
    (a) The fabulous age of primeval simplicity and purity of
      manners in rural employments, followed by the {silver
      age}, {bronze age}, and {iron age}. --Dryden.
    (b) (Roman Literature) The best part (B. C. 81 -- A. D.
      14) of the classical period of Latinity; the time when
      Cicero, C[ae]sar, Virgil, etc., wrote. Hence:
    (c) That period in the history of a literature, etc., when
      it flourishes in its greatest purity or attains its
      greatest glory; as, the Elizabethan age has been
      considered the golden age of English literature.
 
   {Golden balls}, three gilt balls used as a sign of a
    pawnbroker's office or shop; -- originally taken from the
    coat of arms of Lombardy, the first money lenders in
    London having been Lombards.
 
   {Golden bull}. See under {Bull}, an edict.
 
   {Golden chain} (Bot.), the shrub {Cytisus Laburnum}, so named
    from its long clusters of yellow blossoms.
 
   {Golden club} (Bot.), an aquatic plant ({Orontium
    aquaticum}), bearing a thick spike of minute yellow
    flowers.
 
   {Golden cup} (Bot.), the buttercup.
 
   {Golden eagle} (Zool.), a large and powerful eagle ({Aquila
    Chrysa["e]tos}) inhabiting Europe, Asia, and North
    America. It is so called from the brownish yellow tips of
    the feathers on the head and neck. A dark variety is
    called the {royal eagle}; the young in the second year is
    the {ring-tailed eagle}.
 
   {Golden fleece}.
    (a) (Mythol.) The fleece of gold fabled to have been taken
      from the ram that bore Phryxus through the air to
      Colchis, and in quest of which Jason undertook the
      Argonautic expedition.
    (b) (Her.) An order of knighthood instituted in 1429 by
      Philip the Good, Duke of Burgundy; -- called also
      {Toison d'Or}.
 
   {Golden grease}, a bribe; a fee. [Slang]
 
   {Golden hair} (Bot.), a South African shrubby composite plant
    with golden yellow flowers, the {Chrysocoma Coma-aurea}.
    
 
   {Golden Horde} (Hist.), a tribe of Mongolian Tartars who
    overran and settled in Southern Russia early in the 18th
    century.
 
   {Golden Legend}, a hagiology (the "Aurea Legenda") written by
    James de Voragine, Archbishop of Genoa, in the 13th
    century, translated and printed by Caxton in 1483, and
    partially paraphrased by Longfellow in a poem thus
    entitled.
 
   {Golden marcasite} tin. [Obs.]
 
   {Golden mean}, the way of wisdom and safety between extremes;
    sufficiency without excess; moderation.
    [1913 Webster]
 
       Angels guard him in the golden mean. --Pope.
 
   {Golden mole} (Zool), one of several South African
    Insectivora of the family {Chrysochlorid[ae]}, resembling
    moles in form and habits. The fur is tinted with green,
    purple, and gold.
 
   {Golden number} (Chronol.), a number showing the year of the
    lunar or Metonic cycle. It is reckoned from 1 to 19, and
    is so called from having formerly been written in the
    calendar in gold.
 
   {Golden oriole}. (Zool.) See {Oriole}.
 
   {Golden pheasant}. See under {Pheasant}.
 
   {Golden pippin}, a kind of apple, of a bright yellow color.
    
 
   {Golden plover} (Zool.), one of several species of plovers,
    of the genus {Charadrius}, esp. the European ({Charadrius
    apricarius}, syn. {Charadrius pluvialis}; -- called also
    {yellow plover}, {black-breasted plover}, {hill plover},
    and {whistling plover}. The common American species
    ({Charadrius dominicus}) is also called {frostbird}, and
    {bullhead}.
 
   {Golden robin}. (Zool.) See {Baltimore oriole}, in Vocab.
 
   {Golden rose} (R. C. Ch.), a gold or gilded rose blessed by
    the pope on the fourth Sunday in Lent, and sent to some
    church or person in recognition of special services
    rendered to the Holy See.
 
   {Golden rule}.
    (a) The rule of doing as we would have others do to us.
      Cf. --Luke vi. 31.
    (b) The rule of proportion, or rule of three.
 
   {Golden samphire} (Bot.), a composite plant ({Inula
    crithmoides}), found on the seashore of Europe.
 
   {Golden saxifrage} (Bot.), a low herb with yellow flowers
    ({Chrysosplenium oppositifolium}), blossoming in wet
    places in early spring.
 
   {Golden seal} (Bot.), a perennial ranunculaceous herb
    ({Hydrastis Canadensis}), with a thick knotted rootstock
    and large rounded leaves.
 
   {Golden sulphide of antimony}, or {Golden sulphuret of
   antimony} (Chem.), the pentasulphide of antimony, a golden or
    orange yellow powder.
 
   {Golden warbler} (Zool.), a common American wood warbler
    ({Dendroica [ae]stiva}); -- called also {blue-eyed yellow
    warbler}, {garden warbler}, and {summer yellow bird}.
 
   {Golden wasp} (Zool.), a bright-colored hymenopterous insect,
    of the family {Chrysidid[ae]}. The colors are golden,
    blue, and green.
 
   {Golden wedding}. See under {Wedding}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Miller \Mill"er\ (m[i^]l"[~e]r), n.
   1. One who keeps or attends a flour mill or gristmill.
    [1913 Webster]
 
   2. A milling machine.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.)
    (a) A moth or lepidopterous insect; -- so called because
      the wings appear as if covered with white dust or
      powder, like a miller's clothes. Called also {moth
      miller}.
    (b) The eagle ray.
    (c) The hen harrier. [Prov. Eng.]
      [1913 Webster]
 
   {Miller's thumb}. (Zool.)
    (a) A small fresh-water fish of the genus {Uranidea}
      (formerly {Cottus}), as the European species
      ({Uranidea gobio}), and the American ({Uranidea
      gracilis}); -- called also {bullhead}.
    (b) A small bird, as the gold-crest, chiff-chaff, and
      long-tailed tit. [Prov. Eng.]
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bullhead \Bull"head`\, n.
   1. (Zool.)
    (a) A fresh-water fish of many species, of the genus
      {Uranidea}, esp. {Uranidea gobio} of Europe, and
      {Uranidea Richardsoni} of the United States; -- called
      also {miller's thumb}.
    (b) In America, several species of {Amiurus}; -- called
      also {catfish}, {horned pout}, and {bullpout}.
    (c) A marine fish of the genus {Cottus}; the sculpin.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) The black-bellied plover ({Squatarola helvetica}); --
      called also {beetlehead}.
    (b) The golden plover.
      [1913 Webster]
 
   3. A stupid fellow; a lubber. [Colloq.] --Jonson.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) A small black water insect. --E. Phillips.
    [1913 Webster]
 
   {Bullhead whiting} (Zool.), the kingfish of Florida
    ({Menticirrus alburnus}).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bullhead
   n 1: freshwater sculpin with a large flattened bony-plated head
      with hornlike spines
   2: any of several common freshwater catfishes of the United
     States [syn: {bullhead}, {bullhead catfish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top