Search result for

brailles

(60 entries)
(0.0248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brailles-, *brailles*, braille
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา brailles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *brailles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
braille[N] ระบบการพิมพ์อักษรเบลล์สำหรับคนตาบอด
braille[VT] พิมพ์ตัวหนังสือเบลล์, See also: พิมพ์ด้วยอักษรเบลล์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
braille(เบรล) n. ตัวหนังสือนูนสำหรับคนตาพิการ,ชื่อผู้สร้างตัวหนังสือดังกล่าว vt. เขียนตัวหนังสือเบรลล์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Braille Typewriterเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์, เครื่องพิมพ์ที่ผลิตจุดนูนที่เป็นอักษรเบรลล์เพื่อคนตาบอด  มีแป้นพิมพ์จำนวน ๖ แป้นเพื่อสร้างรหัสอักษรเบรลล์ โดยการกดแป้นคีย์พร้อมกัน ๑ ถึง ๖ แป้น ก็จะสามารถสร้างรหัสอักษรเบรลล์ได้ครั้งละ ๖ จุด นอกจากนั้นก็มีแป้นเว้นวรรค, แป้นลบถอยหลัง และแป้นขึ้นบรรทัดใหม่
ความหมายเดียวกับ Perkins Brailler [Assistive Technology]
Perkins Braillerเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์, เครื่องพิมพ์ที่ผลิตจุดนูนที่เป็นอักษรเบรลล์เพื่อคนตาบอด  มีแป้นพิมพ์จำนวน ๖ แป้นเพื่อสร้างรหัสอักษรเบรลล์ โดยการกดแป้นคีย์พร้อมกัน ๑ ถึง ๖ แป้น ก็จะสามารถสร้างรหัสอักษรเบรลล์ได้ครั้งละ ๖ จุด นอกจากนั้นก็มีแป้นเว้นวรรค, แป้นลบถอยหลัง และแป้นขึ้นบรรทัดใหม่
ความหมายเดียวกับ Braille Typewriter [Assistive Technology]
Brailleอักษรเบรลล์ [TU Subject Heading]
Brailleอักษรเบรลล์ [การแพทย์]
Braille Booksหนังสือเบรลลี [การแพทย์]
Braille Systems, Paperlessระบบเบรลลีที่ไม่ใช้กระดาษ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's in braille, so...มันเป็นอักษรเบรลล์ งั้นก็... The New Normal (2011)
The braille that you wanted me to have.อักษรเบรลล์นั่นที่เธอต้องการให้ฉันเจอ The New Normal (2011)
Braille uses the same symbols for letters and numbers.บริล ใช้สัญาลักษณเดิมสำหรับตัวเลขและตัวหนังสือ The New Normal (2011)
That braille thing yet, what 214 means?เรื่องอักษรเบลล์ 214 หมายความว่าอะไร? The Badass Seed (2011)
It's like Braille down there, Jeremy.มันเหมือนปุ่มอักษรเบรลล์นะ เจเรมี่ Episode #18.3 (2012)
A very short novel. That's what it is - Braille.คำมันสั้นน่ะ อย่างเช่นนี่ เบรลล์ Episode #18.3 (2012)
A secret message written in Braille between you and your son, discussing my escape.ข้อความลับที่เขียนโดยอักษรเบล ของพ่อกับลูกเรื่องเเผนการหลบหนีของผม Rise of the Villains: The Last Laugh (2015)
You know, like Braille and learning to use a cane.Wie Braille, und lernen, einen Stock zu benutzen. All the Colors of the Heart (1987)
Shoot.ALF, das ist ein Braille-Buch. We Gotta Get Out of This Place (1988)
It's not the same.Diese Braille-Sache ist einfach. ALF, ich gehe in den Wäscheraum. We Gotta Get Out of This Place (1988)
That doesn't sound like jody.Ich wäre nicht gerne der, der Krieg und Frieden in Braille ausgestanzt hat. We Gotta Get Out of This Place (1988)
And you drew in the meatballs for me.Wow. Mein eigenes Braille-Buch. We Gotta Get Out of This Place (1988)
I learnt this at the Braille Institute.Das habe ich im Braille-Institut gelernt. See No Evil, Hear No Evil (1989)
These things have ruined me for Braille.Jetzt kann ich keine Brailleschrift mehr lesen. The Switch (1995)
These things have ruined me for Braille.Jetzt kann ich keine Brailleschrift mehr lesen. The Fatigues (1996)
-It's in Braille.- Es ist Braille. Unfaithful (2002)
No, no, Braille.Nein, nein, Braille. Unfaithful (2002)
She wants to read to him her life story, in Braille.Sie hat ihre gemeinsame Geschichte für ihn in Braille aufgeschrieben. Black (2005)
First year Arts, entirely in Braille.Das erste Studienjahr der Geisteswissenschaften in Braille. Black (2005)
You will study. In three years even the Braille letters have worn out...Die Braille-Schrift hast du platt gelesen, aber nichts bleibt hängen! Black (2005)
Inspect the bagels closely because the expiration date was in Braille apparently and either they're new or from my baby shower.Nehmt die Bagels unter die Lupe, denn das Haltbarkeitsdatum war in Braille geschrieben. Sie sind frisch oder aus der Zeit meiner Schwangerschaft. The UnGraduate (2005)
Next year I'll be, like, on fucking Braille, man.Nächstes Jahr muss ich Braille-Schrift können. God Bless Ozzy Osbourne (2011)
X-rays in Braille are not about to happen.Röntgenbild in Braille-Schrift, danke. In a Rush (2012)
- Braille.- Braille. I Give It a Year (2013)
Who knew the test came in Braille? QUEENIE: Shh.Wer hätte gedacht, dass es einen Braille-Test gibt? The Seven Wonders (2014)
It was Braille for beginners, or nursery rhymes or something.Das war Braille für Anfänger. Kinderreime oder so was. The Age of Adaline (2015)
It was at the library, she was reading a book on Braille and I justVor der Bibliothek. Sie hat ein Buch in Braille gelesen. The Age of Adaline (2015)
Braille was created in French, and they don't have "W."Braille entstand auf Französisch, die haben keins. Cut Man (2015)
Hey, you wait. Couple months, you're gonna be reading Braille faster than I read normal.In zwei Monaten liest du Braille schneller als ich so. Cut Man (2015)
Because you taught yourself how to run your little fingers over the bumps and read Braille?Weil du dir beigebracht hast, deine kleinen Finger über Erhebungen gleiten zu lassen und Braille zu lesen? Stick (2015)
Need anything that'sin writing, it'd be braille....in Brailleschrift. Chapter Nine: The Magic Castle (2015)
I can get you braille books.Ich besorge dir Braillebücher. Champion (2016)
Of course, now he's gonna make me wait in this freaky-ass braille room.Natürlich lässt er mich jetzt in diesem ausgeflippten Braille-Zimmer warten. The Reverse-Flash Returns (2016)
It's in braille.Es ist in Braille. The Man in the Box (2016)
It's a Braille party.Eine Braille-Party. Mirage (1965)
Braille. Get it? The touch system.Braille, kennen Sie das nicht? Mirage (1965)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหกปาก[v. exp.] (haēkpāk) EN: shout ; yell ; bawl   FR: hurler ; brailler ; beugler
หลุดลุ่ย[v.] (lutlui) EN: be tattered ; be worn - out ; be ragged   FR: être débraillé
เปล่งเสียง[v. exp.] (pleng sīeng) EN: utter ; sound ; pronounce ; speak ; say ; voice   FR: brailler

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAILLE    B R EY1 L
BRAILLES    B R EY1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
braille    (n) (b r ei1 l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blindenschrift {f}; Brailleschrift {f} | Bücher in Blindenschriftbraille | braille books [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
点字[てんじ, tenji] (n) Braille; (P) [Add to Longdo]
点訳[てんやく, tenyaku] (n,vs) translating into Braille; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布莱尔[Bù lái ěr, ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄦˇ, / ] Blair (name); Braille (name); Louis Braille (1809-1852), the inventor of the Braille alphabet for the blind [Add to Longdo]
盲字[máng zì, ㄇㄤˊ ㄗˋ, ] Braille characters (alphabet for the blind) [Add to Longdo]
盲文[máng wén, ㄇㄤˊ ㄨㄣˊ, ] Braille (alphabet for the blind) [Add to Longdo]
点字[diǎn zì, ㄉㄧㄢˇ ㄗˋ, / ] Braille characters (alphabet for the blind) [Add to Longdo]
点字机[diǎn zì jī, ㄉㄧㄢˇ ㄗˋ ㄐㄧ, / ] Braille typewriter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top