ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bracer

B R EY1 S ER0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bracer-, *bracer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bracer[N] สิ่งค้ำ, See also: ผู้สนับสนุน
bracer[N] เครื่องดื่มที่กระตุ้น, See also: ยาบำรุงกำลัง, Syn. pick-me-up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bracer(เบรส'เซอะ) n. สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน,เครื่องดื่มที่กระตุ้น (โดยเฉพาะเหล้า)

English-Thai: Nontri Dictionary
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bracer, USS Farragut.เบรเซอร์ ยูเอสเอส ฟาร์รากัท Star Trek (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRACER    B R EY1 S ER0
BRACERO    B R AA0 CH EH1 R OW0

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレーサー[, bure-sa-] (n) bracer [Add to Longdo]
弓籠手[ゆごて, yugote] (n) (obsc) archer's bracer; archer's armguard [Add to Longdo]
射籠手[いごて, igote] (n) (obsc) archer's bracer; archer's armguard [Add to Longdo]
手纏;環;鐶[たまき, tamaki] (n) (1) (arch) bracelet (made of stringed jewels or bells and worn at the elbow); (2) bracer (for the elbow of an archer) [Add to Longdo]
締めひも[しめひも, shimehimo] (n) adjustable strap; bracer; lacing [Add to Longdo]
籠手;篭手;小手[こて, kote] (n) gauntlet (used in Kendo); bracer; fencing glove [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bracer \Bra"cer\, n.
   1. That which braces, binds, or makes firm; a band or
    bandage.
    [1913 Webster]
 
   2. A covering to protect the arm of the bowman from the
    vibration of the string; also, a brassart. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. A medicine, as an astringent or a tonic, which gives
    tension or tone to any part of the body. --Johnson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bracer
   n 1: a protective covering for the wrist or arm that is used in
      archery and fencing and other sports [syn: {bracer},
      {armguard}]
   2: a tonic or restorative (especially a drink of liquor) [syn:
     {bracer}, {pick-me-up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top