ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bootlegged

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bootlegged-, *bootlegged*, bootlegg, bootlegge
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bootlegged มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bootlegged*)
English-Thai: Nontri Dictionary
bootlegger(n) คนขายเหล้าเถื่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bootleggingการค้าของเถื่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah.BOOTLEGGERS INN Nashville (2015)
Was he into bootlegging?หรือเขาเป็นพวกขายของเถื่อน ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
yeah, 'cause bootlegging smack in the basement is just the picture of normalcy.ใช่แล้ว แอบผลิต ยาเสพติดในห้องใต้ดิน เป็นภาพที่ปกติมาก Pilot (2008)
gambling, prostitution, bootlegging, you name it;การพนัน, การค้าประเวณี ผู้ลักลอบคือชื่อของมัน Changeling (2008)
With crowbars and guns Like we're- we're some chicago bootleggers....ด้วยชะแลงแล้วก็ปืน เหมือนเราเป็นพวกค้าของเถื่อนในชิคาโก้ You Don't Know Jack (2010)
I bought a bootlegged copy of "Purple Rain."ฉันซื้อก๊อปปี้ของ Purple Rain Lie with Me (2013)
They made their millions bootlegging alcohol.พวกเขาทำล้านของพวกเขา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เถื่อน Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
The old bootlegger roads.ถนนลักลอบเก่า Sin City: A Dame to Kill For (2014)
This man is a bootlegger and a fornicator with niggers.หมอนี่เป็นพวกแก๊งอาชญากร ทำผิดประเวณีกับผู้หญิงผิวดำ Live by Night (2016)
In pre-bootlegging days this of course was a far more effective and better way of doing things, because you went in the studio and rehearsed up.Vor den Zeiten des Bootleggings war das natürlich eine viel bessere und effektivere Art die Dinge zu tun, weil du ins Studio gingst und losprobtest. Pink Floyd: Dark Side of the Moon (2006)
The Bottlers, the Bootleggers?Den Bottlers oder den Bootleggers? Blood & Money (2015)
Is all this safe? That bootlegger did get stomped out at Flash's jam.Den Bootlegger hat's bei Flashs Jam erwischt. Darkness Is Your Candle (2016)
I need you to find me that bootlegger today.Alles klar. Ihr müsst diesen Bootlegger sofort finden. Forget Safety, Be Notorious (2016)
Now, find me that bootlegger, or y'all can go fuck yourselves.Bringt mir diesen Bootlegger, sonst könnt ihr euch alle verpissen. Forget Safety, Be Notorious (2016)
- Bootleggers, right? - Excuse me.- Bootleggers, ja? Forget Safety, Be Notorious (2016)
I'm gonna find that bootlegger!Ich finde diesen Bootlegger. Forget Safety, Be Notorious (2016)
But Leroy ain't got names of no bootleggers, dig?Aber Leroy weiß nichts von Bootleggern. Forget Safety, Be Notorious (2016)
If I don't find this bootlegger, I'm not spinning no more.Wenn ich diesen Bootlegger nicht finde, lege ich nicht mehr auf. Forget Safety, Be Notorious (2016)
You fucking with bootleggers and shit?Du lässt dich auf Bootlegger ein? Forget Safety, Be Notorious (2016)
I found the bootlegger.Ich hab den Bootlegger gefunden. Forget Safety, Be Notorious (2016)
And that's where Shao and Zeke are gonna try to track down that bootlegger.Und dort wollen sich Shao und Zeke den Bootlegger krallen. Forget Safety, Be Notorious (2016)
Bootlegger's gonna be there.Der Bootlegger wird da sein. Forget Safety, Be Notorious (2016)
Sun goes down, E's gonna meet this bootlegger around back.Wenn es dunkel ist, trifft sich E hinten mit dem Bootlegger. Forget Safety, Be Notorious (2016)
They were trying to bootleg a show.Sie wollten die Show bootleggen. You Have Wings, Learn to Fly (2016)
♪ To punch that bootlegger In his face ♪Um diesem Bootlegger... You Have Wings, Learn to Fly (2016)
I wanted to show you how serious we took that bootlegging shit.Um dir zu zeigen, wie ernst uns die Bootlegger-Scheiße ist. You Have Wings, Learn to Fly (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลักลอบ[N] smuggler, See also: bootlegger, Example: ตำรวจเตรียมการจับผู้ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่แอบกระทำการโดยไม่ให้ใครรู้

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOTLEGGER B UW1 T L EH2 G ER0
BOOTLEGGERS B UW1 T L EH2 G ER0 Z
BOOTLEGGING B UW1 T L EH2 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bootlegged (v) bˈuːtlɛgd (b uu1 t l e g d)
bootlegger (n) bˈuːtlɛgər (b uu1 t l e g @ r)
bootleggers (n) bˈuːtlɛgəz (b uu1 t l e g @ z)
bootlegging (v) bˈuːtlɛgɪŋ (b uu1 t l e g i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmuggler {m}bootlegger [Add to Longdo]
schmuggeln | schmuggelnd | schmuggelt | schmuggelteto bootleg | bootlegging | bootlegs | bootlegged [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
密売[みつばい, mitsubai] (n,vs) smuggling; bootlegging; illicit trade; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top