ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boorish

B UH1 R IH0 SH   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boorish-, *boorish*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boorish(บัว'ริช) adj. หยาบคาย,คล้ายคนบ้านนอก, See also: boorishness n. ดูboorish, Syn. lumpish

English-Thai: Nontri Dictionary
boorish(adj) หยาบคาย,กักขฬะ,บ้านนอก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The only excuse I can offer is that I've become boorish through living alone.ข้อเเก้ตัวเดียวก็คือผมกลายเป็นคนน่าเบื่อ เพราะอยู่ตัวคนเดียวมานาน Rebecca (1940)
How boorish coming to a motel and talking about painters.บ้าหรือเปล่า มาถึงโรงแรมแล้วจะให้มานั่งคุยเรื่องจิตรกร A Good Day to Have an Affair (2007)
Ah, too well to be discussed with one as boorish as a satyr.อ้า ดีจังที่ได้สนทนากับ .. ใครบางคนที่ เอ่อ หยาบคายราวกับซาไทร์ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผรุส[adj.] (pharut) EN: rude ; vulgar ; rough ; boorish   FR: grossier ; vulgaire
หยาบคาย[adj.] (yāpkhāi) EN: vulgar ; rude ; impolite ; rough ; boorish ; abrasive   FR: vulgaire ; grossier ; impoli ; bourru

CMU English Pronouncing Dictionary
BOORISH B UH1 R IH0 SH
BOORISHNESS B UH1 R IH0 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boorish (j) bˈuəʳrɪʃ (b u@1 r i sh)
boorishly (a) bˈuəʳrɪʃliː (b u@1 r i sh l ii)
boorishness (n) bˈuəʳrɪʃnəs (b u@1 r i sh n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
芋侍[いもざむらい, imozamurai] (n) rustic (boorish) samurai [Add to Longdo]
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner [Add to Longdo]
豪放粗野[ごうほうそや, gouhousoya] (n,adj-na) bold and boorish [Add to Longdo]
無骨;武骨[ぶこつ, bukotsu] (adj-na,n) boorish; unrefined; rustic; uncouth; clumsy; brusque [Add to Longdo]
無骨一徹;武骨一徹[ぶこついってつ, bukotsuittetsu] (n,adj-na) rustic; boorish; uncouth; adamantly sticking to being boorish [Add to Longdo]
無粋;不粋[ぶすい, busui] (adj-na,n) no sense of refinement; inelegant; lacking in polish; unromantic; boorish [Add to Longdo]
野暮[やぼ, yabo] (n) (1) unrefinedness; uncouthness; boorishness; (adj-na) (2) tasteless; boorish; unrefined; thoughtless; dumb; (P) [Add to Longdo]
野暮天[やぼてん, yaboten] (n) boorishness; coarseness; stupidity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boorish \Boor"ish\, a.
   Like a boor; clownish; uncultured; unmannerly. --
   {Boor"ish*ly}, adv. -- {Boor"ish*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
      Which is in truth a gross and boorish opinion.
                          --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boorish
   adj 1: ill-mannered and coarse and contemptible in behavior or
       appearance; "was boorish and insensitive"; "the loutish
       manners of a bully"; "her stupid oafish husband";
       "aristocratic contempt for the swinish multitude" [syn:
       {boorish}, {loutish}, {neanderthal}, {neandertal},
       {oafish}, {swinish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top