หรือคุณหมายถึง boorishneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boorishness

B UH1 R IH0 SH N AH0 S   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boorishness-, *boorishness*, boorishnes
CMU English Pronouncing Dictionary
BOORISHNESS    B UH1 R IH0 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boorishness    (n) bˈuəʴrɪʃnəs (b u@1 r i sh n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
野暮[やぼ, yabo] (n) (1) unrefinedness; uncouthness; boorishness; (adj-na) (2) tasteless; boorish; unrefined; thoughtless; dumb; (P) [Add to Longdo]
野暮天[やぼてん, yaboten] (n) boorishness; coarseness; stupidity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boorish \Boor"ish\, a.
   Like a boor; clownish; uncultured; unmannerly. --
   {Boor"ish*ly}, adv. -- {Boor"ish*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
      Which is in truth a gross and boorish opinion.
                          --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boorishness
   n 1: the manner of a rude or insensitive person
   2: inelegance by virtue of being an uncouth boor [syn:
     {boorishness}, {uncouthness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top