ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bookstore

B UH1 K S T AO2 R   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bookstore-, *bookstore*
English-Thai: Longdo Dictionary
bookstore(n) ร้านหนังสือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bookstore[N] ร้านหนังสือ, See also: ร้านขายหนังสือ, Syn. bookshop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bookstoren. ร้านขายหนังสือ

English-Thai: Nontri Dictionary
bookstore(n) ร้านขายหนังสือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bookstoreร้านขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookstoresร้านหนังสือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This was the scene today outside several city bookstores.นี่คือภาพจากร้านหนังสือของเมืองต่างๆในวันนี้ In the Mouth of Madness (1994)
I'm looking for a bookstore around here...แถวนี้มีร้านหนังสือหรือเปล่า... April Story (1998)
On the brown paper cover was the name of a bookstore:บนปกกระดาษสีน้ำตาล... ...มันเป็นชื่อของร้านขายหนังสือ: 'Musashino April Story (1998)
And she didn't know the bus to the bookstore.และเธอไม่รู้รถเมล์ที่จะไปร้านหนังสือ My Tutor Friend (2003)
- I really want to open a bookstore.- ผมอยากจะเปิดร้านหนังสือมากๆ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
- Bookstore.- ร้านหนังสือ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Hey, get this. I told her I'm gonna open up a bookstore.เฮ้ เรื่องมีอยู่ว่าผมบอกเธอไปว่า ผมจะเปิดร้านขายหนังสือ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
I've never even seen you inside a bookstore.ฉันไม่เคยเห็นแม้แต่นาย เข้าไปในร้านหนังสือเสียด้วยซ้ำ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
I have a bookstore.- ฉันมีร้านหนังสือ White Noise (2005)
They started selling them at the bookstore. 'S pretty morbid, right?พวกเขาเริ่มขายมันในร้านหนังสือแล้ว/Nแปลกดีใช่ไหมล่ะ Compulsion (2005)
Last Children's Day. At the bookstore.เมื่อวันเด็กคราวก่อน ที่ร้านหนังสือ Almost Love (2006)
And the area's only transvestite bookstore.กับร้านหนังสือของพวกชายแต่งหญิง The Game (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bookstoreA bookstore in that location wouldn't make enough money to survive.
bookstoreEvery day I waited for her at the bookstore after school.
bookstoreEvery now and then he drop in at this bookstore on his way home from the office.
bookstoreEvery time he goes out, he drops in at the bookstore.
bookstoreFor the time being I want to work at that bookstore.
bookstoreHe bought an English book at a bookstore.
bookstoreHe bought a number of books at the bookstore.
bookstoreHe chanced on a rare book at a second-hand bookstore.
bookstoreHe dropped in at a bookstore.
bookstoreHe dropped in at the bookstore.
bookstoreHe has a bookstore in the center of the city.
bookstoreHe told the bookstore keeper that he would come there again to buy the book that afternoon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้านหนังสือ[N] bookstore, Example: ใครก็ตามที่เป็นนักอ่านได้เดินเข้าร้านหนังสือ แค่ได้ก้าวเข้าไปในร้านก็มีความสุขแล้ว, Count unit: ร้าน, Thai definition: สถานที่ขายหนังสือ
ร้านขายหนังสือ[N] bookstore, Syn. ร้านหนังสือ, Example: เมื่ออายุ 19 ปี ผมชอบไปเดินเที่ยวตามร้านขายหนังสือแถววังบูรพา, Count unit: ร้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้านขายหนังสือ[n.] (rān khāi nangseū) EN: bookseller ; bookshop ; bookstore (Am.)   FR: librairie [f]
ร้านหนังสือ[n.] (rān nangseū) EN: bookstore ; bookshop   FR: librairie [f]
ศูนย์หนังสือ[n. exp.] (sūn nangseū) EN: book center ; bookstore   FR: librairie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOKSTORE    B UH1 K S T AO2 R
BOOKSTORES    B UH1 K S T AO2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bookstore    (n) bˈukstɔːr (b u1 k s t oo r)
bookstores    (n) bˈukstˈɔːz (b u1 k s t oo1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
书店[shū diàn, ㄕㄨ ㄉㄧㄢˋ, / ] bookstore, #7,973 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブックストー[, bukkusuto-] (n) bookstore [Add to Longdo]
紀伊國屋[きのくにや, kinokuniya] (n) Kinokuniya; large bookstore with big foreign book section (main branch, Shinjuku) [Add to Longdo]
古本屋[ふるほんや, furuhonya] (n) second hand bookstore (bookshop) [Add to Longdo]
口述権[こうじゅつけん, koujutsuken] (n) public recitation right (e.g. reciting a poem in a bookstore) [Add to Longdo]
書籍商[しょせきしょう, shosekishou] (n) bookstore; bookshop [Add to Longdo]
書店[しょてん, shoten] (n) bookshop; bookstore; (P) [Add to Longdo]
書房[しょぼう, shobou] (n) library; bookstore; bookshop; (P) [Add to Longdo]
書林[しょりん, shorin] (n) vast stock of books; bookstore; bookshop [Add to Longdo]
書肆[しょし, shoshi] (n) bookstore; bookshop [Add to Longdo]
覗く(P);覘く;窺く;臨く[のぞく, nozoku] (v5k,vt) (1) to peek (though a keyhole, gap, etc.); (2) to look down into (a ravine, etc.); (3) to peek into (a shop, bookstore, etc.); (4) to sneak a look at; to take a quick look at; (5) to peep (through a telescope, microscope, etc.); (v5k,vi) (6) to stick out (a scarf from a collar, etc.); to peek through (sky through a forest canopy, etc.); (7) (arch) (esp. 臨く) to face; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bookstore \Book"store`\, n.
   A store where books are kept for sale; -- called in England a
   bookseller's shop.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bookstore
   n 1: a shop where books are sold [syn: {bookshop}, {bookstore},
      {bookstall}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top