Search result for

boned

(29 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boned-, *boned*, bon, bone
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boned(โบนดฺ) adj. เป็นกระดูก,ต้มกับกระดูกซึ่งใส่กระดูก,ซึ่งใส่ปุ๋ยกระดูก
rawboned(รอ'โบนดฺ) adj. มีเนื้อน้อย,ผอมแห้ง,ผอมเห็นกระดูก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sorry you got boned,but,hey,no blood spatter.โทษที นายต้องเจอกระดูก แต่ เลือดไม่กระเซ็นดี An Inconvenient Lie (2007)
Oh, dude, I hope this guy's got asteroid insurance, 'cause he is so boned!หวังว่าร้านนี้คงทำประกันอุกาบาศก์เอาไว้นะ พี่แกโดนเต็มๆ Transformers (2007)
- Told you. You did get boned on this one. Yeah, well, bird watching sucks.แกไม่ได้เห็นแบบนี้ในนิวเจอร์ซี่แน่ ดูนั่นสิ Harold (2008)
- I got boned with bad reap info.- ฉันเจองานเก็บวิญญาณที่แย่ๆมา Dead Like Me: Life After Death (2009)
Thread the boned duck on a board, face skin side down.วางกระดูกลงบนเขียง\เอาด้านหน้าคว่ำลง Julie & Julia (2009)
If Trinity works in the public school system and we can't get the okay to swab these guys, we are beyond boned.ถ้า ทรินิตี้ ทำงานในโรงเรียนของรัฐ และเราไม่ได้รับอนุมัติ ให้ตรวจดีเอ็นเอ ของคนพวกนั้น เราก็ไม่มีวัน จะได้ข้อมูลเลย Lost Boys (2009)
Whoever wins, heaven or hell, we're boned.ไม่ว่าใครชนะ สวรรค์ หรือ นรก เราก็เเหลือแต่กระดูกอยู่ดี Sympathy for the Devil (2009)
Brothers. Not in blood, but in boned.พี่น้องไม่ใช่สายเลือดแต่ก็ผูกพัน Sherlock Holmes (2009)
I mean, come on, Sam. We are royally boned.แบบว่า คิดดูสิแซม เราเป็นกระดูกชั้นเลิศนะ Dark Side of the Moon (2010)
Not when he's skinned and boned.มีไอ้ตัวเล็กๆ อย่างเจ้า ซ่อนอยู่แถวนี้อีกไหม The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
I was completely willing to accept the fact that you were one man on a lonely mission to kill ol' Silas, and then I got boned by my Vixen Nemesis miss Katherine Pierce, and then I start thinkingฉันต้องยอมรับความจริงสินะ ว่านายเป็นชายโดดเดี่ยวคนเดียวที่ทำภารกิจฆ่าไซลัส และจากนั้นแม่นางแคทเธอรีน เพียร์สก็ขโมยยารักษาไป Stand by Me (2013)
I'm big boned.ผมตัวใหญ่ The Cobbler (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไก่ถอดกระดูก[n. exp.] (kai thøt kradūk) EN: boneless chicken ; deboned chicken   FR: poulet désossé [m]
กระดูกเหล็ก[adj.] (kradūk lek) EN: tough ; steel-willed ; hard-boned ; dauntless   

CMU English Pronouncing Dictionary
BONED    B OW1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boned    (v) (b ou1 n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
骨細[ほねぼそ, honeboso] (adj-na) small; thin boned; slender; slight [Add to Longdo]
骨太[ほねぶと, honebuto] (adj-na,n,adj-no) big-boned; stout [Add to Longdo]
骨抜き[ほねぬき, honenuki] (n,adj-no) (1) boned (e.g. fish, etc.); (2) watered down (e.g. plan, bill, etc.); mutilated; (3) lacking integrity or moral backbone; (P) [Add to Longdo]
薩摩汁[さつまじる, satsumajiru] (n) miso soup with pork or chicken (originally boned chicken chunks) with daikon, carrots, great burdock or sweet potatoes; meat chowder [Add to Longdo]
三枚肉[さんまいにく, sanmainiku] (n) (See 肋肉・ばらにく) boned rib (esp. of pork) [Add to Longdo]
紫綬褒賞[しじゅほうしょう, shijuhoushou] (n) purple-ribboned medal awarded for scholarly or artistic achievement [Add to Longdo]
背越し[せごし, segoshi] (n) thinly slicing soft-boned fish for sashimi [Add to Longdo]
肋肉;バラ肉;ばら肉[ばらにく(肋肉;ばら肉);バラにく(バラ肉), baraniku ( roku niku ; bara niku ); bara niku ( bara niku )] (n) boned rib (esp. of pork) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bone \Bone\ (b[=o]n), v. t. [imp. & p. p. {Boned} (b[=o]nd); p.
   pr. & vb. n. {Boning}.]
   1. To withdraw bones from the flesh of, as in cookery. "To
    bone a turkey." --Soyer.
    [1913 Webster]
 
   2. To put whalebone into; as, to bone stays. --Ash.
    [1913 Webster]
 
   3. To fertilize with bone.
    [1913 Webster]
 
   4. To steal; to take possession of. [Slang]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boned \Boned\ (b[=o]nd), a.
   1. Having (such) bones; -- used in composition; as,
    big-boned; strong-boned.
    [1913 Webster]
 
       No big-boned men framed of the Cyclops' size.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Deprived of bones; as, boned turkey or codfish.
    [1913 Webster]
 
   3. Manured with bone; as, boned land.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boned
   adj 1: having had the bones removed; "a boneless rib roast"; "a
       boned (or deboned) fish" [syn: {boned}, {deboned}]
   2: having bones as specified; "his lanky long-boned body"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top