ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bonaparte

B OW1 N AH0 P AA2 R T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonaparte-, *bonaparte*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonaparte(โบ'นะพาร์ท) n. ชื่อสกุลของนะโปเลียน, See also: bonapartist n. ผู้สนับสนุนราชวงศ์ของนะโปเลียน,เกี่ยวกับราชวงศ์ของนะโปเลียน bonapartism n. ดูBonaparte bonapartean adj. ดูBonaparte
napoleon bonaparten. (ค.ศ.1869-1821) พระเจ้านโปเลียนมหาราช

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Napoleon Bonaparte.นโปเลียน โบนาพาร์ด Middle Man (2010)
I've recently been released from a 10-year sentence, during which the only reading material available to me was your so-called report on Napoleon Bonaparte from your school bag.พอดีข้าเพิ่งได้ออกมาจากโทษจำคุก10ปี ข้าไม่มีอะไรให้อ่านฆ่าเวลาเลย นอกจากผลงานที่เจ้ากล้าเรียกว่า รายงานชีวิตนโปเลียน The Sorcerer's Apprentice (2010)
Bonaparteโบนาปาร์ The Expendables 3 (2014)
This gotta be good Bonaparteต้องนี้จะดีมหาราช The Expendables 3 (2014)
Bonaparte you're rightโบนาปาร์คุณขวา The Expendables 3 (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นโปเลียน โบนาปาร์ต [n. prop.] (Napōlīen Bōnāpārt) EN: Napoléon Bonaparte   FR: Napoléon Bonaparte
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เอเซียใต้[n. exp.] (nok nāng-aen mātin phan Ēsīa tāi) EN: Asian House Martin   FR: Hirondelle de Bonaparte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BONAPARTE    B OW1 N AH0 P AA2 R T
BONAPARTE'S    B OW1 N AH0 P AA2 R T S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波拿巴[Bō ná bā, ㄅㄛ ㄋㄚˊ ㄅㄚ, ] Bonaparte (name); Napoleon Bonaparte (1769-1821), Emperor of France 1804-1815 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bonapartemöwe {f} [ornith.]Bonaparte's Gull (Larus philadelphia) [Add to Longdo]
Bonapartetaube {f} [ornith.]Grey-headed Dove [Add to Longdo]
Bonapartewaldsänger {m} [ornith.]Citrine Warbler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bonaparte
   n 1: French general who became emperor of the French (1769-1821)
      [syn: {Napoleon}, {Napoleon I}, {Napoleon Bonaparte},
      {Bonaparte}, {Little Corporal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top