ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amphibole

AE1 M F AH0 B OW2 L   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amphibole-, *amphibole*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphibole(แอม' พิโบล) n. แร่หินวาวที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยธาตุแคลเซียม เม็กนีเซียม โซเดียมเหล็กและอลูมินัม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amphiboleแอมฟิโบล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What part of olivine, pyroxene, and amphibole don't you understand?อะไรคือส่วนผสมร่วมของolivine, pyroxene, และ amphibole ยังไม่เข้าใจอีกเหรอ The Itch (2008)
From the packaging, we were able to detect very faint traces of amphibole.เส้นใยจากแอมฟิโบลพวกนี้ถูกพบในถุงๆนี้ Episode #1.7 (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
AMPHIBOLE    AE1 M F AH0 B OW2 L

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闪石[shǎn shí, ㄕㄢˇ ㄕˊ, / ] amphibole (silicate rock-forming mineral), #74,252 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
角閃石[かくせんせき, kakusenseki] (n) amphibole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amphibole \Am"phi*bole\ ([a^]m"f[i^]*b[=o]l), n. [Gr.
   'amfi`bolos doubtful, equivocal, fr. 'amfiba`llein to throw
   round, to doubt: cf. F. amphibole. Ha["u]y so named the genus
   from the great variety of color and composition assumed by
   the mineral.] (Min.)
   A common mineral embracing many varieties varying in color
   and in composition. It occurs in monoclinic crystals; also
   massive, generally with fibrous or columnar structure. The
   color varies from white to gray, green, brown, and black. It
   is a silicate of magnesium and calcium, with usually
   aluminium and iron. Some common varieties are {tremolite},
   {actinolite}, {asbestus}, {edenite}, {hornblende} (the last
   name being also used as a general term for the whole
   species). Amphibole is a constituent of many crystalline
   rocks, as syenite, diorite, most varieties of trachyte, etc.
   See {Hornblende}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amphibole
   n 1: a mineral or mineral variety belonging to the amphibole
      group

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top