ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bobbing

B AA1 B IH0 NG   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bobbing-, *bobbing*, bobb
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, stop it! The Zoltar machine had this bobbing head that looked just like a devil!A Zoltar machine. lt had a bobbing head like a devil. Big (1988)
Yesterday, their heads were bobbing everywhere. Today they're almost in unison.เมื่อวาน พวกเขาไม่เข้าขากันเลย แต่วันนี้พวกเขาพร้อมเพรียงกันดีมาก Cool Runnings (1993)
But you'd keep bobbing like an idiotแต่คุณก็โยกตัวเหมือนเสียสติ The Legend of 1900 (1998)
The bobbing thing. it has to stay on top.แบบว่าจู่ๆก็มาน่ะ Eating Out (2004)
You think adults dressing up and bobbing for swine flu is fun and I'm right.คุณคิดว่าที่ผู้ใหญ่แต่งตัว และผงกหัวยังกับติดเชื้อนั้นสนุก ..และผมพูดถูก Halloween (2010)
I thought these Golden Delicious would look dramatic in the bobbing bucket; they just look dull and depressing.ฉันนึกว่าแอปเปิ้ลสีเหลืองจะดูน้ำเน่ากว่านะ ในตระกร้า มันดูทื่อและก็น่าหดหู่ Halloween: Part 1 (2011)
The doorbell's gonna be ringing, and we still have to decorate the bobbing station.เดี๋ยวกระดิ่งหน้าบ้านจะดัง เรายังต้องตกแต่งอีก Halloween: Part 1 (2011)
You forgot the part where I was bobbing for boxes in vervain water.นายลืมส่วนที่ฉํนถูกกดหัวลงในตู้ ที่มีแต่เวอร์เวนรึเล่า American Gothic (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOBBING B AA1 B IH0 NG
BOBBINGER B AA1 B IH0 NG ER0
BOBBINGER'S B AA1 B IH0 NG ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bobbing (v) bˈɒbɪŋ (b o1 b i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
浮き沈み[うきしずみ, ukishizumi] (n,vs) bobbing up and down; rising and falling; ebbing and flowing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bob \Bob\, v. t. [imp. & p. p. {Bobbed}; p. pr. & vb. n.
   {Bobbing}.] [OE. bobben. See {Bob}, n.]
   1. To cause to move in a short, jerking manner; to move (a
    thing) with a bob. "He bobbed his head." --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. To strike with a quick, light blow; to tap.
    [1913 Webster]
 
       If any man happened by long sitting to sleep . . .
       he was suddenly bobbed on the face by the servants.
                          --Elyot.
    [1913 Webster]
 
   3. To cheat; to gain by fraud or cheating; to filch.
    [1913 Webster]
 
       Gold and jewels that I bobbed from him. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To mock or delude; to cheat.
    [1913 Webster]
 
       To play her pranks, and bob the fool,
       The shrewish wife began.       --Turbervile.
    [1913 Webster]
 
   5. To cut short; as, to bob the hair, or a horse's tail.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top