ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blood relative

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blood relative-, *blood relative*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blood relativen. ผู้ที่เป็นญาติโดยสายเลือด,ญาติพี่น้องร่วมสายโลหิต, Syn. blood relation

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blood relative clauseข้อกำหนดญาติทางสายเลือด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
blood relative clauseข้อกำหนดเกี่ยวกับญาติทางสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blood relativesญาติสาโลหิต, ญาติสายโลหิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sister, we are blood relatives.พี่, เราเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันนะ. Episode #1.5 (2008)
The only person in Botswana who will have her blood type will be a blood relative.ในบอตสวานามีคนเดียวเท่านั้น คนที่มีเลือดกรุ๊ปเดียวกันกับเธอ จะต้องเป็นญาติกัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
if something illegal transpires during the adoption process, the court nullifies it, the child gets returned to the closest blood relative.ระหว่างขั้นตอนการรับเลี้ยงดู คำสั่งศาลก็ไม่มีผลบังคับใช้ เด็กจะถูกนำกลับไปสู่ญาติ ที่มีความใกล้ชิดทางสายเลือดมากที่สุด ฮ่า... Cradle to Grave (2009)
So they're all blood relatives, then.พวกเขามีความเกี่ยวข้องทางสายเลือด The Bishop Revival (2010)
Therefore, not a blood relative, or I suspect he would have perished too.ดังนั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือด หรือไม่ก็ได้ตายจากไปแล้ว The Bishop Revival (2010)
He's their blood relative.เพราะเขาเกี่ยวพันกันทางสายเลือด My Two Young Men (2010)
And these are all blood relatives.แล้วทั้งหมด เป็นญาติกัน My Heart Will Go On (2011)
Blood relatives?เป็นญาติกันบ้างหรือเปล่า My Heart Will Go On (2011)
- You know, the doctor did say that blood relatives are your best chance for a match.- หมอบอกว่า เลือดของญาติพี่น้องจะมีโอกาสสูงที่จะเข้ากันได้ Where Do I Belong? (2011)
OK, guys, seriously, can we just stop thanking each other and act like blood relatives for a minute?เอาล่ะ ช่วยหยุดขอบใจกันเถอะ แล้วทำเหมือนเป็นครอบครัวกันซักนาทีได้มั้ย? I See Your True Colors and That's Why I Hate You (2011)
Well, blood relatives are more likely to be a match, but--เลือดของญาติมักจะตรงกัน แต่ The Needs of the Many (2015)
We've been together this whole time... and you thought Yondu was my actual blood relative?คือ? ตลอดมานี่ เจ้าคิดว่า... ยอนดูเป็นญาติร่วมสายเลือดฉัน? Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Japanese-English: EDICT Dictionary
血縁[けつえん, ketsuen] (n,adj-no) blood relative or relationship; consanguinity; (P) [Add to Longdo]
血族[けつぞく, ketsuzoku] (n,adj-no) blood relative [Add to Longdo]
肉縁[にくえん, nikuen] (n) (See 血縁) blood relative [Add to Longdo]
肉親[にくしん, nikushin] (n) blood relationship; blood relative; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blood relative
   n 1: one related by blood or origin; especially on sharing an
      ancestor with another [syn: {blood relation}, {blood
      relative}, {cognate}, {sib}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top