ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blarney

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blarney-, *blarney*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา blarney มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *blarney*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blarney[N] การพูดยกยออย่างไม่จริงใจ, See also: ประจบสอพลอ, Syn. flattery

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have you ever kissed the Blarney Stone?Warst du schon mal bei einem Blarney-Stein? Lolita (1962)
And the grass on Blarney HillUnd des Grases auf Blarney Hill Finian's Rainbow (1968)
You have to lean out of a castle to kiss the Blarney stone? Weren't you scared?Unglaublich, wie weit man sich aus dem Schloss lehnen muss, um den Blarney-Stein zu küssen. That's My Momma (1995)
Well, why do you kiss the Blarney stone, anyway?Warum küsst man den Blarney-Stein überhaupt? That's My Momma (1995)
The Blarney stone gives you the gift of gab.Der Blarney-Stein verleiht dir die Kunst der Rede. That's My Momma (1995)
You know, all this talk about blarney is making me thirsty for an Irish coffee.Wissen Sie, all das Reden über Blarney macht mir Appetit auf einen Irish Coffee. That's My Momma (1995)
Blarney Stone.Blarney Stone. Mind's Eye (1998)
We're gonna go to the Blarney Stone.Wollen wir zu Blarney Stone? Big Daddy (1999)
blair waldorf,seen dallying with an off-duty doorman at the blarney stone on a monday night.Blair Waldorf machte am Montagabend mit einem dienstfreien Türsteher im Blarney Stone rum. All About My Brother (2008)
They're sick and bloody tired of the mighty Shannon and the Blarney Stone.Sie haben die Schnauze... verdammt voll. Von mächtigen Shannon, von Blarney Stone, dem gottverdammten irischen Moor. Jamais je ne t'oublierai (2011)
Taking her to the Blarney Stone I like the jukebox.- Zum Blarney Stone. - Ich mag die Jukebox. This Means War (2012)
Wow, you're as bad as me trying to be Irish at the blarney rose for a free beer.Wow, du bist so schlecht wie ich, als ich versucht habe, im "Blarney Rose" eine Irin zu sein, nur für ein Bier. And the Kosher Cupcakes (2012)
But no time to kiss the Blarney Stone, boys.Aber keine Zeit, den Blarney Stone zu küssen. Penguins of Madagascar (2014)
I'll catch up with you at Blarney's.Wir sehen uns im Blarney's. And the Kilt Trip (2014)
Blarney Bill.Blarney Bill. And the Kilt Trip (2014)
Blarney bill is like the mascot of this place.Blarney Bill ist das Maskottchen dieser Bar. And the Kilt Trip (2014)
Where am I?Blarneys! And the Kilt Trip (2014)
Blarney's! Oh, God, it's Blarney Bill.Oh Gott, das ist Blarney Bill. And the Kilt Trip (2014)
I have to find another bathroom. I'm not peeing anywhere near Blarney Bill.Ich werde nirgendwo in der Nähe von Blarney Bill pinkeln. And the Kilt Trip (2014)
And I'm it, baby. Anyway, we're all going to Blarney's.Egal, wir gehen alle zu Blarneys. And the Kilt Trip (2014)
Less Blarney's, more Barney's.Weniger Blarneys, mehr Barneys. And the Kilt Trip (2014)
You do?Ihr habt den Blarney Stein geküsst. Dodge City (1939)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blarney    (n) blˈaːniː (b l aa1 n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flunkerei {f}blarney [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blarney \Blar"ney\, v. t. [imp. & p. p. {Blarneyed} (-n[i^]d);
   p. pr. & vb. n. {Blarneying}.]
   To influence by blarney; to wheedle with smooth talk; to make
   or accomplish by blarney. "Blarneyed the landlord." --Irving.
   [1913 Webster]
 
      Had blarneyed his way from Long Island. --S. G.
                          Goodrich.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 blarney \blar"ney\ (bl[aum]r"n[y^]), n. [Blarney, a village and
   castle near Cork in Ireland.]
   Smooth, wheedling talk; flattery. [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
   {Blarney stone}, a stone in Blarney castle, Ireland (built in
    1446), said to make those who kiss it proficient in the
    use of blarney.
 
   Note: The origin of the stone is uncertain. In order to kiss
      the Blarney stone, which is located in the side of the
      castle, one must be held upside-down by the feet and
      lowered into the proper position from an opening in an
      overhang in the parapet. It is an experience eschewed
      by some tourists.
      [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blarney
   n 1: flattery designed to gain favor [syn: {blarney}, {coaxing},
      {soft soap}, {sweet talk}]
   v 1: influence or urge by gentle urging, caressing, or
      flattering; "He palavered her into going along" [syn:
      {wheedle}, {cajole}, {palaver}, {blarney}, {coax}, {sweet-
      talk}, {inveigle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top