Search result for

billed

(41 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -billed-, *billed*, bill, bille
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cockbill {cockbilledvt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย
duckbilled(ดัค'บิลดฺ) adj. ซึ่งมีปากอย่างเป็ด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The payments don't cover half of what you've billed.เงินที่ได้รับมันไม่ถึงครึ่งของค่าแรงคุณ The Ballad of Booth (2010)
All work gets billed, even if it's finding an address.งานทุกอย่างต้องออกใบแจ้งหนี้ แม้แต่งานตามหาที่อยู่ Pilot (2011)
It was billed as a lively give-and-take on the merits of model train sizes.It was billed as a lively give-and-take on the merits of model train sizes. The Pulled Groin Extrapolation (2011)
Either way, that's another room billed to one of Kevin's false credit I.D.s.แต่ที่นีมีบิลอีกอัน ที่เรียกเก็บเงินจากเลขบัตรเครดิตปลอมของเควิน Blood Brother (2012)
Well, the paper is billed in my name, so technically...แต่กระดาษนั่นจ่ายในชื่อของฉัน งั้นในทางปฏิบัติแล้ว.. The Friend in Need (2013)
He was always making smart phones where you wouldn't get billed, chips for computers, free downloads, that sort of thing.เขาสามารถทำโปรแกรม ที่คุณไม่ต้องเสียเงิน ชิบของคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดฟรี นั่นล่ะที่เขาทำ The Friend in Need (2013)
I was always billed out as the porn star DJ.ฉันถูกโฆษณาว่าเป็น ดีเจดาวโป๊ตลอด After Porn Ends 2 (2017)
But Mr. Udall wants to be billed.แต่คุณยูดัลเป็นคนจ่าย As Good as It Gets (1997)
So far, the terrible weather hasn 't hit D. C but local residents aren 't taking chances as people stock up for what is already being billed as...สภาพอากาศเลวร้ายยังมาไม่ถึงดี.ซี... ...แต่ชาวบ้านที่นี่ต่างเตรียมพร้อม... ...และตุนอาหารไว้สำหรับสถานการณ์... The Day After Tomorrow (2004)
To see my wife billed as "mrs. Van de kamp."ที่เห็นชื่อเมียตัวเองเขียนว่า "บรี แวนดีแคมพ์" We're So Happy You're So Happy (2008)
I think it's strange to see my wife billed- ผมรู้สึกแปลกๆ ที่เห็นคุณใช้นามสกุลว่า Back in Business (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
billedA new actor was billed to appear as Hamlet.
billedHe was billed to appear as Romeo.
billedJane was billed to appear as Ophelia.
billedThe restaurant billed me 250,000 yen for the party.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไดโนเสาร์ปากเป็ด[n. exp.] (dainōsao pāk pet) EN: Duckbilled Dinosaur   
อีกา[n. exp.] (īkā) EN: Large-billed Crow   FR: Corbeau à gros bec [m] ; Corbeau corassé [m] ; Corneille à gros bec [f]
อีแร้งสีน้ำตาล[n. exp.] (īraēng sī nāmtān) EN: Slender-billed Vulture ; Long-billed Vulture   FR: Vautour à long bec [m] ; Vautour à bec élancé [m] ; Vautour des Indes [m]
ไก่นวล[n. exp.] (kai nūan) EN: Long-billed Partridge   FR: Perdrix à long bec [m] ; Rouloul à long bec [m]
นกบั้งรอกปากแดง[n. exp.] (nok bang-røk pāk daēng) EN: Red-billed Malkoha   FR: Malcoha javanais [m] ; Malcoha à bec rouge [m]
นกบั้งรอกใหญ่[n. exp.] (nok bang-røk yai) EN: Green-billed Malkoha   FR: Malcoha sombre [m] ; Grand Malcoha [m]
นกชายเลนปากช้อน [n. exp.] (nok chāilēn pāk chøn) EN: Spoon-billed Sandpiper   FR: Bécasseau spatule [m] ; Bécasseau à spatule [m] ; Bécasseau à bec en cuiller [m]
นกชายเลนปากกว้าง[n. exp.] (nok chāilēn pāk kwāng) EN: Broad-billed Sandpiper   FR: Bécasseau falcinelle [m] ; Bécasseau platyrhynque [m] ; Pélidne platyrhynque [m] ; Pélidne pygmée [m]
นกหัวโตปากยาว[n. exp.] (nok hūa tō pāk yāo) EN: Long-billed Plover   FR: Pluvier à long bec [m] ; Gravelot à long bec [m]
นกกาฝากปากหนา [n. exp.] (nok kāfāk pāk nā) EN: Thick-billed Flowerpecker   FR: Dicée à bec épais [m] ; Dicée agile [m] ; Dicée à gros bec [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BILLED    B IH1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
billed    (v) (b i1 l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ大杓鷸[アメリカだいしゃくしぎ;アメリカダイシャクシギ, amerika daishakushigi ; amerikadaishakushigi] (n) (uk) long-billed curlew (Numenius americanus) [Add to Longdo]
カモハシ竜;鴨嘴竜[カモハシりゅう(カモハシ竜);かもはしりゅう(鴨嘴竜), kamohashi ryuu ( kamohashi ryuu ); kamohashiryuu ( kamo kuchibashi ryuu )] (n) duck-billed dinosaur; hadrosaur [Add to Longdo]
マイアサウラ[, maiasaura] (n) Maiasaura (genus of large duck-billed dinosaurs) (lat [Add to Longdo]
烏天狗;鴉天狗[からすてんぐ, karasutengu] (n) crow-billed goblin [Add to Longdo]
花形役者[はながたやくしゃ, hanagatayakusha] (n) leading actor; star actress; top-billed performer [Add to Longdo]
軽鴨[かるがも, karugamo] (n) (uk) spot-billed duck (Anas poecilorhyncha) [Add to Longdo]
紅嘴烏[べにはしがらす;ベニハシガラス, benihashigarasu ; benihashigarasu] (n) (uk) red-billed chough (Pyrrhocorax pyrrhocorax) [Add to Longdo]
請求額[せいきゅうがく, seikyuugaku] (n) amount billed or claimed [Add to Longdo]
嘴太海烏[はしぶとうみがらす;ハシブトウミガラス, hashibutoumigarasu ; hashibutoumigarasu] (n) (uk) thick-billed murre (Uria lomvia); Brunnich's guillemot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bill \Bill\, v. i. [imp. & p. p. {Billed}; p. pr. & vb. n.
   {Billing}.]
   1. To strike; to peck. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To join bills, as doves; to caress in fondness. "As
    pigeons bill." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To bill and coo}, to interchange caresses; -- said of doves;
    also of demonstrative lovers. --Thackeray.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Billed \Billed\, a.
   Furnished with, or having, a bill, as a bird; -- used in
   composition; as, broad-billed.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 billed
   adj 1: having a beak or bill as specified; "a thick-billed
       bird"; "a long-billed cap"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top