ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bighead

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bighead-, *bighead*, bighea
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bighead(บิก'เฮด) n. การถือดี,ความยโส
bigheadedadj. อวดดี,ถือดี,ยโส

English-Thai: Nontri Dictionary
bighead(n) ความยโส,ความอวดดี,ความถือดี,ความโอหัง

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sculpin \Scul"pin\, n. [Written also skulpin.] (Zool.)
   (a) Any one of numerous species of marine cottoid fishes of
     the genus {Cottus}, or {Acanthocottus}, having a large
     head armed with several sharp spines, and a broad mouth.
     They are generally mottled with yellow, brown, and black.
     Several species are found on the Atlantic coasts of
     Europe and America.
   (b) A large cottoid market fish of California
     ({Scorpaenichthys marmoratus}); -- called also {bighead},
     {cabezon}, {scorpion}, {salpa}.
   (c) The dragonet, or yellow sculpin, of Europe ({Callionymus
     lyra}).
     [1913 Webster]
 
   Note: The name is also applied to other related California
      species.
      [1913 Webster]
 
   {Deep-water sculpin}, the sea raven.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bighead
   n 1: any of various diseases of animals characterized by edema
      of the head and neck

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top