Search result for

bevel

(48 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bevel-, *bevel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bevel[N] มุมเอียง, See also: ด้านอียง, Syn. tilt
bevel[ADJ] เอียงลาด, See also: มุมเอียง
bevel[VT] ทำให้เป็นมุมเอียง, Syn. slope
beveled[ADJ] ซึ่งมีผิวหรือขอบเอียง
bevelled[ADJ] ซึ่งมีผิวหรือขอบเอียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bevel(เบฟ'เวิล) {bevelled,bevelling,bevels} n. ส่วนลาดหรือเอียงของเส้นหรือผิวหน้าที่ไม่เป็นมุมฉากซึ่งกันและกัน,เครื่องมือวาดมุมกับส่วนลาดเอียง adj. ลาด,เอียง,มุมเอียง vt. ทำให้เป็นมุมเอียง,เอียงตัด,ลาดตัว vi. เป็นมุมเอียง, See also: bevelled adj. เอียง
bevel wheeln. เฟืองเอียง

English-Thai: Nontri Dictionary
bevel(adj) เอียง,ลาด,เป็นมุม
bevel(n) มุม,เชิง,ชาย
bevel(vt) บาก,ทำให้เป็นมุม,ทำให้เอียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bevel gearเฟืองดอกจอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bevel, reverseการตัดเฉียงกลับทาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bevelรอยบาก,เฉลียง [การแพทย์]
bevel gearsเฟืองดอกจอก, ชุดเฟืองที่มีลักษณะคล้ายกรวย ฟันของเฟือกดอกจอกมีทั้งแบบตรงและแบบเฉียง เฟืองดอกจอกทำหน้าที่ส่งกำลังเพื่อเปลี่ยนแกนหมุนของเพลา โดยจะใช้เฟืองดอกจอก 2 ตัว ประกบกันทำมุม 90 องศา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bevel-Type Marginขอบเอียง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can't feel any beveling on the inside of the skull.ฉันไม่เห็นการลาดเอียงใดๆ ที่ปรากฎข้างในหัวกระโหลกเลย Harbingers in a Fountain (2009)
But there's very slight beveling on the outside.แต่พบการลาดเอียงแ่ค่เล็กน้อย ในด้านนอก Harbingers in a Fountain (2009)
The semicircle is beveled.นั่นเป็นทางเข้าเหรอ The Proof in the Pudding (2010)
The beveling is usually like an arrow pointing towards the shooter.หรืออาจเป็นทางออก เราไม่มีกะโหลกส่วนที่แตก The Proof in the Pudding (2010)
- Reverse beveling. - [Brennan] I'm sorry. It's true.ตามหลักแล้วต้องมีมือปืนคนที่สอง The Proof in the Pudding (2010)
- Beveled rails.- เบเวล เรลส์ Silent Night (2011)
I can make out bevelled margins. A machete did this.ดูจากขอบแผลแล้ว มีดยาวทำแบบนี้ It's Alive! (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากกบ[N] beveled joint, Example: กระจกบานนี้มีปากกบที่สวยงาม, Thai definition: รอยมุมของของที่เป็นเหลี่ยมประกบกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาก[v.] (bāk) EN: bevel ; chip off   FR: entailler ; biseauter ; tailler en biseau ; encocher
ปากกบ[n.] (pākkop) EN: bevelled joint = beveled joint (Am.)   

CMU English Pronouncing Dictionary
BEVEL    B EH1 V AH0 L
BEVELLED    B EH1 V AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bevel    (v) (b e1 v @ l)
bevels    (v) (b e1 v @ l z)
bevelled    (v) (b e1 v @ l d)
bevelling    (v) (b e1 v @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kegelgetriebe {n}bevel gear [Add to Longdo]
Kegelrad {n} [techn.]bevel gear wheel; bevel wheel [Add to Longdo]
Kegelradgetriebe {n} [techn.]bevel gear [Add to Longdo]
Kegelscheibe {f}bevel washer [Add to Longdo]
Schrägmaß {n}; Stellwinkel {m}bevel square [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベベルギヤ[, beberugiya] (n) bevel gear [Add to Longdo]
傾斜[けいしゃ, keisha] (n,vs) inclination; slant; slope; bevel; list; dip; (P) [Add to Longdo]
傘歯車[かさはぐるま, kasahaguruma] (n) bevel gear [Add to Longdo]
斜角[しゃかく, shakaku] (n,adj-no) bevel [Add to Longdo]
斜面[しゃめん, shamen] (n) slope; slanting surface; bevel; (P) [Add to Longdo]
面取り[めんとり, mentori] (n,vs) chamfering; beveling; bevelling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bevel \Bev"el\, v. t. [imp. & p. p. {Beveled} (?) or {Bevelled};
   p. pr. & vb. n. {Beveling} or {Bevelling}.]
   To cut to a bevel angle; to slope the edge or surface of.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bevel \Bev"el\, v. i.
   To deviate or incline from an angle of 90[deg], as a surface;
   to slant.
   [1913 Webster]
 
      Their houses are very ill built, the walls bevel.
                          --Swift.
   [1913 Webster] Beveled

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bevel \Bev"el\, n. [C. F. biveau, earlier buveau, Sp. baivel; of
   unknown origin. Cf. {Bevile}.]
   1. Any angle other than a right angle; the angle which one
    surface makes with another when they are not at right
    angles; the slant or inclination of such surface; as, to
    give a bevel to the edge of a table or a stone slab; the
    bevel of a piece of timber.
    [1913 Webster]
 
   2. An instrument consisting of two rules or arms, jointed
    together at one end, and opening to any angle, for
    adjusting the surfaces of work to the same or a given
    inclination; -- called also a {bevel square}. --Gwilt.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bevel \Bev"el\, a.
   1. Having the slant of a bevel; slanting.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Morally distorted; not upright. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       I may be straight, though they themselves be bevel.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {A bevel angle}, any angle other than one of 90[deg].
 
   {Bevel wheel}, a cogwheel whose working face is oblique to
    the axis. --Knight.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bevel
   n 1: two surfaces meeting at an angle different from 90 degrees
      [syn: {bevel}, {cant}, {chamfer}]
   2: a hand tool consisting of two rules that are hinged together
     so you can draw or measure angles of any size [syn: {bevel},
     {bevel square}]
   v 1: cut a bevel on; shape to a bevel; "bevel the surface" [syn:
      {bevel}, {chamfer}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 bevel [bəvɛl]
   command
   command; order
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top