ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

benighted

B IH0 N AY1 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -benighted-, *benighted*, benight, benighte
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
benighted(adj) ซึ่งปราศจากความเข้าใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benighted(บิไน'ทิด) adj. มืดค่ำ, ไม่ฉลาด, ไม่รู้อะไร, See also: benightedness n. ดูbenighted, Syn. ignorant

English-Thai: Nontri Dictionary
benighted(adj) เขลา, โง่, ไม่ฉลาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉด[chōt] (adj) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic  FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BENIGHTED B IH0 N AY1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
benighted (j) bˈɪnˈaɪtɪd (b i1 n ai1 t i d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 benight \be*night"\ (b[-e]*n[imac]t"), v. t. [imp. & p. p.
   {Benighted}; p. pr. & vb. n. {Benighting}.]
   1. To involve in darkness; to shroud with the shades of
    night; to obscure. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       The clouds benight the sky.      --Garth.
    [1913 Webster]
 
   2. To overtake with night or darkness, especially before the
    end of a day's journey or task.
    [1913 Webster]
 
       Some virgin, sure, . . . benighted in these woods.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To involve in moral darkness, or ignorance; to debar from
    intellectual light.
    [1913 Webster]
 
       Shall we to men benighted
       The lamp of life deny ?        --Heber.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 benighted
   adj 1: overtaken by night or darkness; "benighted (or nighted)
       travelers hurrying toward home" [syn: {benighted},
       {nighted}]
   2: lacking enlightenment or knowledge or culture; "this
     benighted country"; "benighted ages of barbarism and
     superstition"; "the dark ages"; "a dark age in the history of
     education" [syn: {benighted}, {dark}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top